DomännamnsättningRIV Tekniska Anvisningar 2.1

Domännamnsättning

Version 1.1


2018-05-03
Revisionshistorik

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

1.0

2018-04-02

Dokumentet skapat

Johan Eltes


1.12018-05-03

Korrigerat exempel eftersom några var tvetydiga

Lagt till innehållsförteckning

Björn HedmanBjörn Hedman
1.22018-08-14Förtydligat att klassificering som nationell/extern eller applikationsdomän inte är hårt knutet till strukturen för namnrymdens prefix. Detta eftersom befintliga domäner ibland byter ägare utan att namnrymden ändras.Björn HedmanBjörn Hedman
1.32018-08-15Förtydligat att för externa domäner som har riv: som prefix så ska ska namnrymds prefixet rättas vid nästa huvudreleaseBjörn HedmanBjörn Hedman

Domännamnsättning - anvisning - Beskrivning av hur domännamnsättning sker
Domänkarta - Karta över domäner


Samtliga domäntyper skall använda samma struktur för domännamn och metadata, men har lite olika regler för namnsättning och ifyllnad av metadata. Gransknings/kvalitetssäkringsprocessen är olika för de olika domäntyperna.

Processen för domännamnsättning sker i fyra steg:

1:  Förslag till namn på domän med tillhörande metadata tas fram av projekt/intressent enligt nedanstående riktlinjer. Förslaget mailas till kundservice@inera.se

2: Diskussion/avstämning med Arkitektur och regelverk inklusive avstämning av beskrivning med kommunikatör

3: Avstämning och godkännande i Strategisk arkitektur

4: Arkitektur och regelverk dokumentera domänen och registrerar domänen i domändatabasen

Riktlinjer för namnsättning av domäner och dess metadata 

Domäntyp

Anger typ av tjänstedomän. Idag finns tre typer: 

DomäntypBeskrivning
Nationell tjänstedomänTjänstedomänen utvecklas och/eller förvaltas av Inera. Inera A&R ansvarar för kvalité inom teknik, informatik, arkitektur och testsviter/tjänsteproducenter, samt att att domänen passar in i och har en tydlig roll i den sammantagna pottföljen av nationella tjänstekontrakt. A&Rs kvalitetssäkringsprocess följs under utvecklings- och förvaltningsfasen.
Extern tjänstedomänAnnan part än Inera A&R utvecklar/förvaltar tjänstedomänen. Annan part ansvarar för kvalité inom teknik, informatik och arkitektur. Tjänstekontrakten tillämpas inte inom Ineras uppdrag. Inera A&R ansvarar inte för namnsättning utöver vad som anges nedan, men kan konsulteras om extern part önskar. Tjänstekontrakten i tjänstedomänen följer giltig RIV TA-profil (tjänstekontraktens tekniska utformning och paketering) och är därmed tekniskt möjliga att driftsättas och anslutningshanteras i Tjänsteplattformen om ICC.s infrastrukturkrav är uppfyllda. Det innebär dock inte med automatik att Inera kommer att godkänna sådan driftsättning och anslutningshantering.
Applikationsspecifik tjänstedomänTjänstedomänen definierar ett applikations/lösningsspecifikt API till en applikation/tjänst som ägs av Inera. Applikationsförvaltningen vill återanvända Ineras anslutningsorganisation och infrastruktur (Tjänsteplattformen), men ha kvar full kontroll över alla beslut som rör kontraktsdesign, versioner och releaser. Förvaltningen har ett eget, lokalt ansvar för tjänstekontraktens arkitektur, informatik och teknik inom ramen för det ansvar som projektet/förvaltningen har för applikationen/tjänsten i sig. Tjänstekontrakten får bara användas när den specifika applikationen/tjänsten är en av parterna i informationsutbytet. Det innebär vanligtvis att den specifika tjänsten/applikationen är tjänsteproducent ("Server") för dessa tjänstekontrakt. 

Tekniskt domännamn

Det tekniska domännamnet används i uppbyggnaden av meddelandefinitionens namnrymd.  Namnrymden ger ett avtryck i den information som förs över och har därför en inverkan på kompatibilitet mellan versioner. Tjänstekontraktets huvudversion är också en del av namnrymden. Därför innebär en ändring av såväl tekniskt namn som huvudversion att kompatibiliteten (teknisk interoperabilitet) bryts. Därför kan tekniska domännamnet enbart ändras i samband med lansering av en ny huvudversion. Ineras namnsättning av tjänstedomäner är en slutprodukt av Ineras portfölj- och kvalitetsstyrningen för tjänstekontraktsutbudet. Den tekniska namnsättningen speglar i regel  strukturen i den domänkarta som Inera tillämpar. Med hjälp av domänkartan kan Inera katalogisera tjänstedomäner och undvika överlapp/redundans i portföljen. 

Namnsättning sker enligt följande kriterier (vid nyutveckling av domäner):KriterierNamnsättning
1Nationell tjänstedomänTekniskt domännamn tilldelas enligt gällande rutin för domännamnsättning
2Extern tjänstedomänTekniskt domännamn tilldelas av ägande organisation.
Applikationsspecifik tjänstedomänTekniska domännamnets första del sätts till applikationens namn (förkortas vid behov). Resterande två delar sätts av applikationsförvaltningen. Rekommendationen är att den namnsättningen speglar applikationens egen arkitektur/namnsättning.
 4 Övrigt  Kontakta Arkitektur och regelverk 


Tekniskt prefix

Tekniskt prefix är den första byggstenen i namnrymden för det innehåll som kommuniceras när tjänstekontraktet tillämpas för informationsutbyte.

OBSERVERA: nedanstående gäller vid nyutveckling av domäner. Domäner som bytt ägare utan att det funnits tekniska behov av förändring kan fortsatt ha tidigare prefix så det är inte nedanstående prefix som hårt styr kategoriseringen.

Vid ny huvudrelease ska dock prefix ändras och det innebär då att alla tjänstekontrakt som ingår i domänen behöver ändras och därmed få en ny huvudversion oavsett om det finns funktionella krav.


DomäntypNamnsättning
1Nationell tjänstedomänriv:
2Extern tjänstedomänriv-<ägande organisation>:
Applikationsspecifik tjänstedomänriv-application:
 4 Övrigt Bestäms efter dialog med Inera Arkitektur och regelverk 

Svenskt kortnamn

Namnet skall vara kortfattat och kärnfullt och beskriva vad tjänstedomänen hanterar för information. Speglar alltid domänens innehåll, det är därför viktigt att det får rätt namn. Används för att hitta/söka och i mänsklig kommunikation. Saknar användning inom Journal- och läkemedelskontrakten. 

Definition

Anger domänens syfte och ändamål. Skrivs av Inera Arkitektur och regelverk för Nationella domäner. För övriga domäner skriver respektive ägare definitionen.

Beskrivning

Beskrivning av domänen, motsvarar dagens webtext. Beskrivning kan behöva uppdateras exempelvis till följd av nya tjänstekontrakt inom domänen. Förändring får endast ske vid majoruppdateringar och skall ske enligt rutin /wiki/spaces/TG/pages/5182564.

Ägande organisation

Organisation som ansvarar för och äger domänen. För nationella tjänstedomäner och för applikationsspecifik tjänstedomän är ägaren Inera. För applikationsspecifika tjänstedomäner anges även vilken förvaltning inom Inera som äger applikationen vars API domänen beskriver.

Exempel:

  • Inera
  • Inera, Stöd- och behandlingsplattformens förvaltning
  • Socialstyrelsen
  • SKL
  • Ehm
  • SLL
  • Telia

Kategori nivå1 och nivå 2

Anges endast för Nationella tjänstedomäner.

Används för kategorisering och gruppering av domäner samt för att söka/hitta inom en domän, möjliggör en samlad bild, som annars blir fragmenterad, även om varje enskild domän är sökbar. Motsvarar det tidigare Svenskt domännamn. Viktigt i Arkitektur och regelverks arbete för att styra och förvalta tjänstekontraktsportföljen.

Kategorierna sätts enligt  Arkitektur och regelverks gällande domänkarta.

Saknas domänen i gällande domänkarta får utökning/tillägg/omdefinition göras. Detta för att få den samlade bilden.

Referensmodell

Anges endast för nationella tjänstedomäner.

Referensmodell som har används för den tekniska namnsättning.
VIFO, IHE, HL7 FHIR m.fl på siktExempel

Exempel 1 – Utomlänsfakturering

Namespace: urn:riv:financial:billing:claim:1

Tekniskt domännamn:           Financial:billing:claim

Tekniskt prefix:                      riv:

Svenskt kortnamn:                Utomlänsfakturering

Tagg-Kategori nivå 1:           Affärshantering

Tagg-Kategori nivå 2:           Fakturahantering

Tagg-Ref modell:                  FHIR

Ägande organisation:           Inera

Domäntyp:                            Nationell tjänstedomän

Exempel 2 Extern domän - Läkemedelsverket

Namespace: urn:riv-lv:lv:reporting:pharmacovigilance:1

Tekniskt domännamn:           riv-lv:lv:reporting:pharmacovigilance:1    

Tekniskt prefix:                      riv-lv:

Svenskt kortnamn:                Läkemedelsbiverkningar

Tagg-Kategori nivå 1:           N/A

Tagg-Kategori nivå 2:           N/A

Tagg-Ref modell:                 N/A

Ägande organisation:          Läkemedelsverket

Domäntyp:                           Extern tjänstedomän


Exempel 3 – Applikationsspecifik domän - Stöd och behandlingsplattformen

Namespace: urn:riv-application:sob:apps:resident:1

Tekniskt domännamn:           sob:apps:resident

Tekniskt prefix:                      riv-application:

Svenskt kortnamn:                Applikationsapi Stöd och behandlingsplattform

Tagg-Kategori nivå 1:           N/A

Tagg-Kategori nivå 2:           N/A

Tagg-Ref modell:                 N/A

Ägande organisation:          Inera

Domäntyp:                           Applikationsspecifik tjänstedomän