Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Under utveckling

Steg 1: Proof-of-concept slutfört

Inera påbörjar arbetet med att anpassa RIV Tekniska Anvisningar för FHIR-teknik

...