Release Notes

Här samlas information om vad som ingår i olika releaser för Nitha

Release 6 december 2023 (version 23.4.1)

Rättningsrelease

 • Staplarna på startsidan i Nitha kunskapsbank som visar besök på sidan visar återigen enbart faktiska besök för anonym och inloggad användare.

 

Release 14 september 2023 (version 23.3.1)

Buggrättning.

 • Vid byte av analysledare förlorade användaren behörighet till analysen. Nu kan funktionen Byt analysledare användas.

 • Även lite förändringar/rättningar i bakgrunden som inte syns för användare

  • export/import problem i Demo/utb-miljö som inte visade graf på korrekt sätt

  • ändring av centraladmin.rättigheter inom Ineras Nitha-förvaltning

 

Release 12 juni 2023 (version 23.2.4)

Buggrättning.

 • Ett fel uppstod i samband med att användare försökte överföra analysgrafen till handlingsplanen.

 

Release 22 maj 2023 (version 23.2)

Mindre förbättringsförslag;

 • Nitha analys: i rubriken bakgrundsfakta kommer varning upp om man gör val som strider mot varandra vid val av utrustning och specialistområde.

 • Livcykelhantering- byte av server.

 • Handlingsplanen innehåller numera även en kolumn för bakomliggande orsak.

 • Möjlighet för analysledare att kunna klarmarkera att uppföljning av handlingsplan är gjord.

 

 

Release 20 februari 2023 (version 23.1)

Inloggningsproceduren i Nitha är nu kopplad till Ineras idp-lösning. Siths-e-id används nu och möjliggör inloggning med annan enhet dvs mobilt siths e-id.

När man loggar in via IDP så slår inloggningen mot HSA vilket medför att man behöver välja ett av sina medarbetaruppdrag som visas i listan. Vilket man väljer spelar ingen roll och påverkar inte innehållet i Nitha.

Information om vad som eventuellt behöver göras finns här: Ladda ner SITHS eID Windowsklient - Inera - Identitet och åtkomst - Confluence (cgiostersund.se)

 

Release 6 december 2022 (version 22.6)

Denna uppdatering innehåller bland annat lite nya rättigheter för den som arbetar som lokal administratör, uppdaterad mall för handlingsplanen samt några rättningar och förbättringar i både Nitha analys och Nitha kunskapsbank. Av det som är märkbart för användare är bland annat följande:

 • För att Lokal administratör ska ha en bättre överblick av användare som är inaktiva, nya eller aldrig inloggade finns nu en visuell ikon i Lokal admin - Användare. På så sätt kan man ha en bättre kontroll på om användare bör/ska tas bort.

I bilden visas hur indikeringen ser ut.

Rött “Deltatecken” visar inaktiv användare. Detta tidsintervall påbörjas vid dagens releasedatum. Default är satt till tolv (12) månader men kan anpassas efter det intervall som önskas. När tolv månader gått kommer denna indikering synas för inaktiva användare. Beslut kan då tas om dessa ska tas bort ur Nitha analys. Det kan även finnas behov av att minska antalet inaktiva användare med högre behörighet t ex Analysledarbehöriga eller Analysexperter. dessa kan då få roll Org.medlem eller tas bort ur Nitha analys. Meddela om kortare eller längre intervall önskas till Nitha förvaltning via Inera support. Länk till formulär Användarstöd: https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/3399

Gult “Thetatecken” visar om det är en ny användare som aldrig loggat in.

 • För att hålla listan över Nithaanvändare uppdaterad finns nu möjlighet att någon eller några lokala administratörer kan vara Ansvarig LA inom vårdgivarorganisationen. Det visas som inringat i bilden ovan med fet text när en LA har denna behörighet. Ansvarig LA kan redigera annan lokaladministratör, t ex byta roll, vilket tidigare inte var möjligt. Detta beställs av Nitha förvaltning via Inera support. Länk till formulär Användarstöd: https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/3399

 • Handlingsplanen i Nitha analys är nu uppdaterad till en ny version. Det var den sista av mallarna att bli uppdaterad. Nu är alla mallar och checklistor uppdaterade i Nitha analys.

 • Felmeddelande vid inloggning till Demo/utb visar numera vad som saknas i stället för att ge felmeddelande med grå skärm (s k Fel500).

 • Felmeddelande i Lokal admin - Användare när en användare ska skapas eller redigeras visar numera var information saknas eller är felaktig i stället för att ge felmeddelande med grå skärm (s k Fel500).

 • Ett fel i Sök i Nitha analys som uppkom om det saknades analysledare i någon av inräknade analyser är nu rättat. Nu kan sökning ske, även export till Excel, utan att det blir felmeddelande.

 

Release 6 oktober 2022 (version 22.5)

Releasen innehåller bland annat:

 • Nytt val att Stänga analys som inte behöver tas bort, tex om en utredning inte kommer längre. Status Stängd ska fungera i alla status. Momentet utförs av Lokal administratör. Analysen finns sökbar inom organisationen i Sök i Nitha analys.

 • Internt klar dvs publicera internt - analyser som inte ska överföras till Nitha kunskapsbank av någon anledning tex händelse av känslig karaktär eller med hög spårbarhet. Dessa kan publiceras internt hos vårdgivarorganisationen/kommunen. Momentet utförs av Lokal administratör. Analysen finns sökbar inom organisationen i Sök i Nitha analys

 • Länk i sidhuvudet där inloggad person visas är återigen klickbar för användare att ändra sina kontaktuppgifter.

 

Release 6 september 2022 (version 22.4)

Denna uppdatering innehåller bland annat lite nya rättigheter för den som arbetar som lokal administratör, uppdaterade mallar och checklistor samt några rättningar och förbättringar i både Nitha analys och Nitha kunskapsbank. Av det som är synligt för användare är bland annat följande:

 • Rollen Lokal administratör kan nu ta bort analyser som inte längre är aktuella för att slippa kontakta Nitha support i dessa ärenden. Länk “Inaktivera analys” finns längst ner på sidan Översikt. OBS: i kommande release 22.5 under hösten kommer en funktion att kunna Stänga analyser i alla status samt att kunna Publicera internt. Detta för att inte behöva ta bort analyser som är av god kvalitet eller analys som är av känslig eller spårbar karaktär och som inte ska överföras till KB.

 • Användare kan nu filtrera på Startsidan i Nitha analys för Status och Min roll

 • Mallar och checklistor är uppdaterade för att överensstämma med nya handboken. OBS: mallen för handlingsplanen är ännu inte färdigställd, den kommer troligen uppdateras till 22.5 releasen i höst.

 • Sökfält, Datum för skapande av analys i Nitha analys, som inte längre används har tagits bort. (denna sökpost skapades när vi inte skulle radera analyser utan återanvände analyser dvs tömde analyser på innehåll för att sedan kunna starta dessa på nytt. Då blev det olika datum i Startdatum och Skapat datum. Idag återanvänder vi inte analyser och därför tas denna sökpost bort)

 • Information om max-storlek på dokument vid uppladdning visas. Det sker även en kontroll om dokumentet har tillåten storlek för att laddas upp. Detta för att minska antal felmeddelanden för användaren om filen som ska laddas upp är för stor.

 • Vid borttagande av person i Nitha analys - Lokal admin - Användare erhåller man nu information om personen som ska tas bort är analysledare i någon pågående analys. Då detta inträffar måste personen tas bort som analysledare i aktuell analys innan personposten kan raderas.

 

Release 11 maj 2022 (version 22.3)

Huvudsyftet med denna release var att uppdatera Nitha kunskapsbank med samma tekniklyft som gjordes till Nitha analys vid föregående release den 7/4. MVC2 är nu lyft till MVC5 även i kunskapsbanken.

Denna release innehöll utöver MVC uppgraderingen i KB även:

Nitha analys:

 • Förbättring av tidsrapporteringen i Nitha analys

 • Rättning av ett fel som uppkom i vissa fall när användare skulle byta analysledare. Bättre kontroll av behörighet.

 • Rättning av ett fel som uppkom vid borttagande av användare då denne var analysledare. Varning syns nu vid borttagande av person om denna är analysledare. Kräver åtgärd i dessa analyser om personen ska tas bort.

 • Rättning av ett fel i inläsning av graf då det saknades händelserutor mellan start- och slutellips. Dessa grafer kan nu läsas in igen.

 • Korrigering av dokumentstorlek vid överföring till kunskapsbanken t ex stora filer som Bilaga till slutrapport. Tillåten storlek är nu 30MB. Vid kommande release i höst kommer kontroll ske och varna/indikera om filen överstiger 30MB.

   

Release 7 april 2022 (version 22.2)

Denna release innehöll bland annat:

Nitha analys:

 • steg 3 och 4 i tekniklyftet dvs versionslyft av MVC (Model-View-Controller) från MVC2 till MVC5 (samma versionslyft av Nitha kunskapsbank planeras i mitten av maj)

 • namn på vårdgivarorganisation, dvs region eller kommun, i Översikt (även i Demo/Utb)

 • ökat tillåten storlek för uppladdade dokument, nu 30MB (även i Demo/Utb)

 • felrättning: användare som tidigare varit borttagen kan nu återigen Läggas till som användare inom samma vårdgivarorganisation dvs med samma HSA-id

Nitha Demo/Utb:

 • felrättning: informationstext vid fel i inloggning - det gav tidigare ett felmeddelande i grå bild

 

Release 15 februari 2022 (version 22.1)

Release innehöll bland annat:

Nitha analys:

 • I Lokal admin finns möjlighet att Visa/dölja raderade personposter. Tick-box införd för Visa raderade

 • I Lokal admin Användare, rättning så att varning visas istf felmeddelande (grå skärm) om felaktigt HSA-id t ex bindestreck i användarens läggs till

 • Textändringar och utökat textfält inkl. varning vid maximalt antal tecken i modul Uppdragsgivarens kommentarer

 • Korrigering av roll Uppdragsgivare - kan läsa graf som PDF utöver tidigare behörighet att läsa rapport i PDF samt redigera skapad Handlingsplan

 • Korrigering av roll Analysteammedlem - kan nu Läsa dokument i PDF i alla moduler (tidigare saknades denna möjlighet i Arbetsdokument och Intervjumaterial)

 • Länk till Öppen info: Nitha under Hjälp för att nå manualer, Handbok och annan information

Nitha kunskapsbank:

 • rättning av ett fel i Sök och Statistik som berodde på fel läsning av information i valda datumfält

 

Release för rättning den 14 december 2021

Release innehöll:

 • rättning av ett fel i Nitha kunskapsbank i val av Vårdgivare för inloggad användare

 • länkar till manualer under Hjälp är rättade i Nitha analys och Nitha kunskapsbank

 

Release 2 december 2021. I denna ingick bland annat

För grafverktyget:

 • Ångrafunktion i grafen

 • Möjligt att ta bort flera objekt samtidigt

 • Ljusare färgton i åtgärdsförlag i pdf

 • Spara ny version är nu inte förifylld. Väljs av användare om Ny version av graf ska sparas

 • Rättning för att det inte ska sparas graf i samma version

För Nitha analys:

 • Manualer och dokument i Hjälp länkas till Öppen info: Nitha för att lättare hållas uppdaterade

OBS: nya vägledningen är ännu inte länkad i Nitha analys – Hjälp. Den finns i Öppen info: Nitha eller i SKR webbutik.

 • Rättning vid val av underorganisation HSA-id för vårdgivare i Lokal adm – öppnar lista med möjliga val (behov av ytterligare korrigering för att fungerar som avsett)                        

För Nitha kunskapsbank:

 • Byte av kodramverk

 • Några buggar rättade i sök och statistik för mer tillförlitliga resultat

 • Urvalslista tar med alla fält vid statistikuttag som presenteras i Lista och diagram

 

Release den 21 september

Miljön för Demo/utb är även den uppgraderad  och kan användas för att komma igång med träning gällande grafverktyget https://demo.nitha.inera.se/Learn  

Nitha är nu uppgraderat med nya ramverk vilket vi som användare inte ser så mycket av. Grafverktyget är bytt så nu behöver ni inte arbeta med Silverlight i Internet Explorer. Vi rekommenderar att använda Chrome och Edge då dessa är genomtestade. Nitha fungerar även i andra webbläsare men där kan vi inte garantera full funktionalitet.

Informationsdokument och manualer är uppdaterade.

Nästa release, som troligen sker i slutet av november, kommer innehålla en ångra-funktion för grafverktyget samt några rättningar av grafen som vi noterade vid senaste demon (t ex ljusare för i PDF för grafens åtg.förslag). Den innehåller även byte av kodramverk för Nitha kunskapsbank (samma som nu genomförts i Nitha analys).

Om ni eller era användare identifierar några problem med pågående händelseanalyser behöver vi i förvaltningen få kännedom om dessa och de skickas till Inera support som användarstöd eller felanmälan. Antingen via länken i Nitha analys – Hjälp eller via denna länk:

OBS: Var noga med att notera HA-nummer så att vi direkt kan kontrollera vad som är eventuellt problem