Gemensam pilotrapport från 2021 - Q1 2022

Gemensam pilotrapport

På den här sidan finns den gemensamma pilotrapporten inklusive bilaga om piloternas erfarenheter från projektet Säker digital kommunikation 2021 - Q1 2022. Rapportens främsta syfte är att dela med sig av erfarenheter till andra aktörer.

Rapporten beskriver resultatet från tester med 26 pilotaktörer inom ramen för den pilotverksamhet som projektet genomfört under 2021 och till 15 februari 2022. Tidigare pilotverksamhet under 2020 finns dokumenterad i pilotrapport här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/2667774393. Viss beskrivning av och jämförelse med tidigare pilotverksamhet görs i rapporten från 2021-2022 där det är relevant.

Innehåll:

  • Rapporten beskriver genomförd pilotverksamhet, förutsättningar och resultat.

  • I rapportens sista del finns även avsnitt som summerar piloternas erfarenheter som kan vara till gagn för andra organisationer att ta del av, inklusive beskrivning av vilka slags tjänsteleverantörer som använts.

  • I bilaga till pilotrapporten finns pilotutvärderingen som genomförts av 9 organisationer i etappen 2021-2022 bestående av statliga myndigheter, kommuner och regioner. Den ger ytterligare inblick i vad det innebär att anpassa för, ansluta till och förbereda för införande av SDK. T.ex. vilka slags frågor piloterna har arbetat med, vilka resurser som varit involverade och vilka vägval och ansatser som de använt.

Pilotrapport:

Bilaga: