Interaktionsöverenskommelse mall

Detta är en mall för interaktionsöverenskommelse. Interaktionsöverenskommelsen krävs vid användning av GetObservations och GetActivities då konsumenter och producenter av information inte enbart kan förlita sig på informationsspecifikation och tjänstekontraktsbeskrivning för att uppnå semantisk interoperabilitet.  

 

Version 

Datum 

Författare 

Kommentar 

0.1 

2020-02-19

Katrin Abdulal, Informatikstyrning och förvaltning 

Första utkast  av mallen

0.2

2021-12-02

Maja Hedengren, Informatikstyrning och förvaltning 

Fört över mallen till Confluence

1.0

2021-12-14

Maja Hedengren, Informatikstyrning och förvaltning 

Fastställd för publicering

 

 Interaktionsöverenskommelse för … 

(Mall) 

 

ARK_0063

Version 1.0

2021-12-14

 

 

Regler för ifyllande  

Blå kursiv text är anvisningar eller exempel för hur denna mall ska fyllas i. Den ska tas bort eller ändras i det färdiga dokumentet.  

Den svarta texten är information som gäller för samtliga interaktionsöverenskommelser och ska därför inte tas bort.  

Ett viktigt beaktande att ta ställning till är för vem man skriver interaktionsöverenskommelsen. Anpassa nivån efter tänkt målgrupp och utöka gärna mallen om behov finns för tydliggöranden som underlättar mottagarens möjlighet till rätt tolkning av specifikationen.  

 Revisionshistorik  

Fyll i revisionshistoriken enligt tabellen efter varje ändring av interaktionsöverenskommelsen

Version 

Datum 

Författare 

Kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser  

Referenslistan ska endast innehålla referenser som är relevanta för interaktionsöverenskommelsen. Referensen för “Sammanställning kliniska begrepp för GetObservations och GetActivities” ska inte ändras.   

Namn 

Dokument 

Länk 

R1 

Sammanställning kliniska begrepp för GetObservations och GetActivities 

 https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/TG/pages/2666070070

 R2

Clinicalprocess:healthcond:basic. GetObservation.1.0 

 http://rivta.se/ 

 

 

 

Inledning  

Inledningen ska beskriva varför interaktionsöverenskommelsen ges ut och vilken konsument som ansvarar för den. Den ska ge en kort överblick över innehållet och sätta den i sitt sammanhang samt skrivas på svenska. 

Ägarskap 

Den som ansvarar för interaktionsöverenskommelsen.  

Ägarskap

Kommentar 

TK- förvaltningen

 

 

Tjänstekontrakt  

Denna anvisning omfattar följande tjänstekontrakt, för mer information kring ingående tjänstekontrakt se referens [R2]. 

OBS! En interaktionsöverenskommelse gäller endast för ett av nedanstående tjänstekontrakt. 
Ta bort raden med tjänstekontraktet som inte är relevant för denna Interaktionsöverenskommelse.  

Tjänstedomän 

Tjänstekontrakt 

Version 

clinicalprocess:healthcond:basic 

GetObservation  

1.0 

clinicalprocess:activity:actions 

GetActivities 

1.0 

Anvisningens krav och regler  

Interaktionsöverenskommelse krävs vid användning av GetObservations och GetActivities då konsumenter och producenter av information inte enbart kan förlita sig på informationsspecifikation och tjänstekontraktsbeskrivning för att uppnå semantisk interoperabilitet.  

Detta dokument kompletterar reglerna i tjänstekontraktsbeskrivningen [R2]. Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter som innefattas av denna interaktionsöverenskommelse skall följa såväl reglerna i tjänstekontraktet, så väl som de regler som uttrycks i denna interaktionsöverenskommelse.    

En interaktionsöverenskommelse kan aldrig motsäga reglerna i tjänstekontraktet utan definiera informationsinnehållet. 

Användningsfall  

De användningsfall som ingår i denna interaktionsöverenskommelse beskrivs i detta avsnitt. Avsnittet är en sammanställning av de kliniska begrepp som ingår i varje användningsfall. Den information som definierats för varje kliniskt begrepp beskrivs i referensen [R1]. 

Annvändningsfall 1

Beskrivande text om användningsfallet.

Följande mätvärden ingår i användningsfallet Tillväxtdata:
 

Kliniskt begrepp 

Hänvisning [R1] 

Kommentar 

Kroppslängd 

 2.1.1 

 

Kroppsvikt 

 2.1.2 

 

Huvudomfång 

 2.1.3 

 

Graviditetslängd vid födseln 

 

 2.3.1 

 

 

Användningsfall 2   

Beskrivande text om användningsfallet.
 

Kliniskt begrepp 

Hänvisning [R1] 

Kommentar