Kopia av Nybokning, boka tid


Nybokning - Villkorssida, välj mottagning


 • Listan med mottagningar visas endast om det stöds enligt tjänsteadresseringskatalogen (GetSupportedServiceContracts). 
 • Mottagningen måste finnas i 1177 Vårdguidens e-tjänster med motsvarande tjänstekonfiguration för nybokning.
 • Det får inte finnas fler än ett tidbokningssystem ansluten till mottagningen.

GetSupportedServiceContracts anropas först för att kontrollera vilka tjänstekontrakt som 1177 Vårdguidens e-tjänster har behörighet att anropa hos mottagningen.

GetSupportedServicecontracts
RequesthsaId
ResponseList<String> innehållande kontrakt som stöds


Välj mottagning

Om kontraktet GetAllHealthcareFacilities används så hämtas en lista på tillgängliga mottagningar och dessa presenteras. Göras om? Stämmer detta?

När sidan laddas in hämtas alla tillgängliga mottagningar och om möjligt sätts en initialt vald mottagning i rullgardinsmenyn och relevant villkorstext visas.


Om mottagningen returnerar sig själv i GetAllHealthcareFacilities-svaret väljs den automatiskt och relevant villkorstext visas upp.

Väljer typ av besökstyp och tid. 

Om mottagningen inte returnerar sig själv i GetAllHealthcareFacilities väljs inget i listan automatiskt och valet "Välj mottagning" visas.

Om mottagningen inte returnerar några andra mottagningar visas ingen rullgardinsmeny utan bara villkorstexten för aktuell mottagning.


Formatering av villkorstexter

Villkortexterna som matas in av vårdgivarna på vårdgivarsidan formateras med samma storlek och marginaler men kan ha olika format avseende fetstil och/eller kursiv text. Texterna har font-size 14px och line-height 20px. Det finns enbart punktlista i editorn för vårdgivaren och det är denna lista som presenteras för invånaren i villkorsrutan. Se bilden på hur texten visas, första punkten i listan visas under rubriken "Boka tid" och ovanför den gråa rutan, resterande visas i rutan under rubriken "Viktigt" (som alltid visas, det behöver ej vårdgivarna skriva in). På femte, sjätte och sjunde raden finns exempel på varianter av formatering av texten (fet stil, kursiv stil, fet och kursiv stil).

GetAllHealthcareFacilities

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

Kan användas för att filtrera vad en tjänsteproducent ska returnera för en viss patient (även vid nybokning).

bookingId

BookingIdType

Internt bokningsid. Obligatoriskt när förfrågan gäller ombokning. Detta bokningsid behövs för tjänsteproducenten ska kunna filtrera på egenskaper för en grundbokning

SvarhealthcareFacilityInfos

HealthcareFacilityInfoType

Lista med tillgängliga mottagningar/vårdenheter

 • healthcareFacilityInfos [0..*]
  • healthcare_facility [1..1]
  • healthcare_facility_name [0..1]

Villkorstext

Villkorstext tillhörande vald mottagning. Koppling mellan mottagning och specifika villkorstexter ställs in  av den lokala administratören i 1177 Vårdguidens e-tjänster 
Nybokning - Bokningssida, popupfönster

"Visa fullständig information igen" är en länk till ett popupfönster med villkorstext tillhörande vald mottagning. Koppling mellan mottagning och specifika villkorstexter ställs in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.


Poppuppfönster med villkorstext tillhörande vald mottagning. Koppling mellan mottagning och specifika villkorstexter ställs in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Nybokning - Bokningssida, välj tidstyp och person

Om man kommer från en öppen kallelse är detta fält inte valbart.

Välj typ av tid

Ett anrop görs för att hämta alla tillgängliga tidstyper och dessa visas sedan upp som radioknappar eller som en lista (se bild nedan).

getAllTimeTypes

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

careTypeIDs

CareTypeIDType

Vårdtypsidentitet för att begränsa sökningen. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

Kan användas för att filtrera vad tjänsteproducenten ska returnera för en viss patient. (T.ex. patient som pga. av sjukdom måste erbjudas enstaka speciella tidstyper, som inte erbjuds alla patienter)

SvarListOfTimeTypes

TimeTypesType

Lista med tillgängliga tidstyper

 • ListOfTimeTypes [0..*]
  • timeTypeName[1..1]
  • timeTypeId[1..1]


Om antalet tidstyper är sju eller fler visas resultaten upp som en lista istället för radioknappar.


Om inga tidstyper alls returneras så visas istället ett meddelande "Du kan inte boka en tid. Kontakta din mottagning för mer information.". På det här sättet kan man göra så att tjänsten för att boka tid endast blir tillgänglig för vissa patienter, t ex endast de som har en remiss, genom att inte returnera några tidstyper för de som inte ska kunna boka.Välj person

Om antal personer är sex eller färre visas alternativen upp som radioknappar.

Om antal personer är sju eller fler visas alternativen upp som en lista.

Sektionen visas bara om det stöds enligt tjänsteadresseringskatalogen.


getAllPerformers

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

timeTypeIDs

TimeTypeIDType

Tidstypid för att begränsa svarslistan.

careTypeIDs

CareTypeIDType

Vårdtypsid för att begränsa svarslistan. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx för begränsa/utöka svarslistan.

Svarperformerinfos

PerformerInfoType


 • performerInfos [0..*]
  • performer [1..1]
  • firstName [1..1]
  • lastName [1..1]
  • title [0..1] 

Nybokning - Bokningssida, välj dag och tid

Vid inladdning av sektionen väljs automatiskt den första dagen med lediga tider och kommer då förutom att göra anropet getAvailableDates samtidigt anropa getAvailableTimeSlots (se nästa sektion) för att kunna visa upp tillgängliga tider den dagen. Den initiala sökningen av dagar med lediga tider görs på innevarande månad samt nästkommande månad, detta innebär exempelvis att om dagens datum är 15 januari så söks det från 15 januari till och med sista februari. Om det inte finns några datum med lediga tider under den perioden görs en ny sökning för de efterföljande två månaderna, dvs 1 mars till och med 31 april. Detta innebär att anslutande producentsystem behöver kunna hantera anropet getAvailableDates med datumperioder på upp till 62 dagar.

getAvailableDates

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

Hsa-Id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet. Används för att indikera ombokning, så att tjänsteproducenten kan anpassa svaret till tider som är giltiga för ombokning av angiven bokning.

startDateInclusive

DT

Datum från och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

endDateInclusive

DT

Datum till och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

timetypeName

string

Tidstyp. Det finns en begränsning i 1177 Vårdguidens e-tjänster för antal tecken i namnet på tidstyp och den begränsningen är 100 tecken.

timeTypeID

TimeTypeIDType

Identitet för tidstyp

careTypeName

string

Vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

careTypeID

CareTypeIDType

Identitet för vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

performer

HsaIdType

HSA-id för HoS-personal

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

 SvarperformerAvailabilityByDate

PerformerAvailabilityByDateType

Lista med tillgängliga tider

 • PerformerAvailabilityByDateType[0..*]
  • healthcare_facility[1..1]
  • performer[0..1]
  • date [1..1]
  • resourceName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]


Datummärkning i kalenderBetydelse
Lediga tider finns detta datum
Inga lediga tider tillgängliga detta datum
Vald dag med tillgängliga tider


Alternativet "Sök längre fram i tiden efter..." har samma funktion som att klicka på "nästa månad"-knappen i kalendern, det görs då en sökning på nästkommande månad efter dagar med lediga tider.

Om inga tillgängliga datum returneras visas istället en informationstext som på bilden ovan.Välj tid

Vid val av dag i kalender eller lista visas tillgängliga tider under "VÄLJ TID" med start- och sluttid.

getAvailableDates

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

Hsa-Id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet. Används för att indikera ombokning, så att tjänsteproducenten kan anpassa svaret till tider som är giltiga för ombokning av angiven bokning.

startDateInclusive

DT

Datum från och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

endDateInclusive

DT

Datum till och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

timetypeName

string

Tidstyp. Det finns en begränsning i 1177 Vårdguidens e-tjänster för antal tecken i namnet på tidstyp och den begränsningen är 100 tecken.

timeTypeID

TimeTypeIDType

Identitet för tidstyp

careTypeName

string

Vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

careTypeID

CareTypeIDType

Identitet för vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

performer

HsaIdType

HSA-id för HoS-personal

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

 SvarperformerAvailabilityByDate

PerformerAvailabilityByDateType

Lista med tillgängliga tider

 • PerformerAvailabilityByDateType[0..*]
  • healthcare_facility[1..1]
  • performer[0..1]
  • date [1..1]
  • resourceName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]

Nybokning - Bokningssida, anledning till besök/telefonnummer

Det görs inget nytt anrop med getAvailableTimeslots när denna sektion laddas, anropet sker när vi laddar in de tillgängliga tiderna i föregående sektion "Välj tid" och när en tid sedan väljs följer alla parametrar med. message_allowed-parametern styr om kommentarsfältet visas eller ej. Om message_allowed är "true" är det obligatoriskt att skriva in en kommentar. Finns inget ifyllt i fältet är knappen "Fortsätt till nästa steg i bokningen" utgråad. En grå text ("Jag bokar tiden med anledning av ...") visas i kommentarsfältet innan fältet markeras eller skrivs i.
Texten i fältet för kommentar kontrolleras så att inga skadliga tecken kan skickas till tidbokningssystemen. Följande tecken är giltiga:

 • alfabetet
 • siffrorna 0-9
 • följande tecken: ! % # / ( ) = ? + * _ : ; { } [ ] @ . , \ -

Invånaren kan max skriva in 250 tecken. Om invånaren försöker skriva fler än 250 tecken skrivs inte dessa tecken i fältet och fältet förblir oförändrat. Om message_allowed är "false" visas ej rubriken "Vad är anledningen till bokningen?" samt kommentarsfältet, enbart fält för telefonnummer och "Fortsätt till nästa steg i bokningen"-knappen visas då. Knappen är aktiv från början.

Telefonnumret hämtas och fylls i automatiskt om invånaren skrivit in det i motsvarande fält i sina egna "Inställningar" för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Fältet för telefonnummer har begränsningar på vilka tecken som får skrivas in. Idag får endast siffror (0-9), mellanslag, bindestreck och plustecken tillåtelse att skrivas, försöker man skriva in något annat så skrivs inget in i fältet. Försöker man skriva in fler än 20 tecken läggs detta inte till i fältet och således händer ingenting.

getAvailableTimeslots

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

Hsa-ID för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet. Används för att indikera ombokning, så att tjänsteproducenten kan anpassa svaret till tider som är giltiga för ombokning av angiven bokning.

startDateInclusive

DT

Datum från och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

endDateInclusive

DT

Datum till och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

performer

HsaIdType

HSA-id för HoS-personal

timetypeName

string

Tidstyp. Det finns en begränsning i 1177 Vårdguidens e-tjänster för antal tecken i namnet på tidstyp och den begränsningen är 100 tecken.

timeTypeID

TimeTypeIDType

Identitet för tidstyp

careTypeName

string

Vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

careTypeID

CareTypeIDType


Identitet för vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Lista med tillgängliga tider

 • TimeSlotDetail [0..*]
  • startTimeInclusive [1..1]
  • endTimeExclusive[1..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[0..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[0..1]
  • rebooking_allowed[0..1]
  • message_allowed[0..1]


Nybokning - Sammanfattning av tiden

Det görs inget nytt anrop med getAvailableTimeslots när denna sektion laddas, anropet sker när vi laddar in de tillgängliga tiderna i sektionen "Välj tid" och när en tid sedan väljs följer alla parametrar med. Klickar man på [visa mer] visas hela meddelandet, klickar man på [dölj text] visas endast 90 tecken efterföljande av [visa mer]-länken.

getAvailableTimeslots

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

Hsa-ID för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet. Används för att indikera ombokning, så att tjänsteproducenten kan anpassa svaret till tider som är giltiga för ombokning av angiven bokning.

startDateInclusive

DT

Datum från och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

endDateInclusive

DT

Datum till och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

performer

HsaIdType

HSA-id för HoS-personal

timetypeName

string

Tidstyp. Det finns en begränsning i 1177 Vårdguidens e-tjänster för antal tecken i namnet på tidstyp och den begränsningen är 100 tecken.

timeTypeID

TimeTypeIDType

Identitet för tidstyp

careTypeName

string

Vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

careTypeID

CareTypeIDType


Identitet för vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Lista med tillgängliga tider

 • TimeSlotDetail [0..*]
  • startTimeInclusive [1..1]
  • endTimeExclusive[1..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[0..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[0..1]
  • rebooking_allowed[0..1]
  • message_allowed[0..1]

I den gula sammanfattningsrutan visas följande:

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • Namnet på mottagningen hämtas ifrån 1177 Vårdguidens e-tjänster, inte från healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken


Ja, genomför bokningen (makeBooking)

Namn

Typ

Kommentar

Begäran

 

 

Healthcare_facility_med

HsaidType


requestedTimeslot

TimeslotType

Information för aktuell bokning

phonestringKonsumenten skickar med senaste kända mobilnummer. Om invånaren ändrat numret i bokningsflödet skickas det uppdaterade numret med. Annars skickas numret från profilen med då det är förifyllt i fältet.
addressstringAdress (komma-separerad sammanslagning av Gatuadress, pstnr, postort).
firstNamestring

Patientens förnamn enligt definition och aktuellt värde hos RSV (högst 5 dagar efter senaste ändring hos RSV).

lastNamestring

Patientens efternamn enligt definition och aktuellt värde hos RSV (högst 5 dagar efter senaste ändring hos RSV).

notification

string


Svar


                                     

bookingId

BookingIdType

Id för skapad bokning. Ska anges vid genomförd bokning (resultCode OK eller INFO), annars inte (ERROR).

resultCode

ResultCodeEnum

Status för den gjorda avbokningen.

ResultCode

resultText

string

Ev. meddelande kopplat till resultatkoden.
Nybokning - Fel vid bokning

Om bokningen misslyckades efter att man klickat på knappen "Ja, genomför bokningen" visas en felsida när resultCode är "ERROR". Texten "Tiden är inte bokad. Var vänlig försök igen!" visas alltid på sidan.

resultCode = "ERROR" och ingen resultText returneras:

resultCode = "ERROR" och resultText returneras:

resultText visas i sidan, i exemplet nedan som "ResultText är detta, bokningssystemet uppdateras och ligger nere under blabla ...". Observera att "Tiden är inte bokad. Var vänlig försök igen!" visas oavsett om resultText returneras eller ej.
Nybokning - Sida för bekräftelse, nybokning

Information om den bokade tiden skickas från förgående sida (bokningssidan) till bekräftelsesidan

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i Mina Vårdkontakter

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • Namnet på mottagningen hämtas ifrån 1177 Vårdguidens e-tjänster, inte från healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Information: 

 • Om resultCode är "INFO" visas resultText
 • Om resultCode är "OK" visas ingen text

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken