Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2024-03-15: Nya val inlagda i Anmälan till IVO resp Anmälan till annan myndighet. I anmälan fält för Anmälan till IVO har NIS-incident lagts till om anmälan rör cyberincident. I Anmälan till annan myndighet har PUI till IMY adderats som val.

...