Arkitekturell modell

T2 - välfärden utgår ifrån European Interoperability Reference Architecture (EIRA), v 3.1.0. EIRA ger en nomenklatur för interoperabilitet och en definition av arkitekturella byggblock. Det finns ingen officiell svensk översättning av EIRA, men i detaljeringen nedan presenterar vi en svensk nomenklatur för användning inom T2-arkitekturer.

Bilden nedan visar en anpassad översiktsbild baserad på EIRA:s översiktsvy ('highlevel viewpoint'). Bilden har anpassats för svensk välfärd och kompletterats med den svenska nomenklaturen.

Försvenskad och anpassad arkitekturell översiktsbild

I den arkitekturella modellen detaljeras begrepp och byggblock på en finare detaljnivå inom följande områden:

För T2 - välfärden är avgränsningen att belysa och utveckla de förmågor och mönster som är generella för alla interoperabilitetstillämpningar, oavsett verksamhetsområde.

Den legala vyn belyser interoperabilitetsarkitekturens legala aspekter.

EIRA-vy: Legal View

Begrepp

Definition

Begrepp

Definition

Legalt ramverk

Beskriver de legala förutsättningar som gäller för en specifik arkitektur eller lösning.

EIRA-byggblock: Shared Legal Framework

Policy

Beskriver de policyfrågor som är viktiga att beakta för en specifik arkitektur eller lösning.

EIRA-byggblock: Public Policy

Organisationsvy

I organisationsvyn betraktas bland annat aktörer, roller och avtal.

Notera att betydelsen av tjänstekonsument och tjänsteproducent skiljer sig mellan T-Boken och T2 - välfärden.

I T2 - välfärden avser dessa begrepp den organisation som antingen konsumerar eller producerar information istället för att som i T-boken avse de tekniska komponenterna.

EIRA-vy: Organizational View

Försvenskad och anpassad organisationsvy

Begrepp

Definition

Begrepp

Definition

Välfärdstjänst

En välfärdstjänst uttrycker en tjänst som organisationer tillhandahåller mot invånarna eller mot andra organisationer. Detta kan t.ex. vara att behandla bygglovsansökningar eller utföra höftledsoperationer. Välfärdstjänsten beskriver inte nödvändigtvis hur tjänsten erbjuds - digitalt eller analogt - men en kombination av erbjudna välfärdstjänster och organisatorisk information skulle kunna utgöra ett mer komplext erbjudande. T.ex. ett erbjudande om att kunna boka tider för höftledsoperation dagtid om remiss från en specialist förekommer.

EIRA-byggblock: Public Service

Digital verksamhetsförmåga

En förmåga som realiseras genom en eller flera digitala välfärdstjänster och som kan göras tillgänglig genom ett API eller ett användargränssnitt.

Verksamhetsförmågan talar inte om vilka tekniska möjligheter det finns för en Tjänstekonsument att interagera med organisationen.

EIRA-byggblock: Digital Business Capability

Digital välfärdstjänst

Den digitala tjänst som erbjuds av en tjänsteproducent till en tjänstekonsument och som realiserar en eller flera digitala verksamhetsförmågor. Den digitala välfärdstjänsten realiseras i sin tur genom en interoperabel lösning. Genomgående i arkitekturen kommer digital välfärdstjänst, digital tjänst och interoperabel lösning att användas synonymt för att förenkla läsningen. Sammanhållande term kommer att vara digital tjänst. Detta då termerna representerar samma begrepp fast ur olika perspektiv.

EIRA-byggblock: Interoperable Digital Public Service

Tjänsteproducent

En tjänsteproducent är den organisation som erbjuder en digital välfärdstjänst. Tjänsten konsumeras av en tjänstekonsument. Relationen och ansvarsfrågor mellan parterna behöver definieras tydligt, lämpligen via ett formaliserat avtal mellan parterna.

Reglerna för informationsutbytet mellan parterna regleras via interoperabilitetsspecifikation för den digitala tjänsten.

EIRA-byggblock: Public Service Provider

Tjänsteproducentsagent

En part som levererar en digital välfärdstjänst på uppdrag av en tjänsteproducent.

Agentens leverans ska, för anslutande parter, anses vara en del av tjänsteproducentens implementation och ska därför inte ha påverkan på andra aktörer. Ansvarsfrågor behöver regleras i avtal mellan tjänsteproducenten och agenten.

EIRA-byggblock: Public Service Delivery Agent

Tjänstekonsument

Den part som använder en digital välfärdstjänst. Det behöver ofta upprättas en formell överenskommelse mellan tjänstekonsument och tjänsteproducent. Konsumtionen av tjänsten kan ske via en tjänstekonsumentagent.

Tjänstekonsumenten kan vara

  • Privatperson

  • Organisation

EIRA-byggblock: Public Service Consumer

Tjänstekonsumentsagent

En part som konsumerar en digital välfärdstjänst på uppdrag av en tjänstekonsument.

Agentens leverans ska, för övriga parter, anses vara en del av tjänstekonsumentens implementation och ska därför inte ha påverkan på andra aktörer. Ansvarsfrågor behöver regleras i avtal mellan tjänstekonsumenten och agenten.

EIRA-byggblock: Public Service Consumer Agent

Interoperabilitetsavtal

Ett dokument som reglerar överenskommelser mellan parter som ska utbyta information. Exempel på detta är servicenivåavtal (SLA). Avtalet kan reglera både praktisk användning och affärsmässiga aspekter.

EIRA-byggblock: Organisational Interoperability Agreement

Informationsfederation

Ett antal aktörer som i avtalad samverkan delar information i ett gemensamt syfte med hjälp av gemensamt definierade regler för informationsutbytet både avseende teknik, semantik, legala tolkningar och organisatoriska regler och policyer.

Saknas i EIRA

Federationsoperatör

Den aktör som styr och koordinerar en informationsfederation, dess medlemmar samt regler och villkor.

Saknas i EIRA

Dataägare

Den part som ansvarar för verksamhetsinformationens kvalitet, integritet och skydd. Dataägaren är den som ansvarar för och fattar beslut kring användning av datat samt dess förvaltning, till exempel innehållet i journaler eller adressuppgifter. Om det rör sig om personinformation så kallas ägandeskapet för personuppgiftsansvar.

Dataägandets förutsättningar styrs av en mängd faktorer, exempelvis lagar och förordningar. Det leder till att det kan se olika ut för olika typer av information.

Utifrån GDPR så är dataägare ansvariga för kvalitet, integritet och skydd av datat.

EIRA-byggblock: Data Owner

Välfärdstjänstekatalog

Byggblocket syftar till att beskriva en organisations utbud av välfärdstjänster.

EIRA-byggblock: Public Service Catalogue

Semantisk vy

Den semantiska vyn belyser en digital välfärdstjänst ur ett semantiskt perspektiv och inkluderar, förutom översikten, även den semantiska interoperabilitetsspecifikationen då den är central i hur det semantiska perspektivet ska beskrivas med datamodeller, referensmodeller och kontrollerade vokabulär.

EIRA-vy: Semantic View

Försvenskad och anpassad semantisk vy

Begrepp

Definition

Begrepp

Definition

Verksamhetsinformation

Den information som hanteras av en digital välfärdstjänst och ägs av en dataägare.

EIRA-byggblock: Business Information

Data

Symboler som genom sin representation och tolkning ger information om ett verksamhetsobjekt.

EIRA-byggblock: Data

Representation

Tolkning av data som görs åtkomlig via något sorts format eller medium. T.ex. text på papper, tal i en ljudfil eller kodad information, till exempel i ett xml-meddelande.

EIRA-byggblock: Representation

Semantisk interoperabilitetsspecifikation

Specialisering av interoperabilitetsspecifikation med fokus på den semantiska interoperabiliteten. Specifikationen beskriver hur tjänstekonsument och tjänsteproducent ska tolka innehållet i informationsutbytet i syfte att meningen i det budskap som förmedlas inte ska bli förvanskat. Även semantik (innehåll) och syntax (struktur) beskrivs.

EIRA-byggblock: Semantic Interoperability Specification

Datamodell

En samling dataentiteter och dess inbördes relationer i syfte att representera ett eller flera verksamhetsobjekt i ett sammanhang.

EIRA-byggblock: Data Model

Dataentitet

Formaliserad representation av data som hanteras av eller utbyts mellan system.

EIRA-byggblock: Data Entity

Referensdatamodell

Datamodell över återanvändbara dataentiteter som är (relativt) oberoende av sammanhang eller användningsfall. I verkligheten kommer de flesta referensdatamodellerna vara beroende av något slags sammanhang, t.ex. verksamhetssområde. Det kan dock finnas exempel på datamodeller som är helt återanvändbara inom hela välfärdsområdet.

EIRA-byggblock: Core Data Model

Datasyntax

Regelverk för hur data och dess inbördes relationer formateras och kodas. Till skillnad från semantiken (innebörden) fokuserar syntaxen på formatet. Exempel på datasyntax: XML, JSON, RTF.

EIRA-byggblock: Data Syntax

Kontrollerat vokabulär

En organiserad samling termer, begrepp, kodverk och urval i syfte att ensa semantiken mellan olika parter. Vokabulären knyts ofta till attribut i informationsmodellen.

EIRA-byggblock: Controlled Vocabulary

Teknisk vy - applikation

Belyser en realiserad välfärdstjänst ur ett tekniskt perspektiv.

Vyn detaljeras med byggblock som är särskilt intressanta utifrån ett T2-perspektiv. T2 - välfärden har utökats med byggblocket Informationslokalisering då dess förmåga inte täcks inom EIRA.

EIRA-vy: Technical View - Application

 

Begrepp

Definition

Begrepp

Definition

Interoperabel lösning

Realiserar en välfärdstjänst. Genomgående i arkitekturen kommer digital välfärdstjänst, digital tjänst och interoperabel lösning att användas synonymt för att förenkla läsningen. Sammanhållande term kommer att vara digital tjänst. Detta då termerna representerar samma begrepp fast ur olika perspektiv.

EIRA-byggblock: Interoperable European Solution

Gränssnitt

Gruppering för byggblock som hanterar interaktionen med tjänstekonsumenten avseende gränssnitt och åtkomst.

EIRA-gruppering: Application Presentation and Access Enablers

API

Programmatiskt gränssnitt avsett för anrop mellan maskinkomponenter som definierar vilka metoder som är tillgängliga samt formatet för det data som skickas in eller hämtas ut via API:et.

API:er syftar till att abstrahera den bakomliggande tekniska lösningen för den anropande parten och medger därmed också att den part som tillhandahåller API:et kan ändra den bakomliggande implementationen utan att anropande parter påverkas så länge API:et behåller sin utformning och funktion.

EIRA-byggblock: Machine to Machine Interface

Användargränssnitt

Textuellt eller grafiskt gränssnitt designat för mänsklig interaktion.

EIRA-byggblock: Human Interface

Interoperabel tjänst

Teknisk funktion genom vilken en digital tjänsts innehåll tillhandahålls.

EIRA-byggblock: Interoperable European Solution Service

Applikationssäkerhet

Gruppering för byggblock som stödjer applikationers säkerhet.

EIRA-gruppering: Application Security Enablers

Åtkomsthantering

Beskriver hur man hanterar attributkällor för åtkomststyrande attribut, samt auktorisering för åtkomst till interoperabla tjänster. Beskrivs mer utförligt i Tillit och säkerhet | Identitet-och-åtkomst.

EIRA-byggblock: Access Management

Informationsbehörighetshantering

Efter att en digital tjänst har auktoriserat en anropande part och givit denna åtkomst till sitt API kan andra faktorer komma att styra vilken information den digitala tjänsten väljer att lämna ut till anropande part. Behörigheten som krävs för åtkomst till information kan regleras genom olika verksamhetsregelverk (policyer) eller av legala ramverk.

Det är således en skillnad på att vara behörig att få åtkomst till ett API (hanteras av byggblock Åtkomsthantering) och att vara behörig att få tillgång till hela eller delar av den information som förmedlas via samma API.

Kontroll av informationsbehörighet kan ske baserat på behörighetsgrundande egenskaper i åtkomstintyg eller genom uppslag mot andra attributskällor. Mekanismer för att filtrera svarsinformationen utifrån egenskaper knutet till informationen eller användaren bör därför ligga i den digitala tjänsten.

Till exempel kan en användare utifrån en viss rollegenskap ha rätt att få ta del av information till ett visst djup eller så kan viss information vara helt blockerad från utlämning utifrån ett tidigare beslut om spärr eller försegling av dataägaren eller berörd part.

Saknas i EIRA

Applikationsflöde

Gruppering för byggblock som stödjer applikationsflöden.

EIRA-gruppering: Application Workflow Enablers

Informationslokalisering

Syftar till att besvara frågan var det finns information, oftast av en specifik typ, om en viss entitet. Behov och förutsättningar kring att lokalisera information kan ha olika förutsättningar gällande informationens natur, distribution över parter samt lagrum.

Saknas i EIRA

Tjänstesökning

Tillhandahåller förmågan att utforska vilka organisationer som erbjuder relevanta digitala tjänster för ett visst syfte, hur tjänsterna ska adresseras samt hur ska de användas (tjänstens utformning).

EIRA-byggblock: Service Discovery

Orkestrering

Byggblocket syftar till att koordinera komplexa applikationsflöden.

EIRA-byggblock: Orchestration

Teknisk vy - infrastruktur

Vyn detaljeras med byggblock som är särskilt intressanta utifrån ett T2-perspektiv.

EIRA-vy: Technical View - Infrastructure

Försvenskad och anpassad vy av tekniska byggblock på infrastrukturnivå

Begrepp

Definition

Begrepp

Definition

Digital tjänsteinfrastruktur

Infrastruktur i detta sammanhang är grundläggande tillämpningsoberoende förmågor som inte skiljer mellan olika interoperabla tjänster.

EIRA-byggblock: Digital Service Infrastructure

Infrastruktursökning

Gruppering av byggblock som hanterar utsökning av infrastrukturtjänster.

EIRA-gruppering: Infrastructure Discovery Enablers

Tjänsteregistrering

Hanterar registrering av adresser för en digital tjänst samt beskrivning av dess gränssnitt.

EIRA-byggblock: Service Registration

Integritetsinfrastruktur

Gruppering av byggblock som hanterar integritetsförmågor på infrastrukturnivå.

EIRA-gruppering: Infrastructure Privacy Enablers

Integritet

Hanterar integritetsförmågor som t.ex. anonymisering, pseudonymisering, och radering av persondata.

EIRA-byggblock: Privacy

Säkerhetsinfrastruktur

Gruppering för byggblock säkerhetsförmågor på infrastrukturnivå.

EIRA-gruppering: Infrastructure Security Enablers

Elektronisk underskrift

Samling av byggblock som beskriver hur man hanterar elektroniska underskrifter i syfte att påvisa oavvislighet.

EIRA-byggblock: e-Signature creation, verification and validation, preservation

Elektroniskt sigill

Samling av byggblock som beskriver hur man hanterar elektroniska sigill i syfte att säkra att ett dokument eller informationsblock är oförvanskat.

EIRA-byggblock: e-Seal creation, verification and validation, preservation

Identitetshantering

Beskriver hur man hanterar digitala identiteter och autentisering av dessa. Beskrivs mer utförligt i Tillit och säkerhet | Identitetshantering.

EIRA-byggblock: Identity Management

Tillitsregister

Beskriver en förteckning över betrodda tjänster för identiteter, signaturer, certifikat, tidsstämplar och andra funktioner som behöver kunna nyttjas tillitsfullt av samverkande parter.

EIRA-byggblock: Trust Registry

Datautbyte

Beskriver hur transport av data ska utformas mellan aktörer i arkitekturen. T.ex. avseende datasäkerhet, dataintegritet, kvittenshantering.

EIRA-byggblock: Data Exchange

Interoperabilitetsspecifikation

Interoperabilitetsspecifikationer är centrala i överenskommelsen mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent då de beskriver regelverken för informationsutbyte.

Försvenskad och anpassad vy av Interoperabilitetsspecifikationer

Begrepp

Definition

Begrepp

Definition

Interoperabilitetsspecifikation

 

Ett samlingsbegrepp för överenskommelser som beskriver förutsättningar och krav för digitala tjänster. Den kan hänvisa till befintliga standarder eller specifikationer.

EIRA-byggblock: Interoperability Specification

Legal interoperabilitetsspecifikation

Specialisering av interoperabilitetsspecifikation med fokus på den legala interoperabiliteten. Specifikationen beskriver hur tjänstekonsumenter, tjänsteproducenter och digitala tjänster måste förhålla sig till tillämpliga lagrum och de legala förutsättningarna att utbyta information inom dessa lagrum.

EIRA-byggblock: Legal Interoperability Specification

Organisatorisk interoperabilitetsspecifikation

Specialisering av interoperabilitetsspecifikation med fokus på den organisatoriska interoperabiliteten. Specifikationen beskriver förutsättningarna för informationsutbyte ur ett organisatoriskt perspektiv. Till exempel beskrivs hur samverkan i organisationsövergripande processer ska ske, avtalsmässiga förutsättningar för samverkan eller policybeslut som får påverkan på interoperabiliteten.

EIRA-byggblock: Organisational Interoperability Specification

Semantisk interoperabilitetsspecifikation

Specialisering av interoperabilitetsspecifikation med fokus på den semantiska interoperabiliteten. Specifikationen beskriver hur digitala tjänster ska tolka innehållet i informationsutbytet i syfte att meningen i det budskap som förmedlas inte ska bli förvanskat. Även semantik (innehåll) och syntax (struktur) beskrivs.

EIRA-byggblock: Semantic Interoperability Specification

Teknisk interoperabilitetsspecifikation

Specialisering av interoperabilitetsspecifikation med fokus på den tekniska interoperabiliteten. Specifikationen beskriver de tekniska förutsättningarna för informationsutbyte, både avseende applikation och infrastruktur. Tillämpliga tekniska standarder pekas ut och hur deras tillämpning specificeras.

EIRA-byggblock: Technical Interoperability Specification