Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

RIV Tekniska  Anvisningar Basic Profile 2.1

Version 2.1.89

ARK_0002

20222023-1105-0109

Table of Contents

Versionshistorik

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

PA1

2011-04-27

Skapat dokument med bas i RIV TA 2.0 samt införlivat begärda ändringar enligt trackers på http://forge.osor.eu/projects/rivta: 1009, 1097, 2403, 14243, 14633, 15114, 15176

Marcus Krantz


PA2

2011-10-17

Korrektur

Johan Eltes


A

2011-10-18

Fastställd revision.


Arkitektur-ledningens tekniska expertgrupp

PB1

2011-12-14

Uppdaterat dokumentet i och med byte av projektplats från Osor till Google code. Enbart ändringar under rubriken Referenser.

Hans Thunberg


B

2012-01-03

Fastställd revision.


Arkitektur-ledningens tekniska expertgrupp

C

2013-06-19

Ny revision efter CeHis nya processer

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan

2.1.1.

2014-09-25

Ny mall samt publicerad.

Lennart Eriksson Inera


2.1.2.

2015-04-02

Regel #22 tillagd

Johan Eltes

Inera

Inera A&R

2.1.2

2015-05-28

Ny version fastställd


Inera A&R

2.1.3

2015-12-22

Uppdaterat länkar i referenstabell.

Regel #19 (ang. format på URL) ändrad från ”skall” till ”bör”, då denna detalj inte påverkar interoperabiliteten samt baserat på den faktiska användningen.

Mattias Nordvall, Inera

Inera A&R

2.1.4

2018-01-18

Uppdaterat regel #21, kravet på övervakningstjänst har utgått

Björn Hedman

Inera A&R

2.1.5

2018-03-05

Ändrat namn till RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.1 från RIVTA Basic Profile 2.1 för följa övrig namnstandard

Björn Hedman


2.1.6

2021-03-12

Ny regel #23 tillagd: flyttad regel om ursprunglig sändares identitet från RIVTA Basic Profile Valfria tillägg 2.1

Ny Regel #24 tillagd: information om uppdragsgivande part

Nytt kapitel 6 med regelna #25, #26 och #27 tillagt: flyttade avsnitt och regler från RIVTA Basic Profile Valfria tillägg 2.1

Anders Malmros

Inera Arkitektur

2.1.7

2021-09-09

Obsoleta mailadresser borttagna ur revisionshistoriken. Ersatta med namn

Anders Malmros

Inera Arkitektur

2.1.8

2022-11-01

Rättat stavfel på headern x-rivta-acting-on-behalf-of-hsaid i regel #24

Anders Malmros

Inera Arkitektur och infrastruktur

2.1.9

2023-05-09

Lagt tillbaka en av misstag borttagen bild i 6.1

Anders Malmros

Inera Samverkansarkitektur Arkitektur och FOUinfrastruktur

1. Inledning

Detta dokument beskriver regelverket för RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.1.

...

Namngivningsregler i detta dokument är formulerade enligt följande uppställning:

 1. Tjänstedomänens namn: ${tjänsteDomän}, t ex clinicalprocess:activity:request

 2. Tjänsteinteraktionens namn: ${tjänsteInteraktion}, t ex GetRequestStatus

 3. Tjänsteinteraktionsroll: ${roll} = Initiator eller Responder, motsvarande tjänsteinteraktionsroller initiativtagare och utförare

 4. Tjänsteinteraktionens version:
  m.n = förkortning av ${majorVersion}.${minorVersion}
  m = förkortning av ${majorVersion}

 5. Operationens namn: ${operation}, t ex GetRequestStatus

3. Följsamhet mot externa regelverk

...

Nedan ett exempel där en tjänstekonsument anropar en aggregerande tjänst som via engagemangsindex får reda på att det finns information att hämta i två olika källsystem. Den aggregerande tjänsten anropar de två källsystemen (parallellt) och sätter samman ett aggregerat svar till tjänstekonsumenten där SOAP header ”ProcessingStatus” ingår. Detta illustreras av följande bild:

...

Om något av de anropade källsystemen inte svarar inom en föreskriven tid eller returnerar ett fel så kommer ProcessingStatus-SOAP headern innehålla information om att svaret inte är komplett utan bara partiellt samt information om vilket fel som uppstod.

...