Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal invånare som har mottagningen på sin startsida

Visar antal invånare som har mottagningen på sin startsida samt antal mottagningar som finns på minst en invånares startsida baserat på data från 1177 för samtliga aktiva mottagningar per dagens datum.
Expandera lista med (+) tecken eller använd pilar som syns när man för pekare över grafen för att se antal invånare för respektive mottagning, denna siffra redovisas ej aggregerad på länsnivå då en och samma invånare kan ha än en mottagning på sin startsida.

Data visas per dagens datum.

Listning

Antal listade invånare per län, listning och mottagning

...