Införande och teknisk anslutning

Nationell patientöversikt erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Även organisationer som har blivit godkända som agenter har möjlighet att ansluta journalsystem som en eller flera av Ineras kunder ska använda för att göra information synlig i Nationell patientöversikt. En agent får inte själv dela med sig av eller ta del av information i Nationell patientöversikt. Här kan du läsa mer om att vara agent.

Ramverk för vad som ska visas i Nationell patientöversikt

Det finns ett nationellt ramverk som ska följas av alla vårdgivare som tillgängliggör information i Nationell patientöversikt. Ramverket beskriver bland annat vilka typer av information vårdgivarna måste visa upp. Syftet är att skapa tillförlitlighet och en gemensam struktur så att vårdpersonalen vet vad de kan förvänta sig att se när de använder Nationell patientöversikt.

Ramverket togs fram 2014 tillsammans med alla vårdgivare som då var anslutna till Nationell patientöversikt som producenter.

Här hittar du ramverket för producenter till Nationell patientöversikt

Beroenden till andra tjänster

För att kunna dela med sig av eller ta del av informationen i Nationell patientöversikt behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering. Det behövs både för de system som gör information synlig i Nationell patientöversikt, och för identifiering av användare som loggar in.

Katalogtjänst HSA används för att kontrollera och styra behörighet. Det behövs exempelvis för styrning av användares behörigheter, och för att visa hos vilken vårdgivare information finns.

Säkerhetstjänster behövs för hantering av spärrar, samtycken och åtkomstloggar. I nuläget ingår Säkerhetstjänsters administrationsgränssnitt vid beställning av Nationell patientöversikt.

Det här behöver din organisation göra

För att ta del av (konsumera) journalinformation i Nationell patientöversikt behöver din organisation bland annat göra följande:

 • teckna avtal med Inera

 • ansluta till funktionen Tillgänglig patient (TGP)

 • ta fram riktlinjer för hur användare ska tilldelas behörighet, hur åtkomstloggar ska följas upp och hur patienternas samtycken ska inhämtas.

 • säkerställa att personalens IT-arbetsplatser följer tjänstens tekniska krav

 • säkerställa att medarbetaruppdrag för behörig personal är skapade

 • utbilda användare.

Läs mer om hur du ansluter som konsument på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442173234.

För att göra egen journalinformation synlig i Nationell patientöversikt (producera) behöver din organisation bland annat göra följande:

 • teckna avtal med Inera

 • göra anpassningar i systemet och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer

 • etablera en lokal förvaltning för att hantera frågor om exempelvis samtycke, spärrar, loggning och behörighet

 • etablera en lokal supportorganisation för att hantera bland annat incidenter, felsökning och ändringar.

Information om hur du ansluter och börjar producera information till NPÖ finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442336703.

Information till agenter som vill ansluta till NPÖ finns samlat på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442108949.

Beställ Nationell patientöversikt

Det går att beställa Nationell patientöversikt för att ta del av information från andra vårdgivare (konsument) eller för att göra egen information synlig för andra (producent).

Det finns flera sätt att beställa och ansluta till Nationell patientöversikt:

 • Anslutning via agent - Om din organisation vill ansluta via agent börjar ni med att kontakta den organisation ni vill anlita som agent. Därefter hjälper agenten er att ansluta till NPÖ, detaljerade steg finns i .

 • Direktanslutning - Om din organisation vill hantera anslutningen själva beställer ni tjänsten genom Kundportalen.

 • Agent vill ansluta ett källsystem till NPÖ - se .

Beställningarna görs på samma sätt oavsett om det gäller en ny anslutning eller en befintlig anslutning som ska kompletteras för att dela mer information.