Nationella tjänster utanför Inera som använder SITHS för inloggning

Inventering pågår med hjälp av kommuner och regioner. Ta gärna kontakt med respektive huvudman för aktuell status om införandet av nya autentiseringslösningen.

Tjänst/register

Huvudman

Tjänst/register

Huvudman

Sminet

Folkhälsomyndigheten

Nationella Kvalitetsregistret

SKR

eHälsomyndighetens tjänster

eHälsomyndigheten

Socialstyrelsens eMortis

Socialstyrelsen

Svenska Artrosregistret (BOA, Bättre omhändertagande av patienter med artros)

Registercentrum Västra Götaland

BipoläR, Nationellt register för bipolär affektiv sjukdom

Registercentrum Västra Götaland

BRIMP, Bröstimplantatregistret

Registercentrum Västra Götaland

Bättre beroendevård

Registercentrum Västra Götaland

LVR, Luftvägsregistret

Registercentrum Västra Götaland

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näsa-, halssjukvård

  • Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan

  • Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

  • Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

  • Registret för hörselnedsättning hos barn

  • Registret för otoskleroskirurgi

  • Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi

  • Septumplastikregistret

  • Svenska Öronkirurgiska Registret

  • Tonsilloperationsregistret

Registercentrum Västra Götaland

NDR, Nationella diabetesregistret

Registercentrum Västra Götaland

PsykosR, Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

Registercentrum Västra Götaland

RiksFot, Svenska fotkirurgiska registret

Registercentrum Västra Götaland

Q-BUP, Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri

Registercentrum Västra Götaland

RättspsyK, Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister

Registercentrum Västra Götaland

SESAR, Sömnapnéregistret

Registercentrum Västra Götaland

SFR, Svenska Frakturregistret

Registercentrum Västra Götaland

SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret

Registercentrum Västra Götaland

SLR, Svenska Ledprotesregistret

Registercentrum Västra Götaland

SPOQ, Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister

Registercentrum Västra Götaland

Svenska hjärt- och lungräddningsregistret

Registercentrum Västra Götaland

Svenskt register för rehabmedicin

Registercentrum Västra Götaland

NROK, Nationella registret för ortognatkirurgi

Registercentrum Västra Götaland

Riksät, Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

Registercentrum Västra Götaland

SWEAPS, Svenska registret för avancerad barn- och ungdomskirurgi

Registercentrum Västra Götaland

Svenska Thoraxtransplantationsregistret

Registercentrum Västra Götaland

R7e-arkiv

Region Uppsala

eFrikort

CGI Sverige

Labportalen

InfoSolutions

RöntgenPortalen

InfoSolutions

ADHD - Kallas/kallades BUSA. Osäker på om det finns kvar, finns inte med i NKR

SLSO

Amputation och protes - Amputations- och protesregistret, SwedeAmp

Region Skåne

Assisterad befruktining IVF - Nationellt Kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q‑IVF)

Karolinska Universitetssjukhuset

Elbehandling vid psykiatriska sjukdomar - Kvalitetsregister ECT

Region Örebro

Barnepilepsi - BEpQ

Region Jönköping

Barnfetma - Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)

Karolinska Universitetssjukhuset

Behandlingar av  hjärtrytmrubbningar - Nationellt Kvalitetsregister för kateterablation

Region Skåne

Könsdysfori - Könsdysforiregistret

Region Skåne

Blodcancer - Blodcancerregistret

Region Skåne, RCC i Samverkan

Blodtryck - Svenska PAH & CTEPH-registret (SPAHR)

Region Uppsala, UCR

Bröstcancer - Nationellt Kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

Karolinska Universitetssjukhuset, RCC i Samverkan

Bukväggsbråck - går ihop med Svenskt Bråckregister/Ljumskbråcksregistret rad 56

Huvudman kontaktas

Cancer i matstrupe och  magsäck - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV)

Region Skåne, RCC i Samverkan

Cancer i urinblåsan - Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer

Region Östergötland, RCC i Samverkan

Cancer i bukspottkörteln - Nationellt Kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Region Östergötland, RCC i Samverkan

Cerebral pares, CP - Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Region Skåne

Cystisk fibros - Kvalitetsregister för cystisk fibros (CF-registret)

Västra Götaland

Demens med beteendemässiga och psykiska symptom - Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Region Skåne

Demenssjukdomar - Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem)

Karolinska Universitetssjukhuset & UCR?

Diabetes - Nationella Diabetesregistret (NDR), kvalitetsregister för diabetes hos barn och vuxna

Västra Götaland

Elevhälsa EMQ

Region Jönköping

Handkirurgi - Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)

Södersjukhuset AB

Höftfraktur - Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Region Skåne

Förmaksflimmer och antikoagulation - Auricula

Region Uppsala, UCR

Gallstenskirurgi och ERCP - Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)

Region Uppsala, UCR

Graviditet - Graviditetsregistret

Karolinska Universitetssjukhuset, MedSciNet

Gråstarr - Nationella Kataraktregistret

Region Blekinge, Pharos

Gula fläcken - Svenska Makularegistret

Region Blekinge, Pharos

Gynekologisk cancer - Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer

VGR, RCC i Samverkan

Gynekologiska operationer - Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Region Västerbotten, ITS Västerbotten

Habilitering av barn och ungdomar - dubblett ? Samma som rad 19? Cerebral pares, CP - Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

 

Fotledsprotes och fotledsartros - Svenska Fotledsregistret

Region Skåne, 3C

Hjärntumör - Nationellt Kvalitetsregister för hjärntumörer

Region Västerbotten, INCA, RCC i Samverkan

Hjärt-kärlsjukdom - Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention (SWEDEHEART)

Region Uppsala, UCR

Hjärtsvikt - Nationellt Hjärtsviktsregister (RiksSvikt)

Region Uppsala, UCR

Hornhinnetransplantation - Svenska Cornearegistret

Region Blekinge, Pharos

Hudcancer - Svenska Melanomregistret (SweMR)

Region Östergötland, INCA, RCC i Samverkan

Hypofyssjukdomar - Svenska Hypofysregistret

Karolinska Universitetssjukhuset, INCA

Infektionssjukdomar - Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

Region Örebro, 3C

Intensivvård - Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Region Värmland,

Karies och parondontit - Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa)

Region Värmland

Kärlkirurgi - Nationellt Kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)

Region Uppsala, UCR

Ledgångsreumatism hos barn och ungdom - Svenska Barnreumaregistret

Region Jönköping, Carmona

Lever- och gallcancer - Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)

Västra Götaland, INCA, RCC i Samverkan

Ljumskbråck - Svenskt Bråckregister

Region Västerbotten, INCA

Lungcancer - Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Region Uppsala, INCA, RCC i Samverkan

Mammografi - Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening (NKM)

Västra Götaland, INCA, RCC i Samverkan

Medfödda hjärtsjukdomar - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar (SWEDCON)

Region Uppsala, UCR

Medfödda metabola sjukdomar - Svenska registret för medfödda metabola sjukdomar (RM

Region Jönköping, Carmona

Stroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Region Västerbotten, ITS Västerbotten

Smärtrehabilitering - Nationellt kvalitetsregister över Smärtrehabilitering (NRS)

Region Uppsala, UCR

Njurcancer - Nationellt kvalitetsregister för njurcancer

Karolinska Universitetssjukhuset, RCC i Samverkan

Njursjukdom hos barn - Svenska barnnjurregistret

Region Jönköping

Njursvikt - Svenskt Njurregister (SNR)

Region Jönköping

Operationer vid fetma - Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Region Uppsala, UCR

Peniscancer - Nationellt register för peniscancer

Region Uppsala, RCC i Samverkan

Prostatacancer - Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Region Uppsala, RCC i Samverkan

Psoriasis - Register för Systembehandling av Psoriasis (PsoReg)

Region Västerbotten, RCC i Samverkan

Neuromuskulära sjukdomar

Ingår i Svenska neuroregister, Karolinska Universitetssjukhuset

Rehabilitering vid synnedsättning - Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (SKRS)

Region Blekinge, Pharos

Reumatiska sjukdomar - Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Karolinska Universitetssjukhuset, Carmona

Neurologiska sjukdomar - Svenska neuroregister

Karolinska Universitetssjukhuset, Carmona

Sköldskörtelcancer - Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Västra Götaland, INCA, RCC i Samverkan

Ryggmärgsbråck - Kvalitetsregister för MMC, annan neuralrörsdefekt och hydrocefalus.

Region Skåne, 3C

Svenskt Perioperativt Register - Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Region Uppsala, UCR

Svårläkta sår - Nationellt Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår (RiksSår)

Region Jönköping, Q-reg & UCR

Syrgasbehandling vid andningssvikt - Nationella Andningssviktsregistret (Swedevox)

Region Uppsala, UCR

Testikelcancer - Svenska testikelcancerregistret (SWENOTECA)

Karolinska Universitetssjukhuset, INCA,RCC i Samverkan

Tjock- och ändtarmscancer - Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Region Västerbotten, INCA, RCC i Samverkan

Trauma - Svenska Traumaregistret

Region Blekinge, Pharos

Uppföljning av Psykiatrisk vård - Nationella kvalitetsregistret för psykosvård (PsykosR)

Region Uppsala, INCA

Vård av nyfödda - Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)

Karolinska Universitetssjukhuset, MedSciNet

Vård i livets slutskede - Svenska palliativregistret. Det ligger en dubblett på rad 94

Region Jönköping, Otimo

Vårdprevention för äldre - Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg (Senior alert)

Region Uppsala, UCR

Cytburken

RCC Väst

Mitt vaccin

 

Melker

Migrationsverket

Svenska Barncancerregistret

Karolinska Universitetssjukhuset, INCA

Svenska Hemofiliregistret

Karolinska Universitetssjukhuset, Real-QHealth Solutions AB

Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA)

Region Skåne, Eurocrine

Endovaskulär behandling av stroke (EVAS-registret)

Karolinska Universitetssjukhuset, Carmona

InfCare Hepatit

Karolinska Universitetssjukhuset, Real-QHealth Solutions AB

InfCareHIV

Karolinska Universitetssjukhuset, Real-QHealth Solutions AB

Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom (SWIBREG)

Region Jönköping, Real-QHealth Solutions AB

Svenska Korsbandsregistret

Karolinska Universitetssjukhuset, Datatrion

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Karolinska Universitetssjukhuset, INCA

Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och gomspalt (LKG-registret)

Region Skåne, 3C

Nationellt Kvalitetsregister för primära immunbrister (PIDcare)

Region Jönköping, Real-QHealth Solutions AB

Svenska ryggregistret (Swespine)

Region Jönköping, MedSciNet

Svenska Skulder- och Armbågsregistret

Danderyds sjukhus AB, 3C

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (9 delregister).

Region Värmland, Stratum VGR

Riksät

SLSO,

Kateterablationsregistret – Nationellt kvalitetsregister för kateterablation vid hjärtrusningar

Region Uppsala, UCR

SVAR – Svenskt akutvårdsregister

Region Uppsala, UCR

RIKS-HIA – register över akut hjärtinfarktsvård

Region Uppsala, UCR

SEPHIA – register över sekundärpreventiv vård efter hjärtinfarkt

Region Uppsala, UCR

SCAAR – register över kateterburna kranskärlsingrepp

Region Uppsala, UCR

TAVI – register över kateterburna klaffbyten

Region Uppsala, UCR

Svenska Hjärtkirurgiregistret – register över öppna hjärtkirurgiingrepp

Region Uppsala, UCR

Kardiogenetikregistret – Svenskt register för ärftliga hjärtsjukdomar

Region Uppsala, UCR

Familjär hyperkolesterolemi – Svenskt register för ärftlig hyperkolesterolemi

Region Uppsala, UCR

TBI – Traumatic Brain Injury

Region Uppsala, UCR

ThoR – Allmän Thoraxkirurgi

Region Uppsala, UCR

IVO

https://www.ivo.se/e-tjanster-logga-in/e-tjanster/