Arkitekturella principer

T2 - välfärden utgår ifrån Svenskt ramverk för digital samverkan version 1.3 (även bifogad som PDF nedan) som tagits fram inom samverkansforumet http://esamverka.se och är en svenska anpassning av European Interoperability Framework från EU-kommissionen. Det svenska ramverket för digital samverkan förvaltas idag av myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Ramverket består av 13 principer och ett antal rekommendationer för dessa principer. Det är rekommenderat att man i dokumentationen av sina arkitekturella beslut eller rekommendationer hänvisar till vilka. Principerna är kortfattat beskrivna här, för en mer fullständig beskrivning och DIGGs rekommendationer hänvisas till DIGGs material. Ramverkets principer och rekommendationer gäller även för T2 - välfärden.

Nedan återfinns T2:s kompletterande rekommendationer för vissa principer. Dessa presenteras under tillhörande princip.

Den offentliga sektorn behöver stärka sin förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv och skapa större samlad samhällsnytta. Offentliga organisationer behöver säkerställa att man, enskilt och i samverkan med andra, gör rätt saker och på rätt sätt.

T2-1 Samverka i federation

Då samverkan mellan ett flertal aktörer krävs för att uppfylla ett identifierat behov bör denna samverkan ske inom en informationsfederation.

 

De juridiska förutsättningarna för digital samverkan varierar mellan olika organisationer. Utöver det gemensamma författningsstödet har enskilda offentliga organisationer specifika författningar att förhålla sig till.

Data är en gemensam resurs som ska kunna återanvändas för andra syften än vad de först var tänkta för. Offentliga organisationer samlar in och tar fram enorma mängder data. Dessa data är en gemensam resurs som offentliga organisationer ska öppna upp och tillgängliggöra för andra att använda.

T2-2 Använd öppna standarder i första hand

Vid val av standarder att använda för olika aspekter av samverkan bör man, om möjligt, välja en öppen standard. Det vill säga en standard med möjlighet att delta och påverka dess vidare utveckling, helst utan kostnad.

T2-3 Undvik att anpassa standarder utanför inbyggd anpassningsbarhet

Om man ser behov av att anpassa vald standard för att lösa problem bör man antingen välja en annan standard, eller istället försöka anpassa lösningen på sådant sätt att anpassning av standarden inte behövs. Anpassningar av standarder riskerar göra det mer kostsamt att dra nytta av standardens utveckling varpå värdet av att använda den minskar över tid.

 

Privatpersoner och företag ska kunna förstå offentliga organisationers processer och hantering av ärenden som man är berörd av samt hur den egna informationen hanteras och delas med andra organisationer. Det innebär att det för privatpersoner och företag måste vara tydligt vilka organisationer som gör vad, samt i vilken ordning som frågor hanteras i olika organisationer.

En förutsättning för en transparent intern hantering är att offentliga organisationers administrativa regler, processer, tjänster och beslut synliggörs samtidigt som den personliga integriteten värnas.

Offentliga organisationer ska dra nytta av andra organisationers erfarenheter och ta tillvara befintliga lösningar och produkter. Återanvändning av it-lösningar (till exempel programvarukomponenter, gränssnitt för tillämpningsprogram, standarder), information och data bidrar till en förbättrad kvalitet i offentliga tjänster och kan spara både tid och pengar. Återanvändning och delning kan effektivt stödjas genom samarbetsplattformar

 

 

 

Bilaga: Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3