Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Konfigurationsstyrning tjänstedomäner


Version 2.2.9

ARK_0007


2022-12-07


...

1.1 Målgrupp och förkunskaper

Dokumentet riktar sig i första hand till de som praktiskt utvecklar och förvaltar tjänstekontrakt baserade på RIV Tekniska Anvisningar (RIV TA), men även till de som ansluter till tjänster där interaktionen beskrivs av tjänstekontrakt (tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter).

För att använda handledningen krävs förkunskaper i användandet av versionshanteringssystem (specifikt Git), design av WSDL och XML-schema, grundläggande kunskaper i hur s.k. WSDL-first-utveckling av tjänster bedrivs i .Net och Java EE.

1.2 Syfte

Det övergripande syftet med denna handledning är att underlätta arbetet för de som utvecklar och vidareutvecklar tjänstekontrakt för att säkerställa korrekt versionshantering och release av tjänstekontrakt och tjänstedomäner.

1.3 Avgränsning

Kravhantering ingår inte i denna handledning, inte heller aktiviteter relaterade till att samordna och informera tjänstedomänens intressenter.  Detta förutsätts ske inom aktuellt projekt eller förvaltning.

Dokumentet hanterar endast de releaser och releasekandidater som är föremål för den kvalitetssäkring och publicering som Ineras Arkitektursektion ansvarar för.

1.4 Krav på utvecklingsmiljö

...

En tjänstedomänsversion utrycks med siffror i en två eller treställig kombination

Ex 2.1 eller 2.1.1

Image RemovedImage Added

Figur 1. Beskrivning av versionering av tjänstedomän.

...

clinicalprocess:healthcon:actoutcome  4.0.2clinicalprocess:healthcon:actoutcome  4.0.2
GetLaboratoryOutcome 4.0GetLaboratoryOutcome 4.0
GetReferralOutcome 3.1GetReferralOutcome 3.0
GetImagingOutcome 1.0GetReferralOutcome 3.1
GetMaternityMedicalHistory 2.0GetImagingOutcome 1.0

GetMaternityMedicalHistory 2.0

...

Typer som används i flera tjänstekontrakt kan deklareras i en eller flera domängemensamma schemafiler som placeras i katalogen /schemas/core_components/

Vid behov av förändringar och tillägg av gemensamma typer behöver följande beaktas:

...

Om ett nytt Git-repository ska skapas för aktuell tjänstedomän på Bitbucket, behöver du själv initiera denna och skapa nödvändig katalogstruktur. Alla tjänstedomäner ska följa en gemensam och fastställd filstruktur. Denna struktur och namnstandard är inkorporerad i script och måste därför strikt följas.

Exempel:

Image RemovedImage Added

Figur 2. Filstruktur i tjänstedomän.

...