RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.1RIV Tekniska  Anvisningar Basic Profile 2.1

 

Version 2.1.9

ARK_0002

2023-05-09

 

Versionshistorik

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

PA1

2011-04-27

Skapat dokument med bas i RIV TA 2.0 samt införlivat begärda ändringar enligt trackers på http://forge.osor.eu/projects/rivta: 1009, 1097, 2403, 14243, 14633, 15114, 15176

Marcus KrantzPA2

2011-10-17

Korrektur

Johan EltesA

2011-10-18

Fastställd revision.Arkitektur-ledningens tekniska expertgrupp

PB1

2011-12-14

Uppdaterat dokumentet i och med byte av projektplats från Osor till Google code. Enbart ändringar under rubriken Referenser.

Hans ThunbergB

2012-01-03

Fastställd revision.Arkitektur-ledningens tekniska expertgrupp

C

2013-06-19

Ny revision efter CeHis nya processer

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan

2.1.1.

2014-09-25

Ny mall samt publicerad.

Lennart Eriksson Inera2.1.2.

2015-04-02

Regel #22 tillagd

Johan Eltes

Inera

Inera A&R

2.1.2

2015-05-28

Ny version fastställdInera A&R

2.1.3

2015-12-22

Uppdaterat länkar i referenstabell.

Regel #19 (ang. format på URL) ändrad från ”skall” till ”bör”, då denna detalj inte påverkar interoperabiliteten samt baserat på den faktiska användningen.

Mattias Nordvall, Inera

Inera A&R

2.1.4

2018-01-18

Uppdaterat regel #21, kravet på övervakningstjänst har utgått

Björn Hedman

Inera A&R

2.1.5

2018-03-05

Ändrat namn till RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.1 från RIVTA Basic Profile 2.1 för följa övrig namnstandard

Björn Hedman2.1.6

2021-03-12

Ny regel #23 tillagd: flyttad regel om ursprunglig sändares identitet från RIVTA Basic Profile Valfria tillägg 2.1

Ny Regel #24 tillagd: information om uppdragsgivande part

Nytt kapitel 6 med regelna #25, #26 och #27 tillagt: flyttade avsnitt och regler från RIVTA Basic Profile Valfria tillägg 2.1

Anders Malmros

Inera Arkitektur

2.1.7

2021-09-09

Obsoleta mailadresser borttagna ur revisionshistoriken. Ersatta med namn

Anders Malmros

Inera Arkitektur

2.1.8

2022-11-01

Rättat stavfel på headern x-rivta-acting-on-behalf-of-hsaid i regel #24

Anders Malmros

Inera Arkitektur och infrastruktur

2.1.9

2023-05-09

Lagt tillbaka en av misstag borttagen bild i 6.1

Anders Malmros

Inera Arkitektur och infrastruktur

1. Inledning

Detta dokument beskriver regelverket för RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.1.

1.1 Målgrupp

Denna anvisning riktar sig till dem som ska specificera WSDL för en nationell tjänsteinteraktion i enlighet den tekniska RIV-profil som benämns Basic Profile. Anvisningen innehåller endast regeluppsättningen som definierar profilen. För bakgrund, motiv, krav samt de principer som ligger till grund för utvecklingen av profilen hänvisas till Översikt RIV Tekniska Anvisningar 2.0 [R2].

1.2 Syfte

Syftet med denna anvisning är att beskriva hur man realiserar utbytet av information mellan två parter på ett interoperabelt sätt baserat på WS-I Basic Profile v1.1 för de typer av tjänsteinteraktioner som anges i T-boken:

 • Regler och riktlinjer för framtagning av WSDL-filer

 • Baserad på RIV Teknisk anvisning – Tjänsteschema [R3]

 • Baserad på WS-I Basic Profile v1.1 [R4] och WS-I Simple SOAP Binding Profile v1.0 [R5]

 • Protokollbaserad säkerhet, HTTPS, med användande av ömsesidig autentisering för säker identifiering av sändande tjänstekomponent

 • Riktlinjer för versionshantering av WSDL

 • Stöd för de typer av tjänsteinteraktioner som anges i T-bokens referensarkitekturExempel på WSDL som följer denna anvisning finns på RIV-förvaltningens hemsida [R9] tillsamman med exempelapplikationer [R10] som visar hur konsumenter och producenter kan utvecklas i Java och .Net för tjänsteinteraktioner som följer denna profil.

1.3 Tillgänglighet

Detta dokument är publicerade under licensen Creative Commons CC-BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/). Det betyder att du fritt får kopiera, distribuera och skapa bearbetningar av anvisningarna, under förutsättning att upphovsmannen (Sveriges Kommuner och Landsting) anges (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din användning av verket).Denna profil är verifieras genom exempelapplikationer. Källkoden [R10] för dessa distribueras under öppen-källkodslicensen Apache License, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

1.4 ReferenserRef

Dokument

Beskrivning och ev. webbadress

Ansvarig

[R1]          

T-Boken

VITS-bokens tekniska arkitektur. Styrande tekniska principer och teknisk referensarkitektur för den nationella arkitekturen:

http://rivta.se/documents/ARK_0019/

Arkitektur och regelverk, Inera

[R2]          

Översikt RIV Tekniska Anvisningar REV D

Bakgrund, motiv, krav samt de principer som ligger till grund för utvecklingen av denna anvisning.

http://rivta.se/documents/ARK_0001/

Arkitektur och regelverk,Inera

[R3]          

RIV Teknisk Anvisning Tjänsteschema 2.1

Anvisning för att specificera ett XML-schema (tjänsteschema) för ett tjänstekontrakt. Definierar elementen för WSDL-filens meddelanden.

http://rivta.se/documents/ARK_0005/

Arkitektur och regelverk, Inera

[R4]          

WS-I Basic Profile

”Defines the WS-I Basic Profile 1.1, consisting of a set of non-proprietary Web services specifications, along with clarifications, refinements, interpretations and amplifications of those specifications which promote interoperability ”

Weblänk till WS-I Basic Profile: http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html

The Web Services Interoperability Organization och ISO

[R5]          

WS-I Simple Soap Binding Profile

“Defines the WS-I Simple SOAP Binding Profile 1.0, consisting of a set of non-proprietary Web services specifications, along with clarifications and amendments to those specifications which promote interoperability”

Weblänk till profilen : http://www.ws-i.org/Profiles/SimpleSoapBindingProfile-1.0.html

The Web Services Interoperability Organization

[R6]          

HCC spec.

SITHS HCC: Certifikat för svensk vård och omsorg.

Webblänk till PDF för REV 2.35: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/SITHS/

Inera AB

[R7]          

SOAP 1.1 spec

Definierar ett XML-baserat protokoll för utbyte av information. Är grunden för den standardisering som går under benämningen ”web services”.

Webblänk till specifikationens hemsida:  http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/

W3C

[R8]          

WSDL 1.1 spec

Beskrivningsspråk för web-services. Syftar till att stödja utvecklingsverktyg i design-time och web-service-konsumenter i run-time.

Webbänk till specifikationens hemsida:  http://www.w3.org/TR/wsdl

W3C

[R9]          

Exempel - Tjänsteinteraktion

All fragment av WSDL och XML-scheman som finns i detta dokument härrör ur den tjänsteinteraktion som ligger till grund för exempelapplikationerna för Java och .Net.

Webblänk till tjänsteinteraktionens WSDL och XML-scheman: http://code.google.com/p/rivta/source/browse/RefApp/rivta-bp-21/java/cxf/trunk/rivta-bp21-refapp-schemas/src/main/resources/schemas/

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan

[R10]        

Exempel – konsument och producent i Java och .Net

Referensapplikationerna syftar till att vara ett generellt underlag för den utvecklare som ska utveckla en tjänstekonsument eller en tjänsteproducent för en tjänsteinteraktion som följer denna profil. Det är en målsättning att detta ska avlasta nationella projekt från att ta fram projektspecifika kodexempel för varje nationell tjänsteinteraktion som specificeras enligt denna profil.

Webblänk till hemsida för exempelapplikationer: http://code.google.com/p/rivta/wiki/Bp21ReferenceApplication

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan2. Beskrivning av namnregler

Denna profils namn är ”RIV Tekniska Anvisningar – Basic Profile 2.1” och refereras ${profil}

Denna profils kortnamn är ”rivtabp21” och refereras ${profilKortnamn}

Namngivningsregler i detta dokument är formulerade enligt följande uppställning:

 1. Tjänstedomänens namn: ${tjänsteDomän}, t ex clinicalprocess:activity:request

 2. Tjänsteinteraktionens namn: ${tjänsteInteraktion}, t ex GetRequestStatus

 3. Tjänsteinteraktionsroll: ${roll} = Initiator eller Responder, motsvarande tjänsteinteraktionsroller initiativtagare och utförare

 4. Tjänsteinteraktionens version:
  m.n = förkortning av ${majorVersion}.${minorVersion}
  m = förkortning av ${majorVersion}

 5. Operationens namn: ${operation}, t ex GetRequestStatus

3. Följsamhet mot externa regelverk

Här definieras de externa regelverk (t.ex. profiler) som utgör regelbas för denna profil. Det är en målsättning att denna profil ska kunna läsas uppifrån och ner utan detaljerad kunskap om externa regelverk. För regler som inte lyfts fram i denna profil (av förbiseende eller för att de inte bedömts viktiga) hänvisas till de externa regelverk som redovisas här.

Regel #1, Följsamhet mot WS-I-profiler

Utforming av WSDL skall följa WS-I Basic Profile v1.1 [R4] och WS-I Simple SOAP Binding Profile v1.0 [R5].

Motiv: Interoperabilitet

4. Detaljerade regler

Regel #2, Namngivning av WSDL-fil

WSDL-filen bör namnges enligt följande regel: ${tjänsteInteraktion}Interaction_${m.n}_${profilKortnamn}.wsdl

Motiv: Minska risk för missförstånd rörande vilken version som används

Exempel: MakeBookingInteraction_1.0_RIVTABP21.wsdl

Regel #3, namn på <definitions>-element

Name-attributet för elementet wsdl:definitions bör ges värde enligt följande regel: ${tjänsteInteraktion}Interaction

Motiv: Enhetlighet

Exempel: MakeBookingInteraction

Regel #4, namn på target namespace

Namn på target namespace skall vara urn:riv:${tjänsteDomän}:${tjänsteInteraktion}:m:${profilKortnamn}

Motiv: Suffixet rivtabp21 skall anges för att markera att wsdl'en är designad för att följa RIV Tekniska anvisningar - Basic Profile v2.1. Versionsnumret saknar praktisk betydelse i WSDL:ens namnrymd, men är avgörande för versionering i tjänstescheman. Eftersom samma versionsnummer ska användas genomgående inom en tjänsteinteraktion blir konsekvensen att targetnamespace är angeläget att styra även för WSDL.

Exempel: urn:crm:scheduling:MakeBooking:1:rivtabp21

Regel #5 – Dokumentation av tjänsteinteraktion

Första elementet under wsdl:definitions bör dokumenteras enligt följande uppställning:

   

<wsdl:documentation>            Tjänsteinteraktionens namn: ${tjänsteInteraktion}            Beskrivning: ${beskrivande text för tjänsteinteraktionen}            Revisioner:               ${datum för version m.n} Version ${m.n} i lista            Tjanstedoman: ${tjänsteDomän}            Tjansteinteraktionstyp:               Ett av Fraga-svar, Informationsspridning, Uppdrag-resultat            RIV Teknisk Anvisning: ${profil}            Forvaltning:               Referens till information om förvaltningsprocess för               tjänsteinteraktionen      </wsdl:documentation>Motiv: Underlätta användning och förvaltning.

Exempel:

     <wsdl:documentation>

           Tjänsteinteraktionens namn: MakeBookingInteraction

           Beskrivning:

              Interaction to make a new booking at a healthcare facility.

           Revisioner:

             2009-10-26: Utkast Version 1.0, <person>@<organisation>

              2010-04-21: Fastställd version 1.0, <person>@<organisation>

              2011-03-XX: Fastställd version 1.1, <person>@<organisation>

                         - Se ändringslog i tjänsteschema

           Tjänstedomän: crm:scheduling

           Tjänsteinteraktionstyp: Fråga-svar

           RIV Teknisk Anvisning: Basic Profile 2.0

           Förvaltas av: Mina Vårdkontakter inom Inera AB    

     </wsdl:documentation>

Regel #6 – Kryptering och Autentisering

HTTPS med ömsesidig autentisering skall användas för autentisering av tjänsteproducent och tjänstekonsument samt för kryptering av meddelandeutbyte.Motiv: Insynsskydd, oavvislighet m.a.p. parternas identitet och möjlighet för tjänsteproducent att verifiera teknisk anropsbehörighet.

Exempel: Exempelapplikationer visar hur https med ömsesidig autentisering kan upprättas för prioriterade plattformar [R10].

Regel #7 – Document/Literal

För konsistent namngivning och ökad förståelse skall följande regler följas:

 • "SOAP binding style" skall sättas till "document"

 • "SOAP body use" skall sättas till "literal"

 • Varje wsdl:message skall ha en och endast en wsdl:part för soap-bodyn, som skall vara namnsatt till "parameters"

 • Varje message-element som inte är av schema-grundtyp skall referera till ett XML Schema element ur ett importerat (xsd:import) tjänsteschema ur samma tjänsteinteraktion som denna WSDL.

 • XML Schema-elementet för "input message" skall vara namnsatt till operationens namn. Se RIV Teknisk anvisning – Tjänsteschema [R3] för definition av element som refereras från wsdl:message

 • XML Schema elementet för "output message" skall vara namnsatt till operationens namn + suffix "Response". Se RIV Teknisk anvisning – Tjänsteschema [R3] för definition av element som refereras från wsdl:message.

Motiv: Verktygsinteroperabilitet och följsamhet mot WS-I Basic Profile 1.1.

Exempel: Se exempel MakeBookingInteraction_1.1_RIVTABP21.wsdl [R9].

Regel #8: Logisk adressering

Elementet {urn:riv:itintegration:registry:1}LogicalAddress skall användas för att i soap-header ange logisk adressat.

 • WSDL:en skall importera (xs:import) följande schema för namnrymd "urn:riv:itintegration:registry:1" som bör ges namnrymdsalias "riv": itintegration_registry_1.n.xsd, t.ex. itintegration_registry_1.0.xsd

 • Det första wsdl:Part-elementet i varje wsdl:Message som definierar ett request-meddelande skall ha namnet LogicalAddress och värdet "riv:LogicalAddress" för attributet "element".

 • Varje LogicalAddress-part enligt ovan skall bindas till soap:header under wsdl:binding / wsdl:operation / wsdl:input.

 • Tjänstekonsumenten skall tilldela HSA-id för adresserad verksamhet. För verksamheter med tilldelad HSA-id, ska detta användas. Där sådant saknas, används identitet ur annat tillämpbart kodverk. Den generella principen om verksamhetsadress gäller dock fortfarande.

 • Varje wsdl:operation ska föregås av en wsdl:documentation som ger utvecklare av tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter vägledning om eventuella begränsningar avseende LogicalAddress. Den kan t.ex. vara att HSA-id måste vara på nivån Enhet, eller att det måste vara en administrativ huvudman med ansvar för medborgares vårdval.

Motiv: T-bokens referensarkitektur definierar en adresseringsmodell där tjänsteproducenter adresseras på verksamhetsnivå. Den verksamhetsmässiga adressaten (den logiska adressen) uttrycks med hjälp av verksamhetens HSA-id eller annat tillämpbart kodverk i enlighet med respektive domäns tjänstekontraktsbeskrivning. En tjänstekonsument ska alltid utgå ifrån att anropad tjänsteproducent är virtuell (intermediary) med uppgift att dirigera meddelandet till den tjänsteproducent som adresserad verksamhet använder för ändamålet (ändamålet uttrycks av rotelementets kvalificerade namn – d.v.s. tjänstekontraktets namnrymd + operationens namn). Detta gäller i alla led - alltså även vid federerade arkitekturer där en virtuell tjänst i en samverkansdomän (t.ex. nationella domänen) dirigerar ett meddelande till en tjänsteproducent som i själva verket visar sig vara en virtuell tjänst i en annan samverkansdomän (t.ex. en regional domän). För mer information kring adresseringsmodellen och federerad tjänsteplattform hänvisas till T-boken.

Exempel: Se exempel MakeBookingInteraction_1.0_RIVTABP21.wsdl [R9] och exempelkod för tjänstekonsumenter [R10].

Regel #9, namn på <portType>-element

Name-attributet för elementet wsdl:portType bör ha värde enligt följande regel: ${tjänsteInteraktion}${roll}Interface.

Motiv: Enhetlighet och koppling till referensarkitekturens terminologi

Exempel: MakeBookingResponderInterface

Regel #10, namn på <binding>-element

Name-attributet för elementet wsdl:binding bör ha värde enligt följande regel: ${tjänsteInteraktion}${roll}Binding.

Motiv: Enhetlighet och koppling till referensarkitekturens terminologi

Exempel: MakeBookingResponderBinding

Regel #11, namn på <service>-element

Name-attributet för elementet wsdl:service bör ha värde enligt följande regel: ${tjänsteInteraktion}${roll}Service.

Motiv: Enhetlighet och koppling till referensarkitekturens terminologi

Exempel: MakeBookingResponderService

Regel #12, namn på <port>-element

Name-attributet för elementet wsdl:port bör ha värde enligt följande regel: ${tjänsteInteraktion}${roll}Port.

Motiv: Enhetlighet och koppling till referensarkitekturens terminologi

Exempel: MakeBookingResponderPort

Regel #13, namn på <message>-element

Name-attributet för elementet wsdl:message skall ha värde enligt följande regler:

 • In-meddelande skall namnges ${operation}Request

 • Ut-meddelande skall namnges ${operation}Response

Motiv: Konsekvent namngivning

Exempel: ” MakeBookingRequest” respektive ” MakeBookingResponse”

Regel #14, namn på <operation>-element

Name-attributet för elementet wsdl:operation skall ha värde enligt följande regel:

${operation}

Motiv: Konsekvent namngivning

Exempel: MakeBooking

Regel #15, värde för soapAction-attribut

soapAction-attributet för elementet soap:operation skall ha värde enligt följande regel: urn:riv:${tjänsteDomän}:${tjänsteInteraktion}${roll}:m:${operation}

Motiv: När man följer WS-I Basic Profile har soapAction-attributet på operatonsbindningen för soap-binding ingen praktisk verkan. Det är istället viktigt att Qualified Name för varje operations meddelande ger en unik signatur. Se WS-I Basic profile 1.1, Appendix C - operation signatur och R1127. För interoperabilitet med Microsoft .Net-baserade tjänsteproducenter (WCF) måste dock soapAction sättas till ett för ändpunkten unikt värde.

Denna regel anger att soapAction skall ha samma innehåll som "operation signature", vilket är tjänsteschemats namnrymd och elementnamnet på operationens "input message" (d.v.s. request-elementets namnrymd och namn).

Exempel: urn:riv:crm:scheduling:MakeBookingResponder:1:MakeBooking

Regel #16, targetNamespace i schema:import

Vid import av scheman i WSDL-filen skall targetNamespace anges för xs:schema-elementet. Värdet på targetNamespace-attributet skall vara samma som WSDL:ens targetNamespace.

Motiv: WS-I Basic Profile kräver ej den här ändringen men Microsoft’s BizTalk kan inte importera WSDL-filen om inte targetNamespace anges på xs:schema elementet. Av den här anledningen skall man alltid ange targetNamespace för att få ökad interoperabilitet. WS-I tillåter inte att targetNamespace är samma som det importerade schemats namnrymd.

Exempel:

<wsdl:types>

        <xs:schema targetNamespace="urn:riv:crm:scheduling:MakeBooking:1:rivtabp21">

       <xs:import schemaLocation="MakeBookingResponder_1.1.xsd" namespace="urn:riv:crm:scheduling:MakeBookingResponder:1"/>

</wsdl:types>

Regel #17, Förhållandet mellan porttype och operationer

Endast en operation per porttype och en porttype per tjänsteschema. Det betyder att en wsdl-fil antingen har en eller två porttypes: WSDL-filen för en fråga-svar-interaktioner och en informationsspridningsinteraktioner har en porttype medan uppdrag-resultat-interaktioner har två porttypes.

Motiv: Möjliggöra versionshanteringstrategin som beskrivs i RIVTA Översikt

Exempel: Se WSDL för referensapplikationen

5. Tjänstekomponenter

Regel #18, WSDL-first

Tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter skapas genom s.k. “wsdl-first”. Det betyder att WSDL-filen för tjänsteinteraktionen definierar hur tjänsteproducentens gränssnitt ser ut, vanligen genom kodgenerering från WSDL-fil. Det samma gäller tjänstekonsumenter.

Motiv: Säkerställa att tjänstekomponenter följer interaktionens tjänstekontrakt.

Exempel: Se kodgenereringsskript för referensapplikationen

Regel #19, Uppbyggnad av URL för tjänsteproducent

SOAP-adressen för en driftsatt tjänsteproducent (gäller även intermediära tjänster så som virtuella tjänster i tjänsteplattform) bör som del av URL:en ange rivta-profilens kortnamn och huvudversionen. Underversion bör ej anges i URL:en.

Motiv: Möjliggöra realisering av den versionsstrategi som stödjs av tjänstekontrakt som tagits fram enligt denna profil samt att parallellt erbjuda stöd för flera RIVTA-versioner mot samma tjänst (t.ex. rivtabp21 och rivtabpip21).

Exempel: https://tidbok.landsting.sjunet.org/MakeBooking/1/rivtabp21

Regel #20, Meta-data i run-time

Det är INTE obligatoriskt för en tjänsteproducent att i runtime (t.ex. med “?wsdl” som suffix på soap-adressen) kunna återskapa den WSDL som låg till grund för utvecklingen av tjänsteproducenten.

Motiv: Alla plattformar förmår inte återskapa metadata i runtime för tjänster som följer denna profil (t.ex. vissa .Net-versioner och versioner av BizTalk server). Det är inget problem eftersom tjänstekonsumenten ska utvecklas “wsdl-first” baserat på WSDL-fil – inte på runtime-metadata från tjänsten själv.

Regel #21, Övervakningstjänst Utgått

Kravet på övervakningstjänst har utgått (januari 2018)

Regel #22, Förnyade anropsförsök vid tillfälligt otillgänglig tjänsteproducent

Denna regel rör tjänstekonsumenter som genomför anrop i någon form av bakgrundsprocess med krav på förnyade anropsförsök vid tillfälligt otillgängliga tjänsteproducenter:

1) Förnyade anropsförsök får inte resultera i högre anropsfrekvens än vad SLA för aktuellt tjänstekontrakt tillåter under normal drift (tillgänglig tjänsteproducent).

2) Om tjänstekonsumenten anropar olika logiska adressater via en virtuell tjänst kan olika anrop nå olika bakomliggande tjänsteproducenter. Under sådana omständigheter ska tjänstekonsumentens logik vara utformad så att omsändning till en otillgänglig adressat inte blockerar väntande anrop med andra adressater eftersom dessa kan komma att dirigeras till en tillgänglig tjänsteproducent.

3) SLA-regelverket för en tjänstekonsument ska vara uttryckt på ett sätt som gör det möjligt att förutsäga vilken anropsfrekvens som är möjlig för en tjänstekonsument, så att tjänstekonsumenten kan säkerställa att punkten 1 ovan efterlevs.

Motiv: Att undvika DoS-liknande anropsmönster i samband med otillgänglig tjänsteproducent.

Exempel: En policy för förnyade anropsförsök kan t.ex. upprätthållas genom att tjänstekonsumenten använder en intern meddelande-kö som betas av, av en eller flera parallella processer eller trådar. Om varje sådan parallell hantering läser från början av kön, anropar tjänsteproducenten i den takt som tillåts enligt SLA och vid otillgänglig tjänsteproducent skriver tillbaka meddelandet sist på kön. Innan meddelandet som resulterade i felaktigt anrop åter hamnar först har alla väntande meddelanden hanterats. På så viss vis sker förnyade anropsförsök kontinuerligt men utan att anrop till tillgängliga tjänsteproducenter blockeras. Beroende på applikationsspecifika krav kan det eventuellt vara idé att istället hantera misslyckade anrop i en separat kö och låta dem cirkulera där tills berörda tjänsteproducenter blivit tillgängliga och anropen kunnat genomföras.

Regel #23: Mottagande av ursprunglig sändares identitet i http header

En tjänsteproducent kan utnyttja http headern ”x-rivta-original-serviceconsumer-hsaid” för att få reda på identiteten av den ursprungliga avsändaren om anropet kommer från en eller flera mellanliggande tjänsteplattformar.

Motiv: Detta ger en valfri möjlighet för tjänsteproducenter att identifiera den ursprungliga avsändaren.

Exempel: En tjänsteproducent sitter bakom en regional tjänsteplattform. Tjänstekonsumenten i detta exempel anropar den nationella tjänsteplattformen som i sin tur anropar den regionala. Det blir nu den nationella tjänsteplattformen som fångar upp identiteten från tjänstekonsumentens klientcertifikat och sätter det i http headern. Den regionala tjänsteplattformen för bara vidare inkommande http header till sitt utgående anrop till tjänsteproducenten.

Regel #24: Information om uppdragsgivande part

En tjänstekonsument har möjlighet att informera om att de utför ett anrop på uppdrag av annan part genom att bifoga en http header “x-rivta-acting-on-behalf-of-hsaid”. Informationsinnehållet i denna header skall, om det används, vara ett HSA id. Detta är ett frivilligt informativt fält som endast får sättas av ursprunglig tjänstekonsument. En tjänsteproducent kan välja att anpassa sitt svar utifrån denna information.

6. Status för anrop till aggregerande tjänster

6.1 Syfte

Syftet med denna anvisning är att beskriva en utökning av basprofilen som ger möjlighet att rapportera teknisk information om bearbetningen i en aggregerande tjänst. Informationen skickas tillbaka till anropande tjänstekonsument i SOAP svaret som en SOAP header med namnet "ProcessingStatus".

SOAP headern innehåller en lista med en rad per anropat källsystem och ger per källsystem information huruvida anropet gick bra, om svaret kom direkt från cache eller om det hämtades från källsystemet, hur gammal den cachade informationen är. För detaljer se schemafilen interoperability_headers_1.0 i psuedodomänen interoperability:headers i källkodsträdet på http://rivta.se

SOAP headern beskrivs inte i de tjänsteinteraktioner (WSDL-filer) som en aggregerande tjänst följer, detta för att kunna använda samma tjänsteinteraktioner som de underliggande tjänsteproducenterna använder.

Nedan ett exempel där en tjänstekonsument anropar en aggregerande tjänst som via engagemangsindex får reda på att det finns information att hämta i två olika källsystem. Den aggregerande tjänsten anropar de två källsystemen (parallellt) och sätter samman ett aggregerat svar till tjänstekonsumenten där SOAP header ”ProcessingStatus” ingår. Detta illustreras av följande bild:

 

Om något av de anropade källsystemen inte svarar inom en föreskriven tid eller returnerar ett fel så kommer ProcessingStatus-SOAP headern innehålla information om att svaret inte är komplett utan bara partiellt samt information om vilket fel som uppstod.

Regel #25: Aggregerande tjänster skall returnera status om bearbetning av ett anrop

Implementationer av aggregerande tjänster skall returnera en SOAP header med namnet "ProcessingStatus". Headern skall rapportera teknisk information om bearbetningen i tjänsten. Headern skall följa elementet ProcessingStatus i XML Schemat: interoperability_headers_1.0.xsd.

Motiv: Ge tjänstekonsumenter möjligheten att verifiera att de fått ett komplett svar från den aggregerande tjänsten och om så inte är fallet kunna rapportera tillbaka till användaren att svaret bara är partiellt.

Exempel: Se ovan.

Regel #26: Tjänstekonsumenter av en aggregerande tjänster kan ta del av status om bearbetning av ett anrop

Tjänstekonsumenter av en aggregerande tjänster kan ta del av status om bearbetning av ett anrop till en aggregerande tjänst genom att ta del av innehållet i SOAP headern med namnet "ProcessingStatus" i svaret från den aggregerande tjänsten. Headern rapporterar teknisk information om bearbetningen i tjänsten. Headern följer elementet ProcessingStatus i XML Schemat: interoperability_headers_1.0.xsd.

Motiv: Ge tjänstekonsumenter möjligheten att verifiera att de fått ett komplett svar från den aggregerande tjänsten och om så inte är fallet kunna rapportera tillbaka till användaren att svaret bara är partiellt.

Exempel: Se ovan.

Regel #27: Aggregerande tjänster skall återanvända befintlig tjänsteinteraktion (WSDL-fil)

Aggregerande tjänster skall återanvända befintlig tjänsteinteraktion (WSDL-fil), dvs. använda samma tjänsteinteraktioner som de underliggande tjänsteproducenterna använder. Det medför att SOAP headern "ProcessingStatus" inte beskrivs explicit i de enskilda WSDL-filerna utan definieras istället i denna anvisning.

Motiv: SOAP headern beskrivs inte i de tjänsteinteraktioner (WSDL-filer) som en aggregerande tjänst följer, detta för att enkelt kunna återanvända samma tjänsteinteraktioner som de underliggande tjänsteproducenterna använder. Minskar kostnader och risk för fel i samband med vidareutveckling och förvaltning av tjänsteinteraktioner.