Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vilka effekter är nyttor? Efter att ha gjort ett stort antal nyttokalkyler, har vi märkt att det ofta är samma nyttor som återkommer gång på gång. Nedan listar vi de “generiska” nyttor vi har hittat.

Det är vissa saker människor tycker är värdefulla

I Ineras metod definieras en nytta som en effekt som uppfattas som värdefull av en eller flera intressenter. Det visar sig att det som vi verkar uppfatta som värdefullt är specifika typer av effekter, oavsett vilken förändring det handlar om.

Även om nyttorna är likartade, skapar respektive förändring nytta på olika sätt. Nyttan “ökad trygghet” kan till exempel skapas av en förändring som ger vård- och omsorgspersonal mer tid med brukaren. Men “ökad trygghet” kan också skapas av en förändring som gör att vård - och omsorgspersonalen alltid har aktuell information om deras hälsa - och att brukaren vet om detta.

Ett filosofiskt perspektiv på nyttorna

Det går såklart att ifrågasätta om nyttorna i listan nedan faktiskt uppfyller definitionen av en nytta som någonting vi tycker är värdefullt. Pengar exempelvis - är de värdefulla i sig, eller tycker vi att de är värdefulla på grund av att vi kan använda dem för att köpa oss andra saker som vi egentligen tycker är värdefulla? Vad blir det då egentligen som är den riktiga nyttan?

Med ett sådant resonemang går det att skulle man kunna skapa en effektkedja av nyttor, och kanske att hitta en överordnad nytta. Är det hälsa som är allra viktigast för oss? Eller någonting annat? Lycka? Möjligheten att välja vilka liv vi ska leva? Att slippa lida?

Det här är frågor som filosofer och tänkare ägnat en hel del tid åt och hittat många olika svar genom tiderna, från Aristoteles 350 år före Kristus till ekonomer som Amartya Sen på 1900-talet och politiska tänkare idag.

den där effektkedjan för att hitta den överordnade nyttan ser kanske olika ut beroende på vem du frågar. Men Det här filosofiska perspektivet går att fundera mycket på - men vi har i alla fall märkt att i de sammanhang som nyttokalkyler används i offentlige verksamhet, så fungerar nyttorna nedan bradet i praktiken fungerar ganska bra använda nyttorna som listas nedan när vi arbetar med förändringar.

Kategorierna hjälper till i analys och presentation

Image Modified

Vi kategoriserar nyttorna i fyra kategorier: finansiell, omfördelning, kvalitet och miljö. Kategoriseringen gör vi av två skäl.

 • För att veta hur vi ska hantera nyttan - om vi ska värdera den i pengar eller inte. Vi brukar värdera finansiella och omfördelningsnyttor i pengar.

 • För att göra det lättare att arbeta med och förstå nyttorna. Det kan hjälpa att alla inte är “huller om buller” utan att på olika sätt gruppera dem, exempelvis i de här fyra kategorierna.

Läs mer om sorteringen av nyttor i steg 4. Sortera:

4. Sortera

Lista med generiska nyttor

Här listar vi de nyttor som har framkommit i de nyttokalkyler vi gjort. Vi har tvättat bort det som är specifikt för förändringen i nyttan, så att de blir generiska eller generella. Istället för “Frigjord tid genom minskad administration” har vi bara behållit “Frigjord tid”.

Finansiella nyttor

 • Minskade kostnader

 • Ökade intäkter

Omfördelningsnyttor

 • Frigjord tid

 • ‘Frigjorda’ lokaler - som kan användas på nya sätt

Kvalitetsnyttor

 • Bättre hälsa

 • Ökad trygghet

 • Bättre tillgänglighet

 • Ökad patientsäkerhet

 • Ökad jämlikhet

Miljönyttor

 • Minskade koldioxidutsläpp

 • Minskad miljöpåverkan

 • Ökad biologisk mångfald