Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år. Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Rättigheter och skyldigheter

Det är till exempel tillåtet för sjukhusbiblioteken att erbjuda

...

  • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar

  • sälja eller vidaredistribuera innehåll

  • skicka artiklar till obehöriga användare

  • avslöja inloggningsuppgifter för icke-behöriga användare

  • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna

Personuppgiftshantering

Vid användning av Eiras e-tidskrifter, e-böcker och övriga e-resurser samtycker användaren till respektive förlags hantering av personuppgifter. Hur personuppgifterna hanteras framgår av Privacy Policy på förlagens webbsidor.