Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Diagram med cirklar och rektanglar i en cirkel. Diagrammet beskrivs i texten.

Nyttokalkylen stödjer hela vägen

Förståelsen ni får från nyttokalkylen hjälper er att fatta bra beslut och göra goda vägval när ni ska genomföra er förändring.

Nyttokalkylen är ett verktyg i arbetet med nyttorealisering. Med nyttorealisering menas ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa och optimera nyttan från förändringar.

Arbetet med nyttorealisering brukar beskrivas som att det har 5 faser:

 1. Identifiera - vad ska vi förändra, och varför?

 2. Specificera - vilka är nyttorna och kostnaderna, och hur stora?

 3. Planera - besluta, planera, fördela ansvar

 4. Realisera - genomför förändringen

 5. Följa upp - lyckas vi realisera nyttorna?

Ni kan med fördel arbeta fram nyttokalkylen i faserna ‘identifiera’ och ‘specificera’. Då får ni en förståelse för vilka nyttorna är, och vad som krävs för att uppnå dem. Nyttokalkylen kan sedan stödja de steg som kommer, genom att:

 • vara ett beslutsunderlag

 • ha gett er en god förståelse för vad ni behöver göra och varför i genomförandet

 • vara ett underlag för uppföljning.

När är det värt att göra en nyttokalkyl?

Det är inte gratis att göra en nyttokalkyl, eftersom det tar tid. Nedan listas några möjliga nyttor och kostnader från att göra en nyttokalkyl, jämfört med alternativet att inte göra en.

Nyttan med nyttokalkylen är att ni får ut mer nytta från er förändring, eftersom den bidrar till:

 • Ökad delaktighet i, och förståelse för, förändringen

 • Bättre beslut inför och under förändringen

 • Bättre genomförande av förändringen

 • Bättre uppföljning

Kostnader för en nyttokalkyl skulle kunna vara:

 • Tid för den/de som ansvarar

 • Tid för de som bidrar med information

 • Tid för andra som är delaktiga i arbetet

Image Removed

Gå den digitala utbildningen för chefer

Utbildningen är ett digitalt stödmaterial för chefer, ledare och beslutsfattare som kortfattat beskriver arbetet med att ta fram en nyttokalkyl.

När du har gått utbildningen kan du:

 • berätta vad en nyttokalkyl är och vad den kan användas till

 • beskriva arbetet som krävs för att ta fram en nyttokalkyl

 • lista styrkor och svagheter med en nyttokalkyl 

 • förklara för andra hur de kan läsa och tolka en nyttokalkyl.

Beräknad tidsåtgång för ”Chefsmodulen” är cirka 15 minuter. Chefsmodulen är gratis för alla och du kan dela länken till utbildningen hur många gånger du vill.

🔗 Gå den digitala utbildningen: Nyttokalkylen för chefer

Läs mer om nyttorealisering

I nyttorealisering ingår mer arbete än att ta fram en nyttokalkyl. Det handlar till exempel om:

 • ledning, styrning, strategi

 • roller och ansvar

 • kultur

Läs mer om det arbetet hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

🔗 Nyttorealisering | Digg

🔗 Nyttorealisering | SKR

Ineras logotyp