Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här publiceras nyheter som rör Pascal.

Sjuksköterskor

...

kan registrera dospatienter igen

Funktionen för sjuksköterskor att registrera dossamtycke är åter aktiverad.

...