Öppen info: Förbättrad användarupplevelse 1177

Uppdraget Förbättrad användarupplevelse 1177 är en del i Ineras färdplan för att realisera intentionerna i Målbild 1177.
Läs mer om Målbild 1177 och färdplanen här:
1177 och nära vård - Inera
I den här presentationen finns Målbild 1177 i sin helhet:

De här sidorna är en slutrapport från en förstudie. Syftet är att peka ut riktningen för fortsatt arbete. Förstudien visar främst hur en förbättrad användarupplevelse i 1177 kan uppnås genom att de öppna och de inloggade sidorna knyts närmare varandra.
Förstudien utgör ett underlag för planering av kommande steg för utveckling som kan ske tidigast under 2024.


Rapportens innehåll


Sök i rapporten
Sök efter innehåll


Sammanfattning av uppdraget Förbättrad användarupplevelse i 1177:

Uppdraget pågick från början av november 2022 till sista mars 2023.

I uppdraget har det ingått att:

  • Ta fram ett antal skisser på ett nytt, sammanhållet 1177.se

  • Visa hur de öppna och de inloggade sidorna i högre utsträckning kan upplevas som sammanhängande av användaren

  • Genomföra ett antal användningstester med hjälp av skisserna

  • Ta fram styrande principer och riktlinjer, med god användarupplevelse i fokus, för framtida utveckling av 1177

  • Presentera resultatet så att både kunder och medarbetare på Inera ska kunna följa fortsatt arbete

  • Materialet från uppdraget ska kunna användas som underlag för beslut om framtida teknisk utveckling för att realisera förslagen för förbättrad användarupplevelse på 1177.se. Det kan vara till exempel modernare underliggande teknikval som i sin tur kan kräva större investeringar.

Arbetet har utförts i tätt samarbete med en arbetsgrupp bemannad av regionerna.
I presentationen till höger finns en kortare sammanfattning av uppdraget.

 

Arbete framåt

Ambitionen är att arbetet med skisserna ska fortsätta och att Ineras ägare, kunder och intressenter kan följa utvecklingen av ett sammanhållet 1177. Det återstår att göra en mer djuplodande analys av förslagens genomförbarhet ur både teknisk och juridisk synvinkel.

 

Avgränsningar

Fokus för detta arbete är skisser som pekar ut en ny riktning där det öppna och det inloggade läget i 1177.se hålls samman. Ett urval av skisser visas. Läs mer om hur arbetet kan tas vidare på sidan Nästa steg

I uppdraget ingick inte att föreslå nytt grafiskt utseende eller förändring i gränssnitten för de befintliga tjänsterna, som Journalen, Egen provhantering, Hitta vård eller Förnya recept till exempel. Arbete i pågående projekt som Nya tidbokningstjänster och Symtombedömning och hänvisning (dvs invånartjänsten 1177 direkt) berörs inte heller.
Detsamma gäller för de situationer där invånaren lämnat 1177.se för att gå till någon av de olika regionala system och tekniska lösningar som går att nå via 1177.