Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ändringar i Rapportverktyget:

Ny funktion: Engångsutskick från dela rapporter

Information Utökad antal tecken för information om rapporturval - när man tycker på "I" ikonen, samtliga urval visas och kan exporteras till excel

Felmeddelande vid angivet felaktiga datum - som användare informeras du om att du har valt fel datum och kan korrigera val av datum vid registerutdrag.

Loggar användare inte in i IV på två år så kommer rapporter att inaktiveras.

Tekniska förbättringar

Tomma fält i inmatningsrutor i administrationsverktyget när man vill ange ett HSAId på nytt efter att man har klickat på avbryt.

...

Tekniska förbättringar

Förbättringar av Admin-webb

Förbättringar i HSA-import och verksamheter

Förbättring hämtning till StoreLogJob som tar bort av loggfunktion i databasen

Rensning av borttagna rapporter i datbasendatabasen