Metodstöd

Ta fram en nyttokalkyl i 9 steg

Med Ineras metodstöd kan du ta fram en nyttokalkyl i 9 steg. Du kan tänka på stegen som tre faser: lägg grunden, gör en nyttoanalys, och gör en nyttokalkyl.

Nedan kan du läsa mer om de 9 stegen. I slutet av varje steg hittar du länkar till fördjupande material.

 

Ikoner för de 9 steg som beskrivs i texten, indelade i sina tre faser.
Klicka på bilden för att göra den större.

 

1. Formulera alternativen

 

Formulera alternativen som ligger till grund för nyttokalkylen. Det är viktigt för att det påverkar storleken på nyttorna och kostnaderna.

Ta hjälp av en rapport- eller presentationsmall för att redan nu påbörja er dokumentation.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2356053297

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2378827051

 

 

2. Hitta effekterna

 

Lista de positiva och negativa effekter som ni kan tänka er och för vilka intressenter ni tror att de uppstår.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2354383612

 

 

3. Rita en effektkedja

 

Rita en effektkedja som visar hur er förändring leder till effekterna ni hittat och hur effekterna i sin tur är kopplade till era verksamhetsmål. Genom effektkedjan kan ni hitta nyttor, kostnader och även risker.

 

 

4. Sortera nyttor och kostnader

 

Nu har ni en bra bild och förståelse av era nyttor och kan sortera dem. Vilka nyttor kan ni hämta hem i pengar (finansiella nyttor)? Vilka nyttor kan ni värdera i pengar, men hämta hem på annat sätt (omfördelningsnyttor)? Vilka nyttor vill eller kan ni inte värdera i pengar, men lyfta fram ändå?

 

 

5. Beskriv

 

Med stöd av effektkedjan kan du beskriva de nyttor ni förväntar er på ett systematiskt sätt. Du kan också beskriva eller lista kostnaderna och riskerna.

 

 

6. Formulera frågor

 

Formulera frågor för varje nytta ni vill räkna på för att förstå vilken data ni behöver samla in. Hur ser den här nyttan ut om ni genomför er förändring, jämfört med om ni inte gör det? Fråga er också vilka kostnader som krävs för att nyttorna ska bli verkliga.

 

 

7. Samla data

 

Använd era frågor för att samla data till kalkylen för både nyttor och kostnader. Källor kan vara olika rapporter, studier eller personer som har kunskap om era frågor.

 

 

8. Räkna

 

Sätt upp tabeller för att räkna ut nytta och kostnader, och hur de fördelas över den tidsperiod ni räknar på.

 

 

9. Dokumentera och presentera

 

 

Med bra dokumentation och muntliga presentationer kan du dela med dig av dina insikter och skapa konstruktiva dialoger om nytta och kostnader.

 

 

Planera arbetet

Resurser och kompetens som behövs

För att ta fram en nyttokalkyl behövs en viss kompetens och tillgång till vissa resurser. Den eller de som tar fram nyttokalkylen kallas för analysledare. Det är bra om analysledaren eller analysledarna har:

 • kunskap inom områden som nationalekonomi, hälsoekonomi, samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, eller har utbildning inom nyttokalkyler på annat sätt

 • tillgång till personer som förstår verksamheten där ni vill göra en förändring

 • tillgång till information om förändringen ni vill göra (exempelvis projektplaner, förstudier, forskning)

Det kan ta olika lång tid att ta fram en nyttokalkyl

En nyttokalkyl kan ta olika lång tid att ta fram. Tiden det tar påverkas av flera faktorer:

 • Hur van analysledaren är

 • Hur stor och komplex förändringen är

 • Hur mycket ni vill arbeta med delaktighet och förankring

Vi har exempel på nyttokalkyler som inte krävt mer än 2-3 timmar för analysledaren. Då har nyttokalkylen handlat om förändringar som är enkla att förstå och analysera.

Vi har också exempel på nyttokalkyler som krävt mer än 80 timmar för analysledaren. Då har nyttokalkylen handlat om stora förändringar, och där delaktighet och förankring varit viktiga.

Det kan räcka med en nyttoanalys ibland

Efter de första fyra stegen i den praktiska guiden har man en färdig nyttoanalys. Det innebär att ni har en effektkedja och en beskrivning av de nyttor ni förväntar er från förändringen. Även nyttoanalysen kan vara ett bra stöd i förändringsresan genom att den skapar delaktighet och förståelse för vad som är viktigt. Ni kan fundera över om det ibland räcker med att göra nyttoanalysen, utan att gå vidare till nyttokalkylen.

 

Film: Nyttokalkylen i Region Östergötland (7 min)

https://youtu.be/5dEJ4Bfud28

Region Östergötland har testat och utvärderat Ineras modell för nyttokalkyler i sitt införande av egenmonitorering för hjärtsvikt. Vad krävs för en nyttokalkyl, och vad ger den? Vad kommer de göra annorlunda nästa gång de ska göra en nyttokalkyl?

I filmen får du ta del av projektledarna Erik och Lindas reflektioner kring:

 1. Vad nyttokalkylen hjälper till med.

 2. Hur den kan användas för uppföljning.

 3. Hur det var att göra en effektkedja.

 4. Lärdomar kring kompetenser och organisation för att göra nyttokalkyler.

 5. Insikter kring hur man kan använda data i nyttokalkyler.

 6. Idéer för hur regioner kan samverka kring nyttokalkyler.