RIVTA on FHIR

Steg 1: Proof-of-concept slutfört

Inera påbörjar arbetet med att anpassa RIV Tekniska Anvisningar för FHIR-teknik

Sedan en tid tillbaka baserar Inera alla nya huvudversioner av tjänstekontrakt på informationsstrukturer i standarden HL7 FHIR. Det underlättar och höjer kvalitén i det informativa arbetet. Men för att alla nyttor med FHIR-standarden ska falla ut behöver Inera införa stöd för de tekniska ramverken i FHIR - inte bara de informatiska.  Som ett första steg har Inera genomfört ett proof-of-concept i syfte att utvärdera fördelar med att i helhet ersätta några av de nuvarande tjänstekontrakten med internationellt standardiserade tjänstekontrakt enligt standarden HL7 FHIR. Det första tjänstekontraktet som undersöks är GetObservations. Syftet med att att välja just det kontraktet är att det omgärdas av särskilt komplexa frågeställningar relaterade till semantisk interoperabilitet, som idag är oadresserade. Det begränsar möjligheten att skala upp användningen till fler områden än rapportering till kvalitetsregister. Det handlar om att på ett strukturerat sätt kunna förvalta och tekniskt tillgängliggöra definitioner av de kliniska överenskommelser kring olika observationsområden (blodtryck, kroppsvikt, huvudmått etc) för användning i samband med tekniskt informationsutbyte. 

SKL och Inera arbetade igenom frågeställningen tillsammans med forskare inom området under våren 2014. Strategin pekade då på att dra nytta av internationella ansatser som växer fram kring HL7:s standardisering benämnd FHIR. Men mognadsgraden bedömdes vara för låg vid den tidpunkten. Därför arbetade Inera fram en temporär lösning i form av mallar för s.k. Interaktionsöverenskommelser för kliniska grundmodeller. Nu har dock standarden mognat och andra länder har tagit konkreta steg i linje med den strategi som arbetsgruppen på Inera såg som ett lovande alternativ. Det är främst Nederländerna och deras nationella organ Nictiz som börjat tillämpa FHIR-standarden för att definiera och kommunicera information kring observationer som definieras av kliniska byggblock på FHIR-format. Ineras Proof-of-concept har samverkar med sin nederländska motsvarighet, Nictiz, för att säkerställa att deras erfarenheter tas till vara. Ineras projekt genomfördes under våren 2018 och leverera sina slutsatser i August. Projektet verifierade ansatsen med kliniska byggblock i FHIR-teknik genom att spegla dagens användning av GetObservations för tillväxtdata i tjänsten Journalen.

Projektet har också analyserat generella aspekter av att införa stöd för FHIR-baserade informationsutbyten i den nationella arkitekturen.Den delen av analysen kommer att vara användbar i framtida diskussioner som rör fler informationsutbyten med FHIR än just observationer. På teknisk nivå erbjuder HL7 FHIR flera olika kommunikationsprotokoll som i sin tur bygger på olika filosofier för design av s.k. API:er. I dagsläget beskriver standarden två tekniska modeller för kommunikation baserad på HTTP-protokollet: ett som benämns RESTFul och ett som benämns Messaging. Nederländernas och Finlands nationella initiativ är främst fokuserade på RESTFul-modellen medan Storbrittaniens (NHS) främst har infört Messaging-baserade FHIR-interaktioner inom bl.a. läkemedelsförskrivning och informationsutbyten relaterade till patientövergångar mellan hälso- och sjukvården och kommunal omsorg. Eftersom Ineras projekt rör åtkomst till befintliga observationer i olika vårdgivarägda datakällor, har RESTFul-modellen prioriterats.

Utvärdering

Resultatet kommer att utvärderas enligt följande kriterier:

FrågeställningAcceptanskriterierSammanhang/referensStatus
Kan befintligt Tjänstekontrakt (GetOBservations 2.0 RC?) representeras m.h.a. FHIR-resurser?Att samtliga krav i nuvarande tjänstekontrakt kan mappas. Om något del inte kan mappas, kan leveransen ändå komma att accepteras, med bedömningen att behovet inte är närliggande i några kända tillämpningsfall. Det kan t.ex. bli fallet rörande vissa element i s.k. "header-strukturer".Tjänstekontraktet GetObservations.
Kan nationella arkitekturens mönster för tjänstevirtualisering implementeras inom FHIR?Att de koncept som ligger till grund för T-bokens virtualiseringskoncept kan mappas till koncept i FHIRs tekniska ramverk.T-boken.

Kan "JoL"-koncepten "ApprovedForPatient" och "Källsystem-referens" översättas till FHIR?

Att menprövningsflaggan kan mappas till FHIR-koncept på ett generellt sätt.

Att källsystemets HSA-id kan mappas till FHIR-konceptet på ett generellt sätt.

Gemensamma egenskaper i Journal- och läkemedelskontrakten.
Kan nationella arkitekturens mönster för Aggregering implementeras inom FHIR?

Att T-bokens koncept för federerad aggregering kan mappas mot FHIR-konceptet. 

Att den metadata som en aggregerande tjänst sammanställer om aggregeringen (vilka system som svarat, inte svarat, svarstider för svarande system, tekniska fel) rapporterar tillbaka till anropande tjänst (tjänstekonsumenten) kan hanteras inom ramen för FHIR.

T-boken.

Nationell standard för metadata om aggregating.

RIV-TA-anvisning för Tjästeplattform.

Kan FHIR-profiler användas som teknisk representation av kliniska byggblock?

Att dagens Interaktionsöverenskommelser som tillämpas för tillväxtdata kan ersättas av FHIR-profiler i form av sub-profiler till en svensk basprofil för Observation-resursen.

Att det finns internationell praxis för hur det kan ske (ex. Argonaut/USA eller Nictiz/Nederländerna)

Tjänstekontraktet GetObservations.

Konceptet Interaktionsöverenskommelser.

Hur kan stöd för framåt/bakåtkompatibilitet hanteras?Beskrivning av hur kraven på versionshantering i  RIV TA Översikt kan tillmötesgås inom ramen för FHIR-standarden och kommentar kring hur frågan hanteras i andra nationella arkitekturer.RIV TA Övsersikt
Hur kan USCore-profiler (SMART, Apple, Argonaut etc) kombineras med svenska profiler?En ansats för hur relationen mellan svenska profiler och US Core-profiler kan hanteras i nationella samverkansarkitekturen.T-boken, Tjänsteplattformen, Anpassningsplattformen.
Kan dagens tjänstekontrakt kombineras med nya FHIR-kontrakt?

Att en konsument kan kombinera anrop till befintliga kontrakt och FHIR-kontrakt på ett sätt som innebär att svar från ett anrop tas vidare som urvalsparametrar i ett annat.

RIV TA Basic Profile
Referensapplikation

Att en referensapplikation (punkt-till-punkt) illustrerar användning av alla element i lösningen, förutom (i denna fas) aggregering och kompatibilitet med US Core.

Att validering och förmågedeklaration i praktiken ger önskat systemstöd för att deklarera och verifiera stöd för kliniska modeller hos ett källsystem.

Denna utredning

Hur kan jag fördjupa mig i resultatet?

Projektrapporten är publicerad här.

Vi bjuder in till dialog kring det svenska arbetet på FHIR-chatten "Zulip" i strömmen "Sweden On FHIR":  https://chat.fhir.org/#narrow/stream/Sweden.20on.20FHIR/subject/Swedish.20PoC.20-.20introduction

Nästa steg

Resultatet av projektet kommer att användas som ett av flera underlag för en bredare och mer täckande dialog med Ineras ägare och kunder kring fortsatt arbete med FHIR. Projektets resultat kommer inte att innebära en fastställd version av teknik och informatik för FHIR i allmänhet och utbyte av Observation i synnerhet. En rad frågor kommer att behöva behandlas i Ineras olika samverkansforum innan tekniken blir införd i Ineras ordinarie tjänsteutbud. Några av frågeställningarna som kommer att behöva hanteras utanför projekt är:

  • Ansvar för och förvaltning av kliniska byggblock (motsvarande nuvarande Interaktionsöverenskommelser)
  • Framtagning av en ny teknisk anvisning för FHIR och RESTFul i nationella arkitekturen för informationsutbyte (motsvarande nuvarande tekniska profiler för WS-I Basic Profile). Publiceras som Implementation Guideline på Simplifier.net
  • Översättning av obligatoriska kodverk som ägs av FHIR-specifikationen
  • Licenser och förvaltningsrutiner för versionshantering och publicering av FHIR-baserade profiler för informationsutbyte (motsvarande dagens versionshantering och publicering på http://rivta.se/domains)
  • Tekniskt stöd i Tjänsteplattformen för RESTFul och FHIR i enlighet med den tekniska anvisning som behöver tas fram baserat på förslag i denna rapport.
  • Fastställa principer och teknik (om ändamålsenligt) för transformering/samverkan mellan konsumenter och producenter som använder dagens RIVTA-protokoll och nya FHIR-baserade versioner via Tjänsteplattformen
  • Bygga upp bred kompetens kring FHIR-informatik och teknik inom Inera
  • Initiera en branschdialog kring strategi för övergång till FHIR för olika delar av tjänstekontraktsportföljen
  • Komma fram till ansvars/rollfördelning med HL7 Sweden

Påverkan på kunder som planerar införa Get Observations

Övergång till nya tekniska standarder för ett tjänstekontrakt kommer att ske i samband med att en ny huvudversion av ett befintligt tjänstekontrakt tas fram. Ett teknikskifte kommer därför inte att innebära att stödet för en befintlig version försvinner eller förändras tidigare än vad som annars skulle varit fallet. Det pågående arbetet med GetObservations 2.0 sker inom ramen för befintlig teknisk standard och kommer därför inte att påverkas. När arbetet med en ny version av ett tjänstekontrakt påbörjas kan det bli aktuellt att också byta teknisk standard. Men det förutsätter att den nya standarden etablerats inom Ineras infrastruktur för informationsförsörjning.