Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inledning

På denna sida skapas en första utkast på ett nytt kodverk som sedan kan skickas på granskning.

Beskrivning & syfte med kodverket

Kodverket omfattar koder som kan användas för att kategorisera synpunkter och klagomål utifrån vilket verksamhetsområde som de avser. Koderna är baserade på verksamhetsområden som listas i Patientnämndernas Handbok för handläggning av klagomål och synpunkter. Kategoriseringen utgör grunden för att kunna ta ut statistik.

Förslag på nya koder + klartext + tillhörande beskrivning per kod/klartext

Om kodverket omfattar många koder kan detta med fördel läggas som bilaga nedan.

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

1

Somatisk specialistvård

Med somatisk specialistvård avses samtliga medicinska specialiteter oavsett om vården skett i öppen eller sluten form. Specialistvård omfattar länssjukvård, regionsjukvård samt nationell högspecialiserad vård.

2

Psykiatrisk specialistvård

Med psykiatrisk specialistvård avses allmänpsykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri oavsett om vård skett i öppen eller sluten vård. Specialistvård omfattar länssjukvård, regionsjukvård samt nationell högspecialiserad vård.

3

Primärvård

Med primärvård avses husläkarmottagning, vårdcentral/hälsocentral, närakut och jourmottagning, mödra- och barnhälsovård (MVC respektive BVC).

4

Tandvård

Med tandvård avses folktandvården, all landstingsfinansierad tandvård samt privat tandvård som helt eller delvis finansieras av landstingen eller som patientnämnden har avtal med.

5

Kommunal vård

Med kommunal vård avses hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och den allmänna omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) som i samband med denna ges i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade.

6

Övrig verksamhet

Med övrig verksamhet avses exempelvis valfrihets-/hälsovalskansli, larmcentral, sjukresa, ekonomienhet, beställarenhet, hjälpmedelsenhet.

7

Övrig vård

Med övrig vård avses ärenden som inte ingår i någon av verksamheterna ovan, exempelvis okänd vårdgivare. Habilitering samt 1177 registreras utifrån lokal vårdorganisation. Kan således vara såväl primärvård som specialistvård. Dessa ärenden är så få att de inte ger något påverkansbart utfall enligt IVO.

8

Digital mottagning för vårdkontakt

Med övrig digital mottagning för vårdkontakt avses ärenden gällande digitala besök till läkare eller annan legitimerad personal som ska hanteras av förvaltning/kansli i det landsting som bolaget har avtal med. Om synpunkten handlar om att hemlandstinget inte vill utföra det den digitala läkaren ”ordinerat”, exempelvis nekar provtagning, läggs synpunkten på hemlandstinget.

Attachments

...

Skapad med mall:
Kodverksframtagning v. 1.0
Senast ändrad: 2020-02-03