Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nedan finns bilagor och information till avtalen för författare, faktagranskare samt rådsmedlemmar. Det gäller tjänsterna Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård samt Rådgivningsstödet RGS.

Avtalen hänvisar till bilagor nedan och hanteras av respektive tjänst. Avtalen skickas ut för signering till respektive person när det är aktuellt.

  • Allmänna villkor

View file
nameallmanna-villkor_vardhandboken_rikshandbokenbhv_radgivningsstodet.pdf

  • Jävsinformation och jävsdeklaration

View file
namejavsdeklaration_och_information_inera.pdf

  • Sekretessavtal

View file
namesekretessavtal_inera.pdf

  • Faktagranskning av Rådgivningsstödet

View file
nameFaktagranskning av Rådgivningsstödet.pdf

...