Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla aktiviteter i tjänster som omfattar patientuppgifter loggas i enlighet med Patientdatalagen vilket innebär att användning av Webcert och Rehabstöd loggas. Loggningen görs av Inera Säkerhetstjänster, loggtjänsten. Läs mer om Säkerhetstjänster och Loggtjänsten här - https://confluenceinera.cgiostersundatlassian.senet/wiki/pages/viewpage.action?pageId=2202131093475217326

PDL-loggning i Webcert

HSA-id SE5565594230-B8N

...