Terminologi

Termer och begrepp

Nedan listas termer som används i denna dokumentation

Term

Förklaring

Användare

Vanligen en person som använder ett IT-system men kan beroende på kontext även vara tekniska komponenter.

API

Ett tekniskt gränssnitt som används för informationsutbyte mellan två tekniska komponenter.

API-klient

En teknisk komponent som en aktör använder för att anropa ett API.

Arkitektur

Beskrivning av ett systems grundläggande struktur och dess ingående delar, relationen mellan dessa delar samt relationen till omgivande system. Även beskrivning av principer för systemets utveckling.

Arkitekturbyggblock

Baserat på TOGAF®-definitionen är ett Architecture Building Block en abstrakt komponent som fångar arkitekturkrav och som styr utvecklingen av Solution Building Blocks. En ABB representerar en (potentiellt återanvändbar) komponent av juridisk, organisatorisk, semantisk eller teknisk kapacitet som kan kombineras med andra arkitektoniska byggstenar. En byggsten för arkitektur beskriver generiska egenskaper och funktioner. Architecture Building Blocks används för att beskriva referensarkitekturer, mallar för lösningsarkitektur eller lösningsarkitekturer för specifika lösningar.

Auktorisation

Processer och regler för att fastställa en aktörs rätt att utföra en handling. I denna kontext används det främst för att beskriva hanteringen av åtkomstbeslut för API:er eller användargränssnitt.

Autentisering

Kontroll av en användares identitet för att säkerställa att användaren verkligen är den han eller hon utger sig för att vara (ref SIS Handbok 2006). I denna kontext används det främst för att beskriva valideringen av digitala identiteters korrekthet.

Avtal

Formell överens­kommelse i viss fråga ofta av bindande slag, mellan parter, t.ex. organisationer. Se Svensk ordbok för ytterligare definition.

Behörighet

En aktörs rätt att utföra en viss handling eller ta del av viss information.

Digital tjänst

Samlingsbegrepp för digital välfärdstjänst och interoperabel lösning.

Entitet

Ett föremål, organisation eller person som kan vara föremål för informationsbehandling.

Identifiering

Metod eller process för att fastställa identiteten hos en aktör. En aktör kan vara en person eller ett system.

Informationsaggregering

Ett mönster för att samla in information av samma typ från flera olika källor och presentera sammanhållet.

Integritet

Ordet integritet kan användas i olika sammanhang och får då olika betydelse.

Dataintegritet innebär att det ska gå att lita på informationens korrekthet. Information kan inte förändras utan att det upptäcks.

Personlig integritet har i sin grund en bred betydelse, men i denna kontext avses vanligen att en information om en fysisk person inte ska röjas utan samtycke eller annat lagstöd.

Interoperabilitet

Förmåga hos system att fungera tillsammans och kunna samverka.

Lös koppling

En designprincip där kommunicerande system har så få beroenden till varandra som möjligt.

Organisation

Större, samordnad grupp med viss målsättning. Se Svensk ordbok för ytterligare definition.

Processmodell

Modell som representerar en analys av verksamhetens processer och användningsfall och vilka aktörer som ingår i informationsutbytet.

Referensarkitektur

Avser att fungera som en generell beskrivning som används vid framtagandet av en mer specialiserad arkitektur eller specifik lösning.

Referensarkitekturen innehåller principer och riktlinjer som reglerar lösningars utformande.

Sekretess

Innebär att information är skyddad för allmän åtkomst. Regler för sekretessen varierar beroende på informationens känslighet och tänkta användning. Inom offentlig förvaltning används sekretess i syfte att undanta känslig information från offentlighetsprincipen.

Teknisk anropsadress

Ett gränssnitt mot en digital lösning som kan användas för att nå lösningens API.

Tillgänglighet

Inom detta kontext så avses att tjänster och funktioner är åtkomliga för användning.

Verksamhet

Målinriktat arbete som fortlöpande utförs särskilt inom ramen för en organisation. Se Svensk ordbok för ytterligare definition.

Verksamhetsförmåga

En verksamhets möjlighet att utföra en specifik uppgift.

Begrepp enligt T2 - Välfärden

I T2-Välfärden definieras ett antal begrepp och byggblock som kan användas även i övriga arkitekturer

Beskrivningen av dessa finns i den arkitekturella modellen https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OITIFV/pages/3020325006

Användargränssnitt

API

Applikationsflöde

Applikationssäkerhet

Data

Dataentitet

Datamodell

Datasyntax

Dataägare

Digital tjänsteinfrastruktur

Digital verksamhetsförmåga

Digital välfärdstjänst

Gränssnitt

Informationsfederation

Federationsoperatör

Informationsbehörighetshantering

Informationslokalisering

Interoperabel lösning

Interoperabel tjänst

Interoperabilitetsavtal

Interoperabilitetsspecifikation

Kontrollerat vokabulär

Legal interoperabilitetsspecifikation

Legal vy

Legalt ramverk

Organisationsvy

Organisatorisk interoperabilitetsspecifikation

Orkestrering

Policy

Referensdatamodell

Representation

Semantisk interoperabilitetsspecifikation

Semantisk interoperabilitetsspecifikation

Semantisk vy

Teknisk interoperabilitetsspecifikation

Teknisk vy - applikation

Teknisk vy - infrastruktur

Tjänstekonsument

Tjänstekonsumentsagent

Tjänsteproducent

Tjänsteproducentsagent

Tjänstesökning

Verksamhetsinformation

Välfärdstjänstekatalog

Välfärdstjänst

Åtkomsthantering