Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Gemensam pilotrapport om piloternas erfarenheter från SDK-projektet 2020:. Observera att rapporten beskriver de förutsättningar som gällde under 2020 före anpassningar till DIGGs Plattform för eDelivery.

Piloterfarenheterna inom verksamhets- och informationssäkerhetsområdena kan ändå vara värdefulla att ta del av.

View file
nameSäker digital kommunikation 2020 - Gemensam pilotrapport v.1.0.pdf

...