Öppen demo 1177

Vi genomför med jämna mellanrum öppna demos för att intressenter ska kunna vara uppdaterade om vad som sker inom ramen för programmet. En demo är en kort ögonblicksbild av pågående arbete med begränsat utrymme för att beskriva ett projekt, en tjänst eller en produkt helt och fullt. Material från det senast genomförda tillfället ligger överst i listan.

Datum våren 2022: 28/1, 18/2, 11/3, 1/4, 22/4, 13/5 samt 3/6

Om du vill få en inbjudan till ett Öppet demo-tillfälle, skicka en förfrågan till forstalinjen@inera.se

Tidigare inspelade presentationer kommer att plockas bort från listan allteftersom.

I de fall vi har lagt till textning till videofilerna kan du aktivera det genom att klicka på [CC] i spelaren, textningen är automatiskt genererad och inte kvalitetsgranskad men finns där som ett stöd för de som så önskar.

Datum

Innehåll

Beskrivning

Presentation

Inspelning

Datum

Innehåll

Beskrivning

Presentation

Inspelning

28 januari 2022

Invånarens samtycken på 1177.se

 

 

 

Nyttokalkyl för en digital tjänst med automatiserad symtombedömning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 dec. 2021

Status i programmet Första linjens digitala vård

Hur långt har de olika projekten kommit och vilken nytta bidrar de till? Programledare Kristina Stensson Ljungdahl ger en övergripande statusrapport

 

https://vimeo.com/652848093

 

Projektet Invånarens Symtombedömning och hänvisning

Tove Rylander Rudkvist berättar om valda delar i arbetet med upphandlingsprojektet fram till nu

 

https://vimeo.com/652848178

 

Varumärket 1177 Vårdguiden

Varumärket 1177 Vårdguiden är regionernas varumärke och det används ofta tillsammans deras egna varumärken. Andreas Melin visar skisser på hur det kan se ut i appar, smarta klockor osv

 

https://vimeo.com/652848139

Nov 12, 2021

Hitta till digital vård via 1177.se

Ny tjänst för digital vård online är under upphandling men hur skall våra invånare hitta till den? Var skall länkarna in finnas och hur får vi det att fungera i olika regioner som inte har samma lösning. Dessa frågor bland annat svarar detta uppdrag på.

 

https://vimeo.com/645136640

UX-ramverk, fas IV

I flera faser har vi nu utvecklat UX-ramverket och i fjärde fasen är fokus på ett enat gemensamt verktyg för skisser, överlämning UC/Utveckling och prototypande. Det andra fokusområdet handlar om att skapa komponenter som blir återanvändbara för fler projekt och tjänster genom att inkludera REACT.

 

https://vimeo.com/645136763

App-strategi

Inera står ofta inför frågan App eller Webb, vad skall utvecklas som vad. Frågan kommer också från regioner som vill använda varumärket 1177 Vårdguiden för egenutvecklade appar. Vilka krav skall ställas, vad behöver vi tänka på och hur göra man är några av de frågor som app-strategin försöker svara på.

 

https://vimeo.com/645140505

 

22 oktober 2021

Stabiliseringsåtgärder Rådgivningsstödet

Rådgivningsstödet inom 1177 Vårdguiden på telefon närmare sig end-of-life 2023/2024. Hanna Nykvist och Desirée Söderberg berättar om de driftstabiliserande åtgärder som vidtagits för att säkerställa en stabil leverans och uppfyllande av lagkrav.

 

https://vimeo.com/637779141

 

Nya tidbokningstjänster

Här visar Marie Frosteman m fl pågående arbete via skisser/prototyp samt berättar om hur projektet kommer jobba vidare med frågeställningar o utredningar

 

https://vimeo.com/637779847

 

 

1 oktober 2021

Utveckling och utmaningar i Egen provhantering

Maria Berglund visar, tillsammans med Moa Schedvins och Camilla Widmark, hur en tjänst i utveckling klarat att hantera en stor ökning av användarflöde i kombination med flera snabba, parallella införanden

 

https://vimeo.com/619702996

Hitta fram till digital vård direkt på http://1177.se

Regionerna erbjuder sina invånare olika digitala ingångar via http://1177.se . Genom programmet Första linjens digitala vård går ett antal regioner samman kring en gemensam lösning. Maria Ekendahl, Emma Lindström och Anna Ödlund ger en tidig inblick i pågående arbete för att underlätta för invånare att hitta fram till digital vård.

 

https://vimeo.com/619712329

Projektet Utveckling inloggade tjänster ur Stöd och behandlingsplatt-formens (SoB) perspektiv

Här berättar Åsa Jonsson och Jenny Axelsson om hur utveckling av e-tjänsterna har bidragit till ökad nytta för användarna av Stöd och behandling. Det handlar om navigationsbaren, startsidan och även ny bredare användning av ombudsfunktionen för vårdnadshavare.

 

https://vimeo.com/619720369

 

27 augusti 2021

I projektet Symtombedömning och hänvisning har man startat ett nätverk av regioner inför införande av en upphandlad lösning

Hur förbereder man sig för att införa nya arbetssätt kopplat till nya digitala verktyg och tjänster? Per Nordbeck och Emma Stockman berättar om hur man i nätverket för tidigt införande jobbar med förändringsledning

 

https://vimeo.com/593173517

Nationellt ramverk för symtombedömning, hänvisning och digital vård i första linjen - ett arbete inom uppdraget Målbild och arkitektur 1177 Vårdguiden

God och jämlik vård och stärkt patientperspektiv är viktiga förutsättningar i den digitala utvecklingen. Hur säkrar vi det i ett digitalt vårdlandskap som erbjuder allt fler olika regionala och nationella tjänster till oss invånare. Sven-Åke Svensson berättar om status för arbete med ett nationellt ramverk för att underlätta exempelvis samverkan och uppföljning

 

https://vimeo.com/593174623

 

18 juni 2021

Projektet Nya tidbokningstjänster

Marie Frosteman ger en aktuell bild av läget i projektet

 

Inspelning 31 min

Uppdraget Arkitektur 1177 Vårdguiden

Hur ska de nationella 1177-tjänsterna byggas och hur ska nationella och regionala tjänster samverka och fungera tillsammans framöver? Anna Sindahl ger en översikt över hur långt man kommit i arbetet.

 

Inspelning 49 min

 

28 maj 2021

Stöd för hänvisning.
En del i uppdraget Stöd för hänvisning är att med hjälp av en prototyp beskriva gränssnittet och hur det kan stödja sjukvårdsrådgivningen att hänvisa invånare.

Går det att utforma en nationell stödtjänst som kan hantera regionala rutiner och riktlinjer för hänvisning baserat på symtom, ålder, plats, dag och tid? Per Axbom och Majah Disland berättar om arbetssätt, utmaningar och lärdomar med att ta fram en prototyp i tätt samarbete med fem regioner på distans.

 

Inspelning 20 min

Sammanhållen planering - ett delprojekt inom Utveckling inloggade tjänster

Tillsammans med SKR:s nätverk för patientkontakt har delprojektet tagit fram, testat och utvärderat två nya ärendetyper i 1177 Vårdguidens e-tjänster inom områdena fast vårdkontakt och inför planerat besök. Eleonor Ekorn visar här hur de nya ärendetyperna kan skapa nytta i vården men också vilka utmaningar som identifierats både gällande teknik, integration och arbetssätt.

 

Inspelning 27 min

Status från uppdraget Målbild och arkitektur 1177 Vårdguiden

Maria Ekendahl ger en inblick i arbetet just nu och förslag på ett visuellt manér för att försöka beskriva komplicerade frågor på ett pedagogiskt sätt.

 

Inspelning 27 min

 

7 maj 2021

Utveckling av konceptet Sammanhållen planering i en första etapp

Delprojekt inom Utveckling Inloggade tjänster. Arbetet omfattar bl.a. en förbättrad startsida och navigering i de inloggade tjänsterna, pilotverksamhet för att ta fram och testa nya ärendemallar för dialog mellan invånare och vård, samt ombudstjänst införd i Stöd och behandling. Vid detta öppna demo-tillfälle demar Eleonor Ekorn m fl. ny startsida och navigeringsmöjligheter. 

 

Inspelning 31 min

Spåra remiss och Journalen

Uppdrag inom Utveckling Inloggade tjänster.  Anton Mottaghi ger bland annat en inblick i arbetet med att anpassa Journalen och NPÖ till Ineras UX-ramverk

 

Inspelning 19 min

Stöd för införande och anslutning av Inkorg 1177 o digitala kallelser

Digitala kallelser går att skicka dels via 1177 Vårdguidens ärendehantering, dels via integration med vårdinformations-systemet. Anders Ferrari berättar om status för arbetet med regionernas anslutningar

 

Inspelning 19 min

 

Apr 16, 2021

Virtuell kö vid inloggning på 1177.se

Antal inloggningar i 1177.se slår nya rekord varje månad fortfarande. Andreas Melin och Majah Dislandh beskriver arbetet bakom kulisserna för att hantera det ökade trycket med hjälp av en köfunktion

 

Inspelning 11 min

Sammanhängande användarflöden - Vaccinationsflödet

Pandemin har visat på tydliga behov av hur digitala tjänster behöver samverka för största nytta. Christel Bengtner och Jenny Åshammar visar hur ett vaccinationsflöde fungerar ur de nationella tjänsternas perspektiv och Åsa Rabb Lundin berättar om hur det ser ut för invånare i Västmanland

 

Inspelning 12 min - Västmanland

Inspelning 18 min - Vaccineringsflödet

Nationell sam-ordning i kris - gemensam bas i kommunikationen

Programmets kommunikatör Anne Ahlerup ger en kort inblick i Ineras roll i den nationella kris-samordingen och hur stödet kring kommunikation ser ut

 

Inspelning 8 min

 

26 mars 2021

Utbudstjänsten

Marjan och några ur teamet beskriver vad utbudstjänsten är och hur den kan användas. Och varför det är så viktigt hur begrepp som vårdtjänst, utbud och verksamhet används.

 

Inspelning 39 min

Hänvisningsstöd

Lisa C och Per A ger en tidig presentation av hur teamet tänker jobba fram en prototyp för att testa hypoteser om hur ett hänvisningsstöd kan fungera

 

Inspelning 25 min

 

Mar 12, 2021

Stöd och behandling i ny skrud

Jimmy från SoB visar hur man arbetat med UX-ramverket för att säkra tillgänglighet och anpassning till nytt grafisk utseende

 

Inspelning 23 min

Ny tidbokningstjänst

En förstudie kring ny tidbokningstjänst har nyligen avslutats. Vi får en tidig inblick i status och målbild för ett utvecklingsprojekt

 

Inspelning 22 min

Utredning kring anslutning av tredjepartsaktörer

Vi får en kort summering av en juridisk analys kring möjligheten för andra än Ineras ägare att ansluta till Ineras infrastruktur och tjänster

 

Inspelning 20 min

 

Feb 19, 2021

Bildverktyg i 1177 Vårdguiden på telefon

Numer går det att på telefonsjuksköterskans initiativ lägga till funktionen bild till telefonsamtalet. Hör Hanna med flera berätta-

 

Inspelning 15 min

Aktuellt inom Egen provhantering

Under pandemin har Provtagningssystemet utvecklats i snabb takt, hör Maria berätta om det senaste.

 

Inspelning 24 min

Nyttokalkyler

Det vi gör skapar nytta men vad är det värt, Amanda reder ut.

 

Inspelning 17 min

 

Jan 29, 2021

Ny startsida för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Christel Bengtner demonstrerade den startsida som kommer lanseras under februari månad 2021

 

Inspelning 7 min 45 sek

Inkorg 1177 Vårdguiden och Digitala kallelser

Christel Bengtner demonstrerade hur digitala kallelser kan skickas via inkorgen och kopplas mot av och ombokning

 

Inspelning 12 min 39 sek

Förstudie för ny tidbokningstjänst

Marie Frosteman med flera visade hur tankarna går kring en ny generation av tidbokningstjänster inom 1177 Vårdguiden

 

Inspelning 21 min 50 sek

Arkitekturgenomgång

Anna Larsson med flera drog slutsatser från genomfört projekt angående målarkitektur

 

Inspelning 33 min