Om pilotverksamhet och test 2020

Avsnittet vänder sig till användarorganisationer och andra aktörer som är intresserade  av att veta och förstå mer om SDK-arbetet inom pilotverksamheten och test 2020.

Syftet med sidorna är att ge en sammanfattande beskrivning av pilotverksamheten och att visa att planen för pilottesterna utgår från framtagen Anslutningsprocess samt projektets tidplan och milstolpar för 2020.

På den här sidan ges en övergripande beskrivning av pilotverksamheten 2020 och på underliggande sidor finns det mer information om:

 • Pilotaktörer

 • Vad innebär pilotverksamheten

 • Tidplan för pilottester

Presentation

Det finns även en presentation om Pilotverksamhet och test här:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/321487550

 

Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

0.1

2020-04-01

Malin Domeij

Första version

1. Inledning

Detta är en beskrivning av pilotverksamheten och test 2020 i projektet Säker digital kommunikation. Projektet drivs med Inera som beställare/projektägare i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ett antal regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Mer allmän information om projektet finns på Ineras hemsida: https://www.inera.se/aktuellt/projekt/saker-digital-kommunikation/

Mer information om specifikationer, informationssäkerhet, anslutningsprocess, FAQ mm. finns på projektets öppna informationssida i verktyget Confluence: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK

2. Övergripande information om piloter 2020

Under 2020 genomförs såväl tekniska som verksamhetsinriktade pilottester med ett antal kommuner, regioner och en myndighet.

Piloterna är representanter för aktörer som är vill testa att ansluta och anpassa till SDKs specifikationer och ansluta till SDK-federationen såsom användarorganisation. Användarorganisationer eller målgrupper för SDK är generellt kommuner, regioner, statliga myndigheter samt privata utförare av offentligt uppdrag. I pilotverksamheten finns dock avgränsningar, se nedan under 2.3.2.

2.1      Syfte och mål med pilotverksamheten

Piloternas syfte är primärt att verifiera att SDK fungerar att anpassa för och ansluta till inför kommande införandefas, genom att konceptet SDK är pilottestat i verksamhetspiloter med medverkande pilotaktörer.

Fokus från projektets sida är på produktionsverifiering av gemensam infrastruktur. Fokus från piloternas sida ligger på hantering av skarpa data, sökbarhet i adressbok mm.

Målet är att minst 2 kluster av verksamhetspiloter ska ha genomfört sina tester med skarpa data i produktionsmiljö (egen, gemensam) med godkänt resultat.

2.2       Tidplan för pilottester

Övergripande tidplan är att genomföra tekniska tester i SDKs Testbädd under våren, samt verksamhetstester av meddelandeflöden mellan organisationer med skarpa data i SDK PROD under hösten. Förberedelsetiden inför verksamhetspiloterna kan beräknas till ca 3–4 månader, beroende på lokala förutsättningar hos pilotorganisationerna. Under våren vidareutvecklas även viss gemensam infrastruktur i det gemensamma projektet inför etablering av produktionsmiljö, parallellt med pilotaktörernas arbete och förberedelser.

För mer detaljerad beskrivning av tidplanen för pilottesterna, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/244253810

2.3       Vilka är piloterna

SDK-projektet behöver ett antal användarorganisationer/pilotaktörer (kommuner, regioner, statliga myndigheter) för att verifiera att SDK fungerar genom att anpassa till SDKs specifikationer, testa i egna lokala verktyg respektive testa med andra aktörer som också anslutit till SDKs externa testmiljö (SDK Testbädd) och SDKs produktionsmiljö (SDK PROD).

Piloterna är med i ett tidigt skede av etableringen av SDK som en standardiserad gemensam förmåga i offentlig sektor och hos privata utförare. De organisationer som är med bidrar på så sätt även till det gemensamma SDK-konceptet för många fler. Att vara tidigt ute innebär också att vägen till egen SDK-förmåga blir kortare.

2.3.1. Pilotaktörer

Pilotorganisationerna är kommuner, regioner och en statlig myndighet. Under pilotfasen är det endast användarorganisationer i offentlig verksamhet som kan bli piloter. I ett senare skede ska även privata utförare av offentligt uppdrag samt tjänsteleverantörer kunna ansluta.

Information om vilka pilotaktörerna är publiceras löpande när dessa är fastställda, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/4032636

2.3.2 Vilka kan bli piloter

Ett tillräckligt antal organisationer har beslutat eller beslut är att vänta avseende att köra verksamhetspilot 2020.

Under 2019 genomförde ett antal organisationer tekniska pilottester med gott resultat. Merparten av dessa kommer under 2020 att gå vidare och genomföra verksamhetspilot i kluster av aktörer som vill utbyta information sinsemellan. Dessa är prioriterade för 2020. Det finns även ett par enskilda aktörer från 2019 som kommer att fortsatt genomföra verksamhetspilot.

Därutöver kan det finnas möjlighet för ytterligare nya aktörer att genomföra tekniska pilottester. För närvarande finns en lista av intressenter. Projektets styrgrupp ska ta beslut om vilka som slutligt kan genomföra tekniska pilottester med stöd av gemensamma resurser.

3. Vad innebär pilotverksamheten

3.1 Vad gör piloterna

I korthet innebär pilotmedverkan att:

 • Etablera lokal SDK-förmåga genom att anpassa till SDKs standarder och specifikationer i egen it-miljö och it-verktyg

 • Ansluta till SDK via SDK Anslutningsprocess

 • Testa att skicka meddelanden mellan sig

 • Följa kraven på informations- och it-säkerhet vid hantering av känsliga uppgifter

 • Delta i gemensam pilotutvärdering för att dela med sig av erfarenheter till andra

Användarorganisationerna/pilotaktörerna står själva för kostnaderna för eget arbete och anpassning till SDK. Inget formellt anslutningsavtal tecknas mellan federationsoperatören och användarorganisationerna, utan det ersätts med en pilotöverenskommelse som reglerar vad piloter resp. SDK-projektet har för åtaganden, personuppgiftsbehandling mm.

3.2 Vad gör SDK-projektet

Under pilotfasen utgör SDK-projektet hos Inera s.k. federationsoperatör, dvs. tillhandahåller gemensam infrastruktur och stöd till användarorganisationer/pilotaktörer i anslutningsprocessen, samt följer upp och utvärderar pilotresultatet.

SDK-projektet koordinerar även med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som ansvarar för eDelivery i Sverige ang. dess gemensamma infrastruktur som också behövs i pilotverksamheten och beröringspunkter i övrigt.

Projektet ska göra det absolut nödvändiga för att i pilottester med aktörer verifiera konceptet Säker digital kommunikation. Det innebär att prioritering ligger på:

 • Att ha en övergripande tidplan med projektets leveranser samt vad som förväntas göras när i gemensamt projekt respektive av pilotaktörerna

 • Att projektet upprättar en beskrivning av samtliga pilotaktörer som hålls uppdaterad och publik på projektets webbsida

 • Att hålla ihop pilotforum (gemensamma avstämmningstillfällen) med pilotaktörerna med fokus på uppföljning av status visavi gemensam tidplan. Pilotforum kan även facilitera utbyte av gemensam information och erfarenhetsutbyte.

 • Att tillhandahålla gemensamma komponenter (se nedan), förutsättningar och dokumentation mm. i så enhetligt och gemensamt stöd som möjligt till alla pilotaktörer.

 • Att stöd anpassas i rimlig omfattning till lokala förutsättningar hos pilotaktörerna.

 • Att gemensam testrapport tas fram som sammanställer erfarenheter från SDK-projektets egna tester för nya komponenter, samt gemensamma tester med pilotaktörerna som underlag till fortsatt arbete i kommande förvaltning.  

För närmare beskrivning av vad pilotverksamheten innebär, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/244058505

4. Mer information

4.1 Vad är det för skillnad på att vara verksamhetspilot och teknisk pilot

Gemensamt för alla piloter (tekniska resp. och verksamhetspiloter)

Alla piloter anpassar till SDKs specifikationer i sin lokala it-miljö och ansluter till SDK-federationen enligt SDKs Anslutningsprocess. 

Alla piloter ansluter till SDKs Testbädd. I Testbädden finns Accesspunkter för teständamål, SDK Testklient, en testversion av SDK Adressbok samt integration mot DIGGs SMP i testversion. Endast testdata används och syftet är att testa och verifiera sin anslutning tekniskt. Detta följs upp genom att piloterna lämnar in en självdeklaration.

Verksamhetspiloter

Verksamhetspiloter ska därefter ansluta sina lokala produktionsmiljöer till SDK PROD (produktionsmiljö för gemensamma komponenter). I SDK PROD finns SDK Adressbok och integration mot DIGGs SMP i produktionsversion. I SDK PROD genomför piloterna sina pilottester med skarpa data tillsammans med andra piloter i valt kluster, med egen SDK-lösning och inom valt användningsområde.

Verksamhetspiloter ska även testa och utvärdera förutsättningar att uppfylla kraven på hantering av känsliga uppgifter enligt SDKs tillitsramverk och it-säkerhetsbilaga. Detta följs upp genom att piloterna lämnar in en tillitsdeklaration.

Verksamhetspiloterna är indelade i kluster i syfte att de ska kunna testa flöden av SDK-meddelanden mellan sig inom olika verksamhetsområden. I dagsläget finns verksamhetspiloter inom Värmland och Skåne som vill testa flöden mellan region och kommuner inom hälso- och sjukvård, Stockholmskommuner som ska testa inom socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Skövde kommun som ska testa inom  arbetsmarknadsområdet, samt därutöver Sveriges Kommuner och Regioner.

4.2 Vad innebär anpassning och anslutning till SDK

Nedan beskrivs övergripande vad en användarorganisation/pilotaktör behöver göra för att anpassa och ansluta till SDK. Där det finns mer information på projektets informationssida eller hos andra organisationer, har länkar lagts till för att underlätta.

Notera att detta endast är en övergripande beskrivning, det finns mer dokumentation som anger vad som behöver göras mer detaljerat på SDKs informationssida och i dokumentationen kring SDK. Denna kommer löpande att uppdateras i takt med komplettering av infrastruktur och specifikationer inför/under och efter årets pilotverksamhet.

Område

Beskrivning

Mer information

Område

Beskrivning

Mer information

Etablera lokal SDK-förmåga

Pilotmedverkan innebär att under 2020 kunna etablera en egen lokal förmåga och hantera integration mot gemensamma stödtjänster samt att ha någon form av IT-stöd för slutanvändare (”meddelandeklient”). Detta kan innebära anpassningar av den egna IT-miljön för att ansluta enligt SDK-standarder och specifikationer samt att utveckla, alternativt kravställa och upphandla lokala verktyg.

Användarorganisationerna/pilotaktörerna testar att anpassa sin IT-miljö, samt testar och verifierar att SDK-konceptet går att realisera med lokal anslutning av användarorganisationens meddelandeklient, meddelandetjänst och accesspunkt enligt SDKs och CEFs specifikationer till SDKs externa testmiljö (SDK Testbädd) resp. produktionsmiljö (SDK PROD).

Förutsättningar att uppfylla dessa krav kommer att testas och utvärderas i årets tekniska och verksamhetspiloter.

CEF är den del av EU som tillhandahåller specifikationer mm. för eDelivery, det ramverk av öppna standarder som SDK-konceptet baseras på. I Sverige är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ansvarig för eDelivery och tillhandahåller viss gemensam infrastruktur som SDK Testbädd respektive SDK PROD är anslutna till.

Testerna genomförs i testmiljö och med testdata i SDK Testbädd, respektive i produktionsmiljö och med skarpa data i SDK PROD.

Leverantörer kan ej självständigt ansluta till SDK under pilotfasen, men en användarorganisation som är pilotaktör kan välja att anlita en underleverantör för hela eller delar av sin SDK-anpassning. SDK-projektet håller också leverantörsmarknaden informerad generellt om arbetet med piloter och SDK i övrigt.

För mer information om CEF eDelivery, se: CEF - Europakommissionens Connecting Europe Facility.

För mer information om eDelivery hos DIGG, se: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-delivery

För mer information om SDKs specifikationer, mm, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/6784813

För mer teknisk information och tips ang. anpassning till SDK, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/42960514

För mer information om SDK Testbädd, se: https://inera.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=OISDK&title=Avsedd%20anv%C3%A4ndning%20med%20SDK%20Testb%C3%A4dd&linkCreation=true&fromPageId=244221157

(Mer information om SDK PROD, kommer att kompletteras.)

För mer information om hur projektet arbetar med leverantörsmarknaden, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/4032644

Följa krav på informations- och it-säkerhet vid hantering av känsliga uppgifter enligt SDKs tillitsramverk och it-säkerhetsbilaga

För anslutning till Säker digital kommunikation behöver man också hantera de krav på säkerhet som ställs på avsändare/mottagare, överföring via eDeliverys transportprotokoll och själva meddelandehanteringen. Det innebär till exempel att ha ett funktionscertifikat för sin organisation, och att utvärdera hur man kan uppfylla kraven i övrigt på informations- och IT-säkerhet enligt fastställda nivåer i SDKs tillitsramverk för användarorganisationer.

Förutsättningar att uppfylla dessa krav kommer att testas och utvärderas i årets verksamhetspiloter.

För mer information om SDKs Tillitsramverk, it-säkerhetsbilaga och tillitsdeklaration, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/69862459

Följa SDKs anslutningsprocess

Användarorganisationer/pilotaktörer ansluter till SDKs externa testmiljö (SDK Testbädd) respektive produktionsmiljö (SDK PROD) och gemensamma infrastruktur via SDKs anslutningsprocess.

För mer information om SDKs anslutningsprocess, se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/4033010 .

Där finns även mallar och tips i checklista mm. om hur man går tillväga vid anslutning.

 

4.3 Resultat från teknisk pilot 2019

Genomförd pilotverksamhet 2019 (tekniska pilottester) beskrivs närmare här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/4032773

 

5. Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för piloter

Namn

Kontaktpersoner för piloter

E-post

Namn

Kontaktpersoner för piloter

E-post

Malin Domeij

Övergripande frågor

malin.domeij@inera.se

Yvonne Andersson

Plan för pilottester (genomförande, utvärdering, rapport)

yvonne.andersson@nordicmedtest.se

Frank Grundin

Pilotstöd (anslutningsprocess, dokumentation mm)

frank.grundin@nordicmedtest.se

Anne Ahlerup

Kommunikatör

anne.ahlerup@inera.seSidansvarig: Malin Domeij

Senast uppdaterad: 2020-11-18