Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Säkerhetstjänster Tjänsterna inom omrrådet gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation genom säker autentisering och säker hantering av patientuppgifter. Säkerhetstjänster tjänster består av tjänsterna IdP, Spärr, Samtycke och Logg. Kunder kan använda Säkerhetstjänsterna tjänsterna genom att ansluta sina e-tjänster till en eller flera av SäkerhetstjänsternaSäktjänsterna

Syftet med Säkerhetstjänster tjänsterna är att säkerställa att it-lösningar för vård och omsorg garanterar säkerhet, integritet och sekretess. Användare måste kunna identifieras, tillgång till information måste kunna anpassas efter användaren och användarens handlingar måste kunna spåras. Säkerhetstjänster tjänster hjälper till att kontrollera att endast rätt person får tillgång till rätt information och att allt informationsutbyte loggas och kan kontrolleras i efterhand.

Säkerhetstjänsters IdP använder e-legitimationer från Identifieringstjänst SITHS. Användare av E-tjänster som är anslutna till IdP:n har möjlighet till autentisering via SITHS eID-kort och Mobilt SITHS. För mera information om detta se Autentisering via SITHS eID.

Det kommer att gå att använda både SITHS e-legitimation på kort och Mobilt SITHS för elektronisk underskrift via den kommande Underskriftstjänsten via  /wiki/spaces/UST/pages/3475212609från Inera.

Säkerhetstjänsterna Tjänsterna stödjer också användandet av nationell reservidentitet som identitetstyp för personer. Mer information om nationell reservidentitet hittar du under Personuppgiftstjänsten.Svar på vanligt förekommande frågor om tjänsten hittar du här.