Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Projekt/Uppdrag

Period

Länkar

Projekt: Handlingsplan, målarkitektur och införandeplanering nytt verksamhetsstöd

2020-10-01 - 2021-01-31

Slutrapport

Projekt: Vidareutveckling av Utbudstjänsten: Delleverans av kodverk .

April 2021Första

kodverksleverans inom verksamhetsområdena öron-, näs- och halssjukvård och nationell högspecialiseradvård, övergripande vårdtjänster, psykiatri och bild- och funktionsmedicin samt vanligt förekommande vårdtjänsterDelleverans av kodverk 2.0 för vårdtjänster som täcker:

 • Övergripande vårdtjänster (”konsultationskoder”)

 • Psykiatri, bild- och funktionsmedicin

 • Öron-, näs- och halsområdet

 • Vanligt förekommande vårdtjänster

 • Synonymer i alla nämnda områden:

View file
nameTill kodverksförvaltningen_Leverans vårdtjänstkodverket april 2021_FLDVVårdtjänstkodverket v 2.0.xlsx

Utredning: Anslutning av tredjepartsprodukter.

Tre rapporter från utredningen om möjligheterna till anslutning av tredjepartsprodukter för invånare till Ineras infrastruktur och tjänster har nu publicerats:

 1. Huvudrapport anslutning av tredjepartsprodukter

 2. Kortversion anslutning av tredjepartsprodukter, samt

 3. Analys av potentiella lösningar för anslutning av tredjepartsprodukter.

Utredningen genomfördes under hösten 2020 till våren 2021. Utredningens resultat behöver diskuteras vidare, framför allt med regionerna, men även med fler intressenter för att bottna i alla perspektiv och hitta vägar framåt.

View file
name2021-06-21 Huvudrapport anslutning av tredjepartsprodukter.pdf

View file
name2021-06-21 Kortversion anslutning av tredjepartsprodukter.pdf

View file
name2021-06-21 Analys av potentiella lösningar för anslutning av tredjepartsprodukter.pdf

Delprojekt: Sammanhållen planering, etapp 1

Arbetet har bedrivits under 2020/21 och ingår som ett delprojket i projektet Utveckling inloggade tjänster.

View file
nameSlutrapport - Sammanhållen planering - etapp 1.pdf

...