Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Avseende Nitha – it-stöd för händelseanalys

Allmänna frågor

 • Vad krävs för att använda Nitha analys?

Regionen/kommunen har tecknat Kundavtal 2 med Inera.

För att använda Nitha måste organisationen/verksamheten och användare vara upplagda med HSA-id i Katalogtjänst HSA samt registrerade som användare i Nitha analys av Nithaförvaltning.

Inloggning sker med Siths-kort och användaren måste vara registrerad i användaradministrationen i Nitha analys.

 

 • Kan alla använda Nitha analys?

För att utföra en analys som analysledare så krävs det att användaren är kunnig i metoden samt har utbildning i densamma. Användaren blir upplagd av organisationens lokala administratör som analysbehörig i Nitha analys med behörighet att utföra analyser. Enbart användare med behörighet att logga in i systemet kommer åt den ”operativa” delen i Nitha analys.

Nitha kunskapsbank finns på webben och är tillgänglig för alla som är intresserade av att ta del av genomförda händelseanalyser. I kunskapsbanken finns avidentifierade avslutade analyser att ta del av samt möjlighet att ta ut statistik.

 

 • Kommer alla regioner/kommuner att få tillgång till Nitha fritt eller kommer en viss avgift att tas ut?

Nitha är sedan den 1 januari 2018 en valbar tjänst och ingår i Ineras prismodell.

 

 • Hur är det med privata vårdgivare – har de tillgång till Nitha analys?

Privat vårdgivare som är offentligt finansierad har möjlighet att genom avtal med region/kommun använda Nitha. Vid intresse hänvisas av Nithaförvaltning till Lokal administratör hos respektive region/kommun.

 

 • Kommer utbildning att erbjudas inför införandet av Nitha

Till de personer som kommer att vara lokala administratörer samt ”superanvändare”, dvs. erfaren/erfarna analysledare, kommer utbildning att ges ifall behov finns. Verksamhetens lokala administratörer och ”superanvändare” får i sin tur utbilda sina analysledare.

 

 • Vad innebär superanvändare?

Med superanvändare avses en person som är mycket kunnig i metoden händelseanalys och har genomfört flertalet analyser dvs. en erfaren analysledare inom organisationen.

 

 • Manualer och instruktioner

Det finns ett antal manualer och instruktioner som är till stor hjälp för nya och mer erfarna användare. De återfinns i vänstermarginalen under rubrikerna Manualer och Mer om tjänsten.

 

 • Kommer utbildningsmiljö att finnas innan skarpt läge?

Utbildningsmiljö finns. Denna miljö är till för utbildning och demonstration av Nitha. https://demo.nitha.inera.se/Learn

Det finns även en testmiljö som är avsedd för applikationsleverantör och nithaförvaltning för tester av nya releaser i systemet.

 

 • Är händelseanalysen en allmän handling?

Ja, alla avslutade ärenden är allmän handling. Det gäller även t.ex. avvikelser som är registrerade och avslutade.

 • Kan pressen få tillgång till analyserna?

Om pressen kontaktar vårdgivare så kan de begära att få ut alla ärenden som är en allmän handling.

 

 • Vem får lämna ut analyserna, kan vem som helst göra det?

Varje region/kommun äger sina analyser i Nitha analys. Rekommendationen är att aldrig lämna ut annan vårdgivares material.

 

 • Hur kommer systemet att säkra att inga personuppgifter kan komma med?

Detta åligger varje analysledare att kontrollera detta manuellt. Grundregeln är att aldrig notera personuppgift på involverade personer, såväl patient och närstående som personal.

Systemet påminner genom text på de sidor som berörs, fråga finns i analysledarens checklista samt att analysledaren bekräftar detta genom att markera en ”kryssruta” i Nitha analys.

I Nitha analys finns även en stödfunktion när en analys ska sättas i status Låst som genomför en sökning genom rapport och rubrik efter personnummer. Dessa ersätts med texten ”maskat/avidentifierat”. Kontrollen utgår från de vanligaste personnummerformaten.

 

 • Kommer systemet att reagera om personnummer (eller namn) skrivs in av misstag i textfältet?

Denna kontroll åligger användaren att genomföra själv.

Till hjälp finns en stödfunktion när en analys ska sättas i status Låst som genomför en sökning genom rapport och rubrik efter personnummer. Namn ska inte noteras på involverade personer. 

Mer information:

https://www.inera.se/nitha