Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: uppdaterade T-boken över tiden samt deltagare i framtagandet av REV D

...

Revision

Viktiga förändringar

Revision A, 2007

Första utgåvan av T-boken

Revision B, 2011

-       
 • Nya inledande kapitel (1-2). Arbetet har genomförts i samverkan mellan kommuner och landsting.
-       
 • Omarbetad struktur, med inspiration från Togaf 9
-       
 • Tekniska styrande principer har tillkommit. Tidigare fanns principer enbart från den gemensamma T-boken.
-       
 • T-bokens sammanhang är beskrivet. Det har tydliggjorts att anvisningar och detaljerade regler för styrning ligger utanför T-boken.
-       
 • Landstingsvård och Kommunal omsorg omfattas av T-boken (tidigare enbart landstingsvård)
-       
 • RRR:er har ersatts med styrande principer och referensarkitektur.
-       
 • T-boken täcker nu också e-tjänsteutveckling
-       
 • Ett antal nya element och begrepp i arkitekturen har tillkommit. De viktigaste är Stödtjänst, Partneringång/utgång, aggregerande tjänst och engagemangsindex.
-       
 • Delar av en anslutningsarkitektur för huvudmännen är belyst, liksom huvudmännens system som tjänstekonsumenter.
-       
 • Detaljer kring tjänsteinteraktionstyper och tjänstekontrakt är utlyft till översiktsanvisningen för RIV Tekniska Anvisningar version 2.
-       
 • Delar av arkitekturen som relaterar till lagtolkningar och regelverk för PDL har lyfts ut (detaljerade typanvändningsfall) och planeras få styrning genom kommande ställningstaganden
från Arkitektur och regelverk.

-        Detaljerade typanvändningsfall har ersatts med typ-flödesmodeller i t-bokens verksamhetsvy.

-        En stödtjänst för nationellt patient-/individ-index har tillkommit, i syfte att stödja vårdgivar- och invånartjänsters behov av att skapa nationella översikter av individens engagemang.

Revision C, xxxx
 • från Arkitektur och regelverk.
 • Detaljerade typanvändningsfall har ersatts med typ-flödesmodeller i t-bokens verksamhetsvy.
 • En stödtjänst för nationellt patient-/individ-index har tillkommit, i syfte att stödja vårdgivar- och invånartjänsters behov av att skapa nationella översikter av individens engagemang.
Revision C, 2019
 • Revision C publiceras som ett Confluence-dokument.
 • Logotyper har bytts ut.
 • Texter i fotnötter har inkluderats i den löpande texten.
 • Alla referenser till Center för EHälsa i samverkan (CeHis) har tagits bort. I de flesta fall refereras nu istället Inera.
 • Alla referenser till VIT-boken har tagits bort.
 • Revision C har ett större fokus mot teknisk arkitektur genom att vissa verksamhetsperspektiv och avsnitt om verksamhetsvyn kortats ner. 
 • Inaktuell referenser har tagits bort eller, där det är möjligt, förändrats att referera aktuell information. Det gäller ex genomgående för gamla referenser till "Nationell IT-strategi för vård och omsorg" och "Nationell eHälsa". 
 • Vissa avsnitt som beskriver T-boken självt snarare än arkitekturen har kortats ner. Vissa konceptuella figurer har tagits bort. 
 • I det fall T-boken refererar tjänster som har realiserats efter det att Revision B publicerades har beskrivningarna anpassats till de nu befintliga tjänsternas utformning. Det gäller exempelvis hur Engagemangsindex kan och får nyttjas.
 • För detaljer kring t ex domännamnsättning refereras externa anvisningar.
 • Avsnittet om "Lokalt driven e-tjänsteutveckling för invånartjänster" har idag ingen användning och har tagits bort.
 • Avsnittet med vägledande exempel för replikering av engagemangsindexinformation har tagits bort eftersom det baserades på tjänstekontrakt som inte längre är i bruk. 
 • Databasschemat för Tjänsteadresseringskatalogen har uppdaterats till den som idag är aktuell i SKLTP.
 • Ordlistan i dokumentet har krympts till de som är specifika för T-boken. För övriga arkitekturella termer hänvisas till en extern ordlista.
 • Begreppet Källsystemsadressering införs i tillägg till Verksamhetsbaserad adressering.


Bilaga – Ordlista och förkortningar

...

T-boken version A

Namn                                                                    Organisation, Län
Sara MeunierCarelink
Anders Börjesson Landstinget i Värmland
Johan Eltes Callista Enterprise
Kurt Helenelund Metamatrix
Lennart ErikssonStockholms Läns Landsting
Anders Norr Landstinget i Östergötland
Per Torlöf Region Skåne
Jan EdmanLandstinget i Västmanland
Tommy Rigo Västra Götalands regionen
Staffan Dahlin Västra Götalands regionen
Per-Arne Lundgren Region Skåne
Torbjörn Ivarsson Region Skåne
Qemajl Imeri Stockholms Läns Landsting
David Lindahl Landstinget i Kalmar
Gunnar Klein Objektfabriken/KI
Peter AlvinssonStyrgruppordförande Nationell Arkitektur –RRR
Sara MeunierProjektledare Nationell Arkitektur – RRR

T-boken version B

Blomberg, MagnusJönköping kommun, Jönköping  
Eltes, Johan     Konsult, Center för eHälsa i samverkan
Eriksson, Lennart        Konsult, Center för eHälsa i samverkan
Gabrielsson, Stig Luleå kommun, Norrbotten
Granström, Anders    Luleå kommun, Norrbotten
Jessica IsegranVästra Götalandsregionen
Kartman, Gunnar Karlstads kommun, Värmland
Lindahl, David  Landstinget Kalmar
Mannerhagen, Peter   Västerås stad, Västmanland
Meunier, Sara     Center för eHälsa i samverkan
Norr, Anders                              Landstinget i Östergötland

Nygren, Åke                                                      

Leksands kommun, Dalarna
Palmgren, Ulf    Stockholms läns landsting
Svensson, Peter         

Landstinget i Blekinge

Svensson, StefanStockholm Stad, Stockholm
Wedin, Roy     Sjuhärad kommunalförbund, Västra Götaland

T-boken version C

Björn Hedman Inera AB

Lars Erik Röjerås       

Inera AB
Ranjdar Fallyih   Inera AB
Rolf Rönnback      Inera AB

T-boken version D

Anders MalmrosInera AB
Stig CarlssonInera AB
Bengt-Göran AnderssonInera AB
Fredrik RosengrenInera AB

       

                 

...