Metamodell Information

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Metamodell för begrepp inom informationsarkitektur

Information

 

2022-03-07/44

2018-12-13/14

Innehållsförteckning

Versionshistorik

Version

Ändringar

Version

Ändringar

44

Lagt till attribut (bla typ) på begrepp och informationsobjekt.

Lagt till relationer för aggregering, komposition, association och generalisering samt synonym och homonym för begrepp.

Lagt till flödesrelation som bär flödesobjekt mellan flödesaktörer och realiseringsrelation mellan datalager och informationslager.

28

Justerat Informationselement till Informationsobjekt på alla ställen och uppdaterat dess relation till Förmåga (stödjer istället för bidrar till) för att vara konsistent med relationer i andra "stödjer"-relationer metamodellen. Även lagt till relationer för att kunna skapa begrepps-, informations- och datamodeller.

14

Första version


En metamodell för informationsarkitektur definierar de begrepp som kan användas för att beskriva hur en verksamhets informations- och dataresurser ser ut och används i verksamheten samt i tekniska lösningar. I denna metamodell ingår även beskrivningar hur begreppen förhåller sig till varandra.

Med hjälp av metamodellen kan arkitekter från olika organisationer samverka och återanvända informationsarkitektur vilket bidrar till en större effektivitet och ökad kvalitet i samverkansprojekt och lokala förändringsinitiativ.

Versionshistorik

Version

Ändringar

Arbetsgrupp

Version

Ändringar

Arbetsgrupp

44

Lagt till attribut (bla typ) på begrepp och informationsobjekt.

Lagt till relationer för aggregering, komposition, association och generalisering samt synonym och homonym för begrepp.

Lagt till flödesrelation som bär flödesobjekt mellan flödesaktörer och realiseringsrelation mellan datalager och informationslager.

AS-64

28

Justerat Informationselement till Informationsobjekt på alla ställen och uppdaterat dess relation till Förmåga (stödjer istället för bidrar till) för att vara konsistent med relationer i andra "stödjer"-relationer metamodellen. Även lagt till relationer för att kunna skapa begrepps-, informations- och datamodeller.

AS-73

14

Första version

AS-8

Modelldiagram

 

Metamodell för flöden:

 

Elementdefinitioner

Element

Definition

Exempel

Vägledning

Källor

Element

Definition

Exempel

Vägledning

Källor

begrepp

Definitionen motsvarar termen:

termsatt begrepp

alternativt:

begrepp med term

kunskapsenhet som skapats genom en unik kombination av kännetecken

Kund, Tjänst, Ärende

Begrepp används på konceptuell nivå för att skapa förståelse inom och mellan organisationer och individer. Begreppsbeskrivningar klarlägger och listar de centrala begreppen inom organisationen eller det delområde som utvecklas. För att människor ska kunna kommunicera begrepp mellan varandra måste dessa tilldelas överenskomna symboler, som exempelvis fackspråkliga ord (termer) eller ikoner.

Begrepp beskrivs med följande attribut:

  • Term(er). En eller flera termer som används för att beteckna begreppet, dvs rekommenderad term, synonym eller hononym.

  • En textuell beskrivning av begreppet, med tillhörande källa. Den textuella beskrivningen kan ersättas med en begreppsdefinition om sådan finns.

  • En begreppsdefinition om sådan finns, med tillhörande källa.

Relationerna mellan begrepp beskrivs med hjälp av begreppsmodeller. Ofta används syntaxen Subjekt – Predikat - Objekt för att beskriva relationer. Exempelvis Kommunallagen – Är en – Svensk lag (generisk relation). Andra relationer är associativa eller partitiva. Not: Relationer definieras i en separat tabell.

SS-ISO 1087:2019 (översatt)

 

informationsobjekt

Definitionen motsvarar termen:

informationskomponent och informationselement

informationsmängd

informationsmängd som utbyts eller används som del i en process.

Bygglovsärende, Ledighetsansökan, Patientjournal.

Informationsobjekt är en representation av verksamhetsobjekt som enbart består av information till skillnad från verksamhetsobjekt som kan vara exempelvis material, produkter eller människor.

Informationsobjekt används i verksamhetsarkitekturen som utbyteselement, dvs innehåll som utbyts mellan två eller flera aktörer. Detta används exempelvis i en processmodell där informationsobjekt är input och output till processer.

Informationsobjekt används i informationsmodeller för att beskriva struktur på information och hur informationsobjekten relaterar till Begrepp för semantisk spårbarhet. I informationsmodeller skapas hierarkier av informationsobjekt vilket gör det möjligt att beskriva större typer av informationsprodukter eller mer finkorniga produkter.

Informationsobjekt kan också kopplas till verksamhetsregler vilka beskrivs med elementtypen Begränsning (Constraints). Se den strategiska arkitekturen för mer detaljer.

Informationsobjekt används också som parametrar i tjänstebeskrivningar för verksamhetstjänster.

Det går även att definiera säkerhetsattribut för informationsobjekten.

Exempel på vanliga synonymer är:

  • informationsklass (UML)

  • Informationsutbytesobjekt (VLDS)

UAF: InformationElement: An item of information that flows between OperationalPerformers and is produced and consumed by the OperationalActivities that the OperationalPerformers are capable of performing

VLDS: Informationsutbytesobjekt: Definition av ett informationsobjekt som är relevant i ett specifikt informationsutbyte.

informationslager

logisk depå för information som har behov av att hållas samman och ska kunna utbytas mellan applikationer

Kunddatabas, Samtyckesregister, Patientdataregister

Genom identifiering och kartläggning av informationslager samt beskrivning av deras innehåll är det möjligt att tydligare och noggrannare skissa och planera organisationens informationshantering och underhåll av information.

Beskrivningen av informationslager (organisationsinterna eller externa informationslager) hjälper organisationen att utveckla dom kostnadseffektivt och kontrollerat samt att identifiera och undanröja överlappning.

Förteckningar över informationslager och informationssystem behövs vid planering av datasäkerhet och upprättande av databokslut. Beskrivningar av logiska informationslager behövs framförallt vid planering av målbilden.

Informationslager motsvarar datalager för en logisk applikationskomponent. Används alltså för att koppla mellan verksamhetsarkitektur (informationsobjekt)och teknisk arkitektur (Informationslager).

Kommentar till alternativet: Rikstermbanken har ingen definition utan länkar till datalager, som definieras:

databas där data lagras på ett sätt som underlättar de avancerade sökningar och sammanställningar som behövs för beslutsstöd och analys inom en organisation

TOGAF: Logical Data Component: A boundary zone that encapsulates related data entities to form a logical location to be held; for example, external procurement information.

 

 

dataentitet

formaliserad representation av data som hanteras av eller utbyts mellan system

Person, Titel, Land, Uppehållstillstånd

Metamodellen för dataentitet är liknande den för informationsobjekt, men här sker hanteringen och utbytet av tekniska resurser istället för processer.

Dataentiteter hanteras av Informationstjänster och lagras i Datalager där de kan användas av Applikationer.

Dataentiteter hör därmed hemma i tekniska arkitekturer och kan beskrivas i logiska eller fysiska datamodeller. Logisk datamodell används ofta i referensarkitekturer eller i teknikoberoende standarder. Fysisk datamodell används ofta i detaljerad lösningsdesign och realisering då teknikval har påverkan på datamodellens utformning.

Dataentiteter kan spåras till informationsobjekt då de realiserar dessa och på så sätt säkerställa semantisk spårbarhet.

TOGAF: Data Entity: An encapsulation of data that is recognized by a business domain expert as a thing. Logical data entities can be tied to applications, repositories, and services and may be structured according to implementation considerations.

Archimate: Data object: A data object represents data structured for automated processing

VLDS: Dataentitet: Definition (typ) av ett dataobjekt av intresse. Används för att beteckna ett objekt som har en varaktig identitet utöver dess attribut.

UAF: DataElement: A formalized representation of data that is managed by or exchanged between systems.

datalager

fysisk depå av data

Skatteverkets folkbokföringsregister, Lantmäteriets fastighetsregister, Läkemedelsregistret

Databas, filsystem eller motsvarande fysisk lagring av data.

Datalager är ju inte en direkt översättning av physical data component, och termen används ofta för analysdatabaser skilda från produktionsdatbaser.

 

flödesaktör

element som är källa eller mål för en flödesrelation

Aktörer, Processer, Verksamhetstjänster.

Informationslager, Datalager.

Applikationer.

Abstrakt begrepp som används som samlingsbegrepp för element som interagerar med varandra genom en flödesrelation.

Att det är abstrakt betyder att begreppet flödesaktör inte används i en modell utan elementen (flödesaktörerna) klassificeras med en konkret stereotyp, exempelvis process eller applikation.

Alla olika slags flödesaktörer kan ha flöden mellan sig, men några är vanligare än andra. Exempelvis är det inte vanligt att beskriva flöden direkt mellan datalager utan dessa går oftast via en eller flera applikationer.

 

flödesobjekt

objekt som överförs mellan flödesaktörer i en flödesrelation

Verksamhetsobjekt, Informationsobjekt, Dataentiteter

Abstrakt begrepp som används som samlingsbegrepp för element som transporteras i en flödesrelation.

Att det är abstrakt betyder att begreppet flödesobjekt inte används i en modell utan elementen (flödesobjekten) klassificeras med en konkret stereotyp, exempelvis verksamhetsobjekt eller dataentitet.

 

Relationer inom lagret

Källelement

Relation

Målelement

Källa

Källelement

Relation

Målelement

Källa

informationsobjekt

vistas i

informationslager

TOGAF

informationslager

innehåller

informationsobjekt

TOGAF

dataentitet

vistas i

datalager

TOGAF

datalager

innehåller

dataentitet

TOGAF

informationsobjekt

implementeras av

dataentitet

UAF

dataentitet

implementerar

informationsobjekt

UAF

informationsobjekt

implementerar

begrepp

VLDS

begrepp

implementeras av

informationsobjekt

VLDS

datalager

implementerar

informationslager

TOGAF

informationslager

implementeras av

datalager

TOGAF

begrepp/informationsobjekt/dataentitet

aggregering

begrepp/informationsobjekt/dataentitet

UML

begrepp/informationsobjekt/dataentitet

komposition


begrepp/informationsobjekt/dataentitet

UML

begrepp/informationsobjekt/dataentitet

association

begrepp/informationsobjekt/dataentitet

UML

begrepp/informationsobjekt/dataentitet

generalisering

begrepp/informationsobjekt/dataentitet

UML

begrepp

synonym

begrepp

ISO 704:2009

begrepp

homonym

begrepp

ISO 704:2009

flödesaktör

flöde

flödesaktör

Archimate

Relationer till andra lager

Källelement

Relation

Målelement

Källa

Källelement

Relation

Målelement

Källa

begrepp

definieras av / används av

aktör

Detta dokument

aktör

definierar / använder

begrepp

Detta dokument

informationsobjekt

stödjer

förmåga

Detta dokument

förmåga

stöds av

informationsobjekt

Detta dokument

informationsobjekt

nås och uppdateras genom

verksamhetstjänst

TOGAF

verksamhetstjänst

tillhandahåller / konsumerar

informationsobjekt

TOGAF

informationsobjekt

specialiserar

verksamhetsobjekt

UAF

verksamhetsobjekt

specialiseras av

informationsobjekt

UAF

flödesaktör

flöde

flödesaktör

Archimate