Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rehabstöd är utvecklad för dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. Du får en överblick på sjukskrivningarna på enheten och ser hur många pågående sjukfall enheten har just nu, hur de fördelar sig på kön, diagnos och sjukskrivningsgrad. Du kan göra filtreringar för att till exempel se de sjukfall som tar slut inom en viss tidsperiod så att du kan planera arbetet efter det. Du kan också läsa de intyg som är utfärdade för patienten , och behöver inte hoppa mellan Rehabstöd och ditt journalsystempå vårdenheten.

Lär dig mer hur du använder Rehabstöd

...