Jämförelse formulärhantering inom 1177-tjänster

  • Formulärhantering används när vården behöver få in svar från invånaren, typiskt en Hälsodeklaration inför ett besök. Formuläret kan initieras av vårdpersonalen eller av invånaren själv. Saknar möjlighet till återkoppling eller tvåvägskommunikation.
  • Stöd och Behandling, SoB, har mycket mer utöver formulärhantering. SoB hanterar stöd- och behandlingsprogram, där formulären endast är en delmängd av behandlingen. Exempelvis kan vårdgivaren använda formulär för att regelbundet mäta invånarens mående under behandlingens gång. Det går även att skapa formulär med resultatberäkningar som kan visas i en graf och aktivitetsplaner som ger möjlighet för invånaren att registrera regelbundna aktiviteter.
  • 1177 Vårdguidens e-tjänsters ärendehantering kan ses som en säker e-post, där kommunikation mellan invånare och vårdpersonal kan ske åt två håll. Det går att fördela ärenden inom enheten. Frågetyper och "intelligens" i formulären är begränsad.

Länk till demomiljöer

Se även


Formulärhantering

Integrerad med vårdens system och 1177 Vårdguidens e-tjänster via nationella infrastrukturen. Finns även som Fristående webbtjänst.

1177 Vårdguidens e-tjänsters ärendehantering

Enkel ärendehantering, tex förnya recept, mellan invånare och vårdpersonal. Möjlighet att skapa digitala frågeformulär inför besök.

Stöd och behandling

Interagera med patienter kontinuerligt, t ex  via en behandling med flera kontakttillfällen mellan patient och behandlare

Administratörsgränssnitt för att skapa formulärmallar

Ja

Ja

Ja

Dela formulärmall

Ja

Ja

Ja

Tvåvägskommunikation (svar, delsvar)


Ja

Ja

Länk på kontaktkort på 1177.se

Ja

Ja

Ja

Ombudsfunktion, vårdnadshavare kan besvara för sitt barnJaJa

Exportera resultat

Ja

Ja

Fördela ärenden inom enheten


Ja

Ja

Visa bilder i formulär

Ja

Ja

Beräkning av inmatade värden

Ja

Ja

Rikta formulär till både utvalda invånare samt målgrupp (kön, ålder, län)

Ja

Ja

Ja

Alla HSA-medarbetare (även utan medarbetaruppdrag) kan använda


Ja


Kan integreras med tredjepartssystem (journal, PAS)

Ja

Schemaläggning av formulärJa

Möjlighet översättning till andra språk
Inloggning även utanför 1177
GraferJa

Rapportfunktion

Ja

NMI-klassning


Ja

Ja

Koppla kodverk till frågor och svar

Ja

Skapa följdfrågor/Intelligenta frågeformulär

JaJa

Ja

Information om invånarens aviseringsinställningar innan utskick

JaJa

Ja

Funktion för att skicka påminnelser

Ja

Ja


Kopplade enheter i HSA-katalogen

JaJa
Stöd för integration via den internationella vårdspecifika formulärstandarden HL7 FHIR QuestionnaireJa
Ja