Ordlista

Det finns många olika definitioner på begrepp som ”nytta” och ”effekt” och idag finns ingen standard som alla använder. Så här används begreppen i Ineras metod.

 

Effekt
En konsekvens av något. Konsekvensen kan uppfattas som både positiv och negativ, och som viktig eller oviktig.

Effektkedja
En visuell kartläggning av hur resurser och aktiviteter skapar effekter och nyttor samt hur nyttorna kopplar till eventuella mål som finns uppsatta.

Effektmål
Effektmål är de effekter och/eller nyttor man helst vill skapa utifrån sin förändring, alltså ens prioriterade effekter och/eller nyttor. Man kan välja att ha effekter som grund för sina effektmål eftersom effekterna ofta kan vara lättare att mäta och följa upp, än nyttorna.

Finansiell nytta
En nytta som värderas och hämtas hem i pengar, kan vara besparingar eller ökade intäkter.

Förändring

Den förändring som ni vill göra i er verksamhet, i form av exempelvis nya arbetssätt, användning av ny teknik, eller liknande.

Diskontering
Att värdera nyttor och kostnader som uppstår längre fram i tiden lägre än om de hade uppstått idag. Diskontering rekommenderas i nyttokalkyler eftersom det reflekterar hur människor ser på nyttor och kostnaders värde över tid. 

Hinder
Någonting som kan hindra de positiva effekterna och nyttorna från att uppstå.

Indikator
Mätetal som används för att få en uppfattning om nyttorna förverkligas, och i vilken utsträckning.

Intressent
Grupper eller organisationer som påverkas av förändringen, eller som är med och påverkar den.

Kostnad
Resurser som förbrukas på grund av förändringen. Kostnaderna kan vara finansiella, omfördelningskostnader, kvalitets- och miljökostnader.

Finansiell kostnad
En kostnad som värderas och betalas i pengar.

Kvalitetskostnad
Försämringar i kvalitet för individer, som minskad trygghet och försämrad hälsa. Eller försämringar i sociala kvaliteter som minskad känsla av gemenskap eller säkerhet. De värderas inte i pengar, men går att beskriva och mäta

Kvalitetsnytta
Kvaliteter för individer, som ökad trygghet och bättre hälsa, eller sociala kvaliteter som ökad gemenskap. De värderas inte i pengar, men går att beskriva och mäta.

Miljökostnad
Effekter som är negativa för miljön som ökade koldioxidutsläpp. Värderas inte i pengar, men går att beskriva och mäta.

Miljönytta
Effekter som är positiva för miljön som minskade koldioxidutsläpp. Värderas inte i pengar, men går att beskriva och mäta.

Mål
Ett mål är någonting man vill uppnå och kan formuleras på många olika nivåer. Det kan till exempel finnas projektmål som beskriver vad en verksamhet eller ett projekt ska leverera, effektmål som beskriver vilka effekter eller nyttor man vill skapa genom sin förändring.

Möjlighet

En nytta som skulle kunna uppstå, men som kräver ytterligare investeringar och förändringar än de som planeras för tillfället.

Negativ effekt

En effekt som vi uppfattar som negativ, eftersom vi förväntar oss att den leder till en eller flera kostnader.

Nettonytta
Värdet på nyttorna minus värdet på kostnaderna.

Nytta
En effekt som uppfattas som värdefull av en eller flera intressenter. Nyttor kan vara finansiella, omfördelningsnyttor, kvalitets- eller miljönyttor.

Nyttoanalys
En beskrivning av alla nyttor och kostnader som förväntas från en förändring.

Nyttokalkyl
En nyttoanalys där nyttor och kostnader också har värderats i pengar där det har varit möjligt.  

Nyttorealisering
Ett aktivt och systematiskt lednings- och styrningskoncept som syftar till att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi tänker genomföra. Enkelt sagt att det vi lägger tid och pengar på ska ge de resultat som behövs. * 

* Definitionen kommer från DIGG.

Vägledning i nyttorealisering | Digg.

Omfördelningskostnad
Kostnad som värderas i pengar, men som betalas genom att befintliga resurser omfördelas till någonting annat än de gjort tidigare.

Omfördelningsnytta
Frigjorda resurser som värderas i pengar, men som hämtas hem när de används på nya sätt. 

Osäkerhetsanalys
Att uppskatta hur säker eller osäker nyttokalkylen är, genom att räkna på olika tänkbara scenarier.

Positiv effekt
En effekt som vi uppfattar som positiv, eftersom vi förväntar oss att den leder till en eller flera nyttor.

Risk
Möjligheten att oönskade effekter eller kostnader uppstår.

Verksamhetsmål
De mål som finns uppsatta för verksamheten i styrande dokument. Olika verksamheter har olika typer av mål som sina verksamhetsmål, så i de styrande dokumenten kan man ofta hitta allt från produktionsmål till effektmål.