Interaktionsöverenskommelse mall

Detta är en mall för interaktionsöverenskommelse. Interaktionsöverenskommelsen krävs vid användning av GetObservations och GetActivities då konsumenter och producenter av information inte enbart kan förlita sig på informationsspecifikation och tjänstekontraktsbeskrivning för att uppnå semantisk interoperabilitet. Interaktionsöverenskommelser publiceras på tjänstekontraktsförvaltningens öppna Confluence-yta.

 

Version 

Datum 

Författare 

Kommentar 

0.1 

2020-02-19

Katrin Abdulal, Informatikstyrning och förvaltning 

Första utkast  av mallen

0.2

2021-12-02

Maja Hedengren, Informatikstyrning och förvaltning 

Fört över mallen till Confluence

1.0

2021-12-14

Maja Hedengren, Informatikstyrning och förvaltning 

Fastställd för publicering

2.0

2022-03-21

Tobias Blomberg, Arkitektursektionen

Uppdaterad version som ej är sammankopplad med de listan för de kliniska begreppen.

 

 

 

Interaktionsöverenskommelse för … 

(Mall) 

 

ARK_0063

Version 2.0

2022-03-21

 

 

Regler för ifyllande  

Blå kursiv text är anvisningar eller exempel för hur denna mall ska fyllas i. Den ska tas bort eller ändras i det färdiga dokumentet.  

Den svarta texten är information som gäller för samtliga interaktionsöverenskommelser och ska därför inte tas bort.  

Ett viktigt beaktande att ta ställning till är för vem man skriver interaktionsöverenskommelsen. Anpassa nivån efter tänkt målgrupp och utöka gärna mallen om behov finns för tydliggöranden som underlättar mottagarens möjlighet till rätt tolkning av specifikationen.  

Revisionshistorik

Fyll i revisionshistoriken enligt tabellen efter varje ändring av interaktionsöverenskommelsen

Version 

Datum 

Författare 

Kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser

Referenslistan ska endast innehålla referenser som är relevanta för interaktionsöverenskommelsen. Referensen för “Sammanställning kliniska begrepp för GetObservations och GetActivities” ska inte ändras.   

Namn 

Dokument 

Länk 

R1 

Clinicalprocess:healthcond:basic. GetObservation.1.0 

 http://rivta.se/ 

 R2

 

 

 …

 

 

Inledning

Inledningen ska beskriva varför interaktionsöverenskommelsen ges ut och vilken konsument som ansvarar för den. Den ska ge en kort överblick över innehållet och sätta den i sitt sammanhang samt skrivas på svenska. 

Ägarskap

Den som ansvarar för interaktionsöverenskommelsen.  

Ägarskap

Kommentar 

TK- förvaltningen

 

 

Tjänstekontrakt

Denna anvisning omfattar följande tjänstekontrakt, för mer information kring ingående tjänstekontrakt se referens [R1]. 

OBS! En interaktionsöverenskommelse gäller endast för ett av nedanstående tjänstekontrakt. 
Ta bort raden med tjänstekontraktet som inte är relevant för denna Interaktionsöverenskommelse.  

Tjänstedomän 

Tjänstekontrakt 

Version 

clinicalprocess:healthcond:basic 

GetObservation  

1.0 

clinicalprocess:activity:actions 

GetActivities 

1.0 

Anvisningens krav och regler

Interaktionsöverenskommelse krävs vid användning av GetObservations och GetActivities då konsumenter och producenter av information inte enbart kan förlita sig på informationsspecifikation och tjänstekontraktsbeskrivning för att uppnå semantisk interoperabilitet.  

Dokumentet kompletterar reglerna i tjänstekontraktsbeskrivningen. Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter som kommunicerar information vilken beskrivs i en interaktionsöverenskommelse skall följa reglerna i tjänstekontraktet, så väl som de regler som uttrycks i interaktionsöverenskommelsen.

En interaktionsöverenskommelse får aldrig motsäga reglerna i tjänstekontraktet. Den definierar bara vilket informationsinnehåll som ska skickas i vilket attribut. 

Användningsfall

Titel på användningsfallet 

Kort beskrivning av användningsfallet.

Följande mätvärden ingår i användningsfallet:
 

1.1 Begrepp 1

Lägg till en kort beskrivning av vad begreppet avser samt vad det är baserat på.

Exempel: Baserad på Socialstyrelsens NIM - Kroppslängd (Hälso- och sjukvård) [R2].

Beskriver resultatet från mätning av barnets kroppslängd. Beskriver resultatet från mätning av barnets kroppslängd. Anges som antingen ”längd i liggande” eller ”mått på kroppslängd”. Det finns i dagsläget inga rekommendationer om vilken av dessa två som bör användas när.

Fältnamn

Typ

Beskrivning

Kardinalitet

observationType.type.code

String

Skall sättas till 412726003

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Begrepp 2

Fältnamn

Typ

Beskrivning

Kardinalitet