Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.RIV Tekniska Anvisningar Tjänsteplattform


Version 1.8.1

ARK_0034

2022-0102-2523Table of Contents


Versionshistorik

Version

Revision

Datum

Författare

Kommentar

PA1


Mattias Nordvall

Första utkast

PA2


Mattias Nordvall

Uppdaterat efter intern remiss

PA3


Lars Erik Röjerås

Justeringar efter genomläsning

1.0


Mattias Nordvall

Dokumentets underrubrik är nu ”Tekniska krav” istället för ”Regler för interoperabilitet”.

Lagt till kapitel med definition av termer.

Tagit bort texter om reverse proxy (betraktas som implementationsdetalj).

Lagt till felkoder för virtualiseringsplattform.

Tagit bort regel om loggning av förändringar av TAK-information (inte ett tekniskt krav).

Tagit bort skrivning om godkännande av tjänstekontrakt i 3.1.1 (inte ett tekniskt krav).

Ändrat regel om uppbyggnad av URL:er till att enbart beskriva slutet på adresserna (det enda som är reglerat i RIV TA).

Förtydligat att anropsbehörighet i TAK avser närmast anropande tjänstekonsument.

Kapitlet om TAK använde begreppet ”logisk adress” om två olika saker.

Lagt till översiktligt kapitel om Tjänsteväxel.

Korrigerat ordval och stavfel.

Uppdaterade illustrationer.

1.0.1


Mattias Nordvall

Korrigerat vissa formuleringar och illustrationer.

Nytt stycke om förhållandet mellan nationella och regionala tjänsteplattformar.

1.1


Mattias Nordvall

Kapitlet om anpassningsplattform och tjänsteväxel omskrivet och felaktigheter korrigerade.

Regel ”Exponering av URL:er” i kapitel 4 korrigerad för att överensstämma med underliggande regelverk.

Exempel från den senaste versionen av RIV-TA Basic Profile, t.ex. SOAP Headers, är ändrade till mer generella begrepp

1.2


Mattias Nordvall

Lagt till regler i kapitel 4 från RIV TA Basic Profile 2.0. Dessa regler behöver följas av tjänsteplattformar.

Lagt till Regel #6 under kapitlet Aggregeringsplattform.

1.3


Mattias Nordvall

Uppdaterat Regel #6 under kapitlet Aggregeringsplattform.

1.4

2017-12-07

Björn Hedman

Lagt till information om adressering baserat på TAK och organisationsdata "HSA klättring"

Under rubrik 4.2.6 har görs hänvisning till Basic Profile istället för att beskriva och exemplifiera i detta dokument

Rättat numrering av regler under kapitel 5.1 (Virtualiseringsplattform) felet uppstod mellan version 1.0 och 1.1 (några regler utgick i 1.1)

Tagit bort hänvisning till fallstudie för "Regional tjänsteplattform, Landstinget Dalarna" eftersom länken var bruten.

1.5

2018-08-27

Lars Erik Röjerås

Reglerna 2 och 4 har utökats med beskrivning av HSA-baserat vägval och anropsbehörighet samt användning av "*".

1.6

2021-03-12

Anders Malmros

Tagit bort Mule-referens i 1.4 Fallstudier.

Uppdateringar och tillägg under kapitel 5 Virtualiseringsplattform:

  1. Regel #8, Felkoder, uppdaterad.

  2. Reglerna #9 och #10 flyttade hit från RIVTA Basic Profile Valfria tillägg 2.1.

  3. Regel #11, Vidarebefordran av anropskedja, tillagd.

  4. Regel #12, Skydd mot rundgång, tillagd.

  5. Regel #13, Vidarebefordran av RIV-headrar, tillagd.

1.7

2021-06-28

Anders Malmros

Rättat fel i regel #12. Felkod VP014 skall användas vid rundgång, inte VP013

1.8

2022-01-25

Anders Malmros

Lagt till ny felkod VP015 i regel #8, Felkoder

1.8.1

2022-02-23

Anders Malmros

Rättat felaktiga referenser till RIVTA Basic Profile Valfria tillägg 2.1 i kapitel 4.2.3 och 4.2.4

...