Mer om tjänsten

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från många olika källor. Sil används bland annat av läkare och andra förskrivare för att skapa e-recept och som beslutsstöd. Alla regioner har tillgång till Sil genom sina journalsystem.

Här kan du fördjupa dig i de olika produkter som Sil erbjuder. På efterföljande sidor i menyn till vänster kan du även läsa mer om hur du tecknar avtal, beställer tjänsten, få teknisk handledning, med mera.

Innehåll i Sils databas

Nedan finns en kort beskrivning av alla källor som finns i Sil-databasen. Källorna delas upp i kunskapskällor och register.

Kunskapskällor

Biverkningsöversikten möjliggör på ett enkelt sätt att få tillgång till strukturerad biverkningsinformation för samtliga patientens läkemedel. Biverkningsöversikten tillhandahålls av SIDI (Swedish Institute for Drug Informatics).

Blandbarhetsdatabasen innehåller information om huruvida intravenösa läkemedel kan ges samtidigt i samma slang/venösa infart. Innehållet är evidensbaserat och relaterar till hur läkemedel används inom hälso- och sjukvården. Blandbarhetsdatabasen är utvecklad av Västra Götalandsregionen och innehållsansvarig är Sjukvårdsapotek VGR.

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) är ett sätt för Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med ny viktig säkerhetsinformation om läkemedel. DHPC kan till exempel innehålla nya rekommendationer riktade till hälso- och sjukvårdspersonal om hur ordination och uppföljning för ett visst läkemedel bör anpassas för att minimera riskerna med användningen. DHPC utarbetas av läkemedelsföretagen i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA eller Läkemedelsverket.

ePed läkemedelsinstruktioner för barn ger information om hur läkemedel inom slutenvården ska spädas och doseras. ePed har sitt ursprung på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Läkemedelsinstruktionerna redigeras och tillhandahålls via webbapplikationen Centeped.

ePed rimlighetskontroller för dosering av riskläkemedel visar upp gränsvärden för läkemedelsdoseringen för barn i olika åldrar och viktklasser. ePed har sitt ursprung på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Fass tillhandahåller information om godkända läkemedel i Sverige. Viss information i Fass finns för alla läkemedel, medan medlemskap i Fass-samarbetet för företaget är en förutsättning för andra typer av information i Fass. Fass-texterna baseras på den godkända produktresumén (SmPC) för en produkt och innehåller information om godkända indikationer, doseringar, kontraindikationer med mera. Informationen i Fass levereras av Läkemedelsindustriföreningen (Lif) där respektive läkemedelsföretag ansvarar för informationen.

Fass amning innehåller amningsklassificieringar och texter enligt Fass som visar om läkemedel kan vara olämpliga att ta i samband med amning. Produktspecifik information finns för godkända läkemedel i Sverige för läkemedelsföretag som är medlemmar i Fass. Amningsklassificeringarna (I-IV) försvinner hösten 2023 i samband med att Sil 6.0 utgår, information om amning kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i Fass-texter och därmed i Sil.

Fass graviditet innehåller graviditetsklassificieringar och texter enligt Fass som visar om läkemedel kan vara olämpliga att ta under graviditet. Produktspecifik information finns för godkända läkemedel i Sverige för läkemedelsföretag som är medlemmar i Fass. Graviditetsklassificeringarna (A-D) försvinner hösten 2023 i samband med att Sil 6.0 utgår, information om graviditet kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i Fass-texter och därmed i Sil.

Janusmed amning innehåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Information tas fram av Karolinska Institutet, Avdelningen för klinisk farmakologi och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm.

Janusmed fosterpåverkan innehåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när mamman använder olika läkemedel under graviditeten. Innehållet tas fram i samarbete mellan sakkunniga verksamma vid Tornbladinstitutet, Lunds Universitet, barnneurologiska kliniken, Karolinska Huddinge, Karolinska institutet och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm.

Janusmed interaktioner innehåller värderingar av interaktioner mellan läkemedel, samt mellan läkemedel och vissa naturläkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. Kunskapsstödet produceras i samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion till patienter över 18 år. Kunskapsstödet innehåller evidensbaserade rekommendationer för läkemedelsdosering, anpassade efter patientens njurfunktion. Informationsinnehållet i Janusmed njurfunktion kommer från databasen Renbase, som ägs av Medbase oy, Finland. Innehållet översätts till svenska och anpassas efter svenskt läkemedelssortiment och terapirekommendationer av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm, med stöd av njurmedicinsk expertis (Region Stockholms Expertråd för medicinska njursjukdomar).

Region Stockholm tillhandahåller en e-utbildning som visar hur Janusmed njurfunktion och dess olika funktioner ska användas och syftar till att kunna tolka given information korrekt och patientsäkert.
Utbildningen finns här: E-utbildning Janusmed Njurfunktion

Janusmed riskprofil är ett kunskapsstöd som används för att uppmärksamma eventuella risker för några vanliga, och/eller potentiellt allvarliga, biverkningar på grund av att två eller flera läkemedel förstärker varandras effekter vid samtidig användning. Janusmed riskprofil kompletterar Janusmed interaktioner. Kunskapsstödet produceras i samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Krossningsdatabasen är ett läkemedelshanteringsstöd som ger information om ett läkemedel kan krossas, administreras i sond samt om det finns ett alternativt läkemedel eller alternativt administrationssätt. Huvudansvarig för krossningsdatabasen är Skånes universitetssjukvård.

Läkemedel och amning samt läkemedel och graviditet/fosterpåverkan – en mappning av två beslutsstöd. Källan utgår från och med Sil version 7.0, vi rekommenderar därför att den inte implementeras i nya integrationer.

Nationell lista - undvik till äldre innehåller information om läkemedel enligt Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen om äldre personer (75 år och äldre). Läkemedel som bör undvikas omfattar läkemedel med betydande antikolinerg effekt, långverkande bensodiazepiner, tramadol och propriomazin.

Nationell källa för ordinationsorsak - behandlingsorsaker innehåller information om behandlingsorsaker och behandlingsändamål för samtliga godkända läkemedel inom Sverige. Källan ska bidra till ökad patientsäkerhet genom att vårdpersonal på ett tydligt sätt ska veta varför en ordinatör satt in en viss läkemedelsbehandling och för att patienter ska få tydlig information om varför de tar ett visst läkemedel. Socialstyrelsen tillhandahåller Nationell källa för ordinationsorsak.

Nationell källa för ordinationsorsak – ändringsorsaker innehåller information om ändringsorsaker. Om en läkemedelsbehandling behöver ändras av någon anledning, så ska ordinatören dokumentera en ändringsorsak. Både behandlingsorsak och ändringsorsak utgör viktig information för nästa ordinatör och är därmed viktiga för patientsäkerheten. Socialstyrelsen tillhandahåller Nationell källa för ordinationsorsak.

Produktresuméer för beviljade rikslicenser (APL) innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och accepterad av Läkemedelsverket. Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) tillhandahåller informationen.

Rekommenderade läkemedel är en samling av listor med rekommenderade läkemedel från varje region. Varje region administrerar sin rekommenderade lista i Sil genom verktyget RekOrd där även flera listor med olika inriktningar, till exempel baslistor, sjukhuslistor, lista för upphandlade läkemedel kan skapas. Via journalsystemet kan förskrivaren se vilka läkemedel den lokala läkemedelskommittén rekommenderar.

Register

Administreringskällan är framtagen av Sil för att underlätta ordination/förskrivning genom att tillhandahålla information om administreringsväg, -ställe och -metod.

Batchnummer för vaccin innehåller en lista över batchnummer för vaccin som används i Sverige och vars utgångsdatum infaller under innevarande år eller senare. Listan innehåller godkända vacciner samt icke godkända vacciner som tillhandahålls på licens av Läkemedelsverket. Varje årsskifte tas samtliga batcher som har ett passerat utgångsdatum bort från listan. Läkemedelsverket tillhandahåller batchnummer för vaccin.

Doseringskällan är framtagen av Sil. Vid ordination/förskrivning genererar tjänsten en doseringstext när doseringsenhet och eventuell administration finns.

Kortnotationer är ett gemensamt lexikon framtagen av Sil. För att underlätta för ordinatören att skriva en tydlig doseringstext kan kortnotationer användas som är en förkortning av en doseringsangivelse. (Till exempel 1+1+2 eller 2x4).

Nationella läkemedelslistan (NLL) – Kodverk och kodrelationer innehåller kodverk och kodrelationer från E-hälsomyndighetens FHIR-gränssnitt. Ett kodverk är en uppsättning koder och termer som ska användas för ett särskilt syfte. Kodverk används för att strukturera och klassificera information. Kodrelationer visar hur koder i två olika kodverk förhåller sig till varandra. I Sil finns det kodverk för bland annat dosering och administrering av läkemedel samt kodrelationer för mappning mellan olika koder (t.ex. EDQM, Snomed CT, UCUM). Samtliga koder och kodverksrelationer som finns i Sil är relaterad till läkemedelsinformation.

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) innehåller information om aktiva substanser och ATC koder som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och extempore samt ett urval av hjälpämnen. Källan tillhandahålls av Läkemedelsverket.

Regionssubventionerade spolvätskor innehåller information om de spolvätskor som subventioneras av regioner. Tidigare har det begränsade sortimentet av spolvätskor endast funnits i Pascal. Informationen om spolvätskor i Sil är baserad på sortimentet som finns i Pascal samt regionernas upphandlade sortiment (de regioner som har det och har meddelat detta till Sil).

Synonymkällan är framtagen av Sil och kompletterar Biverkningsöversikten för att underlätta sökningen på biverkningar som omfattar fler än ett läkemedel. Olika läkemedelsföretag uttrycker samma biverkan på olika sätt eller använder mer omfattande termer (till exempel "alopeci" och "håravfall" eller "angina pectoris" och "kärlkramp").

VARA, nationellt produkt- och artikelregister, används som grundkälla för information om läkemedelsprodukter och förpackningar. Det innehåller läkemedelsinformation för registrerade läkemedel som är eller har varit marknadsförda i Sverige, licensläkemedel och extempore och lagerberedningar. Dessutom finns information kring handelsvaror och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet. VARA tillhandahålls av E-hälsomyndigheten.

Informationsflöde

Sil Server med Sil SOAP API är ett programsystem bestående av ett API och en databas. De används av journalsystem eller andra vårdsystem som tillhandahåller beslutsstöd eller kunskapsstöd till förskrivare och sjukvårdspersonal vid läkemedelsbehandling. Den kräver både att systemintegration görs av anropande system och att installation och driftkonfiguration görs av driftansvariga.

Informationsflöde visar en schematisk översiktsbild över de olika källorna, dess system och hur informationen skickas.

Informationsflöde Sil

Så arbetar Sil

Varje vecka görs en kvalitetskontroll av informationen som hämtats från källägarna. Den påbörjas måndag morgon med att källorna hämtas. Därefter kvalitetkontrolleras informationen genom en automatiserad och manuell granskningsprocess och bedömning av eventuella avvikelser. En ny Sil-databas tillgängliggörs varje onsdag via Sils SFTP-plats. Fass-texter uppdateras varje vardag. Därför ska Sil-databasen hämtas dagligen.

Om informationen i kvalitetskontrollen inte stämmer, hanteras den som en avvikelse. De avvikelser som upptäcks analyseras och klassas i allvarlighetsgrad efter medicinsk risk. Avvikelserna sammanställs sedan i en rapport till respektive källägare. Avvikelserna klassas i 4 nivåer enligt följande:

Stoppande: Den medicinska risken är så allvarlig att produkten/förpackningen omedelbart utgår ur Sils databas. Produkten/förpackningen kan då inte förskrivas elektroniskt, men kan fortfarande förskrivas manuellt.

Varning: Kan innebära en medicinsk risk och ska åtgärdas inom 4 veckor från rapportdatum för att inte produkten/förpackningen ska utgå ur Sils databas. I fall av utebliven åtgärd inom 4 veckor kommer produkten/förpackningen inte kunna förskrivas elektroniskt längre, men kan fortfarande förskrivas manuellt.

Anmärkning: Innebär inte någon uppenbar medicinsk risk, men har allmän betydelse för informationskvalitén.

Ignorering: Avvikelsen bedöms som ringa och föranleder inte någon risk för patienter. Rapporteras inte vidare till källägare i dagsläget.

Viktigt att notera är att Sil tar ansvar för att kvalitetsprocessen genomförs, men kan aldrig garantera att informationen i databasen är korrekt. Grundinformationen ägs av respektive källägare.

Sil tillhandahåller två versioner av Sil SOAP API. Versionsuppdatering görs varje år i september. En pre-release görs i slutet av andra kvartalet. Veckovis produktion av Sil görs alltså för två parallella databaser.

Skillnader i Sil produktioner

Den veckovisa produktionen av Sil genererar så kallade diffrapporter.

Diffrapporter innehåller information om förändringar i den nyproducerade Sil-databasen i jämförelse med databasen från föregående vecka.

Läs mer om vad diffrapporten innehåller i detta dokument:

Beskrivning av diffrapporter angående Sil-data mellan Sil-produktioner

Länk till alla samlade diffrapporter för Sil.

Sil Online

Sil Online tillhandahåller läkemedelsinformation från en rad olika källor och kan bäst beskrivas som ett fönster in mot Sils databas som är integrerat i alla stora journalsystem i Sverige.

Sil Online erbjuds till alla som är intresserade av läkemedelsinformation. Informationen på Sil Online uppdateras en gång i veckan i samband med Sils veckoproduktion och återspeglar sortimentet som kan förskrivas inom vården i Sverige. På Sil Online kan sökningar på själva läkemedelsnamnet göras men även på de unika koder som finns för läkemedel, dess förpackningar, substanser med mera för alla registrerade läkemedel i Sverige samt licensläkemedel.

Information från följande källor går att se på Sil Online (namnet i parentes anger producenten av informationskällan):

 • Vara, nationellt produkt och artikelregister (E-hälsomyndigheten)

 • NSL, Nationellt substansregister för läkemedel (Läkemedelsverket)

 • Biverkningsöversikten

 • Fass (Läkemedelsindustriföreningen, Lif)

 • Janusmed interaktioner (Region Stockholm)

 • Janusmed fosterpåverkan (Region Stockholm)

 • Janusmed amning (Region Stockholm)

 • Läkemedel och graviditet (Läkemedelsindustriföreningen, Lif)

 • Läkemedel och amning (Läkemedelsindustriföreningen, Lif)

 • Nationell lista - läkemedel under utökad övervakning (European Medicines Agency)

 • Rekommenderade läkemedel (Sveriges regioners rekommendationslistor)

Länk till Sil Online

RekOrd

RekOrd är en webbapplikation som ger Sveriges läkemedelskommittéer möjlighet att skapa och underhålla de lokala läkemedelsrekommendationerna från respektive region och tillgängliggöra dem för journalsystemen via Sil-databasen.

 Om du behöver åtkomst eller har frågor om RekOrd, kontakta Kundservice.

Centeped

Centeped är en webbapplikation som används av ePeds centralredaktion på ALB (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) och av regionala verksamhetschefer i barnsjukvården för att administrera och tillgängliggöra läkemedelsinstruktion för läkemedel till barn till vården.

ePed är en kunskapskälla som ger stöd vid ordination/förskrivning (dosering), iordningställande och administrering av läkemedel till barn för att stödja en säkrare och bättre läkemedelsanvändning inom barnsjukvården. ePed innehåller strukturerad barnspecifik läkemedelsinformation samlad på ett ställe. Sil tillhandahåller ePed instruktioner för hantering av barnläkemedel (läkemedelsinstruktioner) och rimlighetskontroller för dosering av riskläkemedel.

Om du behöver åtkomst eller har frågor om Centeped, kontakta ePed-redaktionen, se kontaktuppgifter på www.eped.se.

Roller och ansvar

På Sil arbetar systemutvecklare, apotekare, receptarie, sjuksköterskor m.m. Sil samarbetar med ett flertal myndigheter och organisationer med koppling till vård och IT.

Sil arbetar kontinuerligt med att utöka antalet källor och tjänster som skulle kunna ingå i databasen. Sil gör ständigt omvärldsbevakningar över möjliga kunskapskällor. Förslag kan även skickas in till oss via Kundservice. Nya källor bedöms enligt deras nytta för vården, kvalitet av innehållet, uppdateringsfrekvens och möjligheten att inkludera källan i Sil-databasen.

Projekt och förstudier

Följande förstudier har genomförts.

Förstudie Nationell drift av Sil

Förstudien Nationell drift av Sil undersökte vad nationell drift av Sil skulle kunna innebära. Studien avslutades 1 september 2017.

Sil distribueras till varje region och ett antal systemleverantörer genom att de hämtar en Sil-server med ett tillhörande API, Sil SOAP API. Nedladdning av nytt Sil-data sker en gång i veckan året om.

Det här innebär att exakt samma arbete måste göras i alla regioner, det vill säga hämta och uppdatera data samt testa funktioner, vilket är både ineffektivt och dyrt. Dessutom innebär det att Sil-förvaltningen inte kan se hur Sils olika tjänster används i vården, vilket försvårar planering och utveckling av tjänsterna.

Förstudien Nationell drift av Sil tog reda på om och i så fall hur en nationell och gemensam drift av Sil skulle påverka drift, effektivitet i utvecklingen av nya tjänster och möjlighet till besparingar av resurser och kostnader för Ineras kundgrupp, med särskilt fokus på regionerna.

Förstudien visade att nationell drift skulle ge följande nyttor:

 • Regionerna behöver inte drifta och bekosta egna Sil-servrar.

 • Alla regioner och journalsystem får uppdateringarna av informationen i Sil exakt samtidigt.

 • Den nationella användningen av Sil-server med Sil SOAP API kan följas upp varje dag.

 • Sils tjänster kan förbättras, utvecklas och avvecklas efter regionernas behov.

Förstudien avslutades den 1 september 2017. Inget beslut är taget om införande av nationell drift av Sil.

Förstudie – Nationell drift av Sil

Förstudie Njuren och Pharao

Under 2016 genomfördes en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna för ett införande av NjuRen (som nu heter Janusmed njurfunktion) samt Pharao (som nu heter Janusmed riskprofil) i Sil.

NjuRen är ett kunskapsstöd utvecklat av Region Stockholm som innehåller rekommendationer om hur läkemedel bör anpassas efter njurfunktion.

Pharao är ett kunskapsstöd utvecklat av Region Stockholm som innehåller information om hur kombinationen av två eller fler läkemedel kan orsaka kliniska symtom på grund av att de förstärker varandras farmakologiska effekter.

Se nedan för att ta del av förstudien i sin helhet, se även bilaga innehållande en medicinsk utvärdering av NjuRen genomförd av Staffan Rosenborg, Specialist i Medicinska njursjukdomar och Klinisk farmakologi.

Förstudie – Njuren och Pharao

Medicinsk rapport NjuRen