Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Startsida


BÖRJA HÄR
Finns alla förutsättningar på plats?
 • Utgivarenhet och utbildningsutgivare

Beslut som måste fattas
 • Äga och förvalta program

Rätt resurser och kompetens
 • Utrustning

Förkunskaper
 • Grundläggande kunskap om designverktyget

 • Koll på juridiken

 •      SamverkansavtalSamverkansavtal

 •      Upphandling och upphovsrätt

 •      Uppnå verkshöjd för upphovsrätt

Evidens för behandlingsprogram
Användare
 • Involvera användarna

Följa upp effekt och användning
 • Kvalitetssäkring

Förebygg och hantera risker
Rutin för back-up
Omvärldsbevakning
Checklista Börja här


FÖRSTÅ BEHOV
Hitta behov
 • Intervju
  • Tips inför intervju
  • Lathund: intervjuguide

 • Utforskande workshop
  • Genomföra workshop

 • Observation

 • Dagbok

 • Enkäter

 • Varför, varför, varför?

 • Existerande kunskap

Dokumentera behov
 • Persona

 • Tjänsteresa

 • Service blueprint

 • StoryboardSKAPA OCH TESTA IDÈER
Ta fram idéer
 • Den bärande idén

 • Idégenerering

 • Kreativa metoder

Prioritera
 • Kriterier

 • Prioriteringsmatris

 • Riskanalys

Visualisera
Testa och utvärdera


INNEHÅLL & DESIGN
Riktlinjer
 • Tillgängligt innehåll

 • Språk, bilder och normkritik

Designprinciper
Tips
 • Använda media

 • Namn på moment

 • Design av innehållPUBLICERA (INFÖRA)
Publicera ett moment
Beskriv momentet
Införande på verksamheten
 • Utbilda i plattformen

 • Utbilda i momentet

 • Rutiner för verksamheten

 • Rutiner för användarenFÖLJA UPP ANVÄNDNINGEN
Statistik
Kvalitetsutredning
 • Användarupplevelse

 • Forskningsförfrågan

 • Dataexport för forskning och uppföljning

Journalföring
Lärdomar av designprocessen
Vidareutveckling
 • De bra erfarenheterna

 • Nya riktlinjer

 • Uppfylls behovet?

End of life - avveckling


KONTAKT

...