Informationsarkitektur på Inera

Sidan är under utformning

Ineras Arkitektursektion har bland annat som uppdrag att stödja och styra Ineras arbete med verksamhets- och informationsarkitektur. Sektionens arbete avser främst informationsarkitektur inom Ineras tjänster men kan även till viss del omfatta informationsarkitekturen för Inera som verksamhet. Nedan följer en beskrivning på hur arbetet är organiserat.

Informationsarkitektursförvaltningen

Denna gruppering arbetar främst med att förvalta och tillgängliggöra informationsarkitekturellt material som används i arbetet med informationsarkitektur i Ineras tjänster. Exempel på sådant material är mallen för informationsspecifikation samt anvisningar för modellering. Gruppen agerar även kontaktpunkt mot Ineras tjänster och hjälper till att förmedla kontakt vid inkomna frågeställningar gällande informationsarkitektur.

Kontakt:

Kodverksförvaltningen

Kodverksförvaltningen förvaltar och tillgängliggör kodverk och urval som granskats och godkänts inom Inera samt ingår i minst ett nationellt tjänstekontrakt. Gruppen ansvarar även för regelverk, mallar och utvecklingsprocesser för Ineras kodverk och urval samt granskar nya och vidareutvecklade kodverk och urval.

Kontakt: kodverksforvaltningen@inera.se

Termgruppen

Termgruppen arbetar specifikt med frågor relaterade till termer och begrepp. Gruppen verkar i huvudsak samordnande och vägledande för att övergripande bidra till en mer enhetlig terminologi på Inera, men kan också bidra i arbeten med specifika ordlistor, begreppsmodeller, innehåll i kodverk och liknande.

Extern samverkan

Många aspekter av informationsarkitekturarbete kräver en ansats som är bredare än det vi på Inera själva kan stå för. Därför är samverkan och samarbete med andra aktörer en viktig del av vårt arbete.

Genom samverkan kan vi också bidra i nationella, och internationella, initiativ med den kunskap vi har och på så vis hjälpa andra organisationer. Vidare kan vi genom att i samverkan beakta teknisk utveckling och forskning också skapa en genomtänkt och mer framtidssäker informationsarkitektur.

Arbete i tjänster, projekt och stödförvaltningar

Även om arbete med konkret arkitektur är Arkitektursektionens främsta ansvar, arbetar vi till viss del i tjänster, projekt och stödförvaltningar. Vi är bland annat delaktiga i 1177 och tjänstekontraktsförvaltningen.