Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här hittar du användarmanualen för kontoadministratör i personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du som har behörigheten kontoadministratör kan låsa och låsa upp en invånares inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster.


Children Display
alltrue