Pascal (nyttoanalys)

Det här är en nyttoanalys, som beskriver nyttor och kostnader med Pascal, utan att värdera dem i pengar.

Pascal används av all vård- och omsorgspersonal för att skriva ut och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Samtliga regioner, kommuner och privata vårdgivare har möjlighet att använda Pascal.

Vård- och omsorgspersonal använder Pascal för att förskriva läkemedel till så kallade dospatienter. Det är patienter som av olika skäl har svårt att hålla reda på sina läkemedel och hur de ska doseras - cirka 280 000 personer. Pascal hämtar information om patienten aktuella förskrivningar från E-hälsomyndigheten och visar upp för användaren. Utifrån förskrivningarna i Pascal producerar dosapoteket dospåsar samt skickar helförpackningar med hjälp av egna system. Dosapoteket levererar sedan påsarna direkt till kommunernas boenden eller till patientens närmaste apotek för uthämtning.

Syfte med nyttoanalysen

Nyttoanalysen har tagits fram för att ge underlag till Pascals roadmap, som är en beskrivning av tjänsten och dess framtid. Ytterligare syften har varit att belysa den nytta som Pascal ger inte bara för regioner men också för kommuner, och hur utveckling av Pascal skulle kunna tillföra ytterligare nytta.

Metod

Arbetssätt. Nyttoanalysen har genomförts med hjälp av de första fyra stegen i modellen för nyttokalkyler under 2022. Ineras nyttoanalytiker, medlemmar från Pascals förvaltning, och representanter från Ineras kommungrupp har deltagit i arbetet.

 1. Första möte - 4 april

 2. Workshop hitta effekterna - 2 maj

 3. Genomgång effektkedja - 17 juni

 4. Leveransmöte - 16 augusti

Jämförelsealternativ. I nyttoanalysen har vi utgått från två scenarier:

 1. En situation där Pascal eller tjänster med liknande funktioner inte fanns.

 2. Dagens situation, där Pascal finns och används.

Att inte ha Pascal eller en tjänst med liknande funktioner är inte ett alternativ i verkligheten eftersom de negativa konsekvenserna skulle bli för stora för vården, omsorgen och patienterna. Jämförelsen används endast för att kunna belysa vilken funktion Pascal fyller i hälso- och sjukvården och i samhället.

Resultat

Nyttor

Bättre hälsa för patienter. Användandet av Pascal bidrar till en bättre hälsa för invånare på flera sätt:

 • Bättre användning av läkemedel. Det finns flera funktioner i Pascal som bidrar till att minska en felaktig användning av läkemedel, vilket förbättrar patienternas hälsa.

  • Mindre risk för felaktiga förskrivningar med hjälp av receptlista. Eftersom Pascal visar samtliga recept, minskar risken för felaktiga förskrivningar. Utan Pascal är det svårt att få information om patientens recept utan att fråga patienten eller ringa till annan vårdpersonal som haft hand om patienten - metoder som ökar risken att missa något läkemedel.

  • Mindre risk för fel vid läkemedelsgenomgångar med hjälp av receptlista. Med hjälp av Pascal går det att se patientens samtliga recept, vilket inte går att se i andra system. Risken att läkaren ska missa något läkemedel vid läkemedelsgenomgången minskar.

  • Bättre förskrivningar med hjälp av beslutsstöd. Beslutsstöd från Sil är inbyggda i Pascal, så att förskrivare uppmärksammas när det exempelvis finns risk för biverkningar, läkemedelsinteraktioner samt dubblettförskrivningar.. Dessa beslutsstöd finns inte alltid implementerade i vårdinformationssystemen som förskrivarna skulle använt om Pascal inte fanns.

  • Mindre risk att vård- och omsorgspersonal missar att förnya recept. I Pascal finns en bevakning av patienters recept, så att vård- och omsorgspersonal får en tydligare översikt när recept behöver förnyas. De system som förskrivarna skulle använt om Pascal inte fanns saknar ibland sådana funktioner.

  • Mindre risk för felaktig administration av läkemedel - genom dostjänsten. När Pascal används får patienter sina läkemedel doserade i påsar, så att det blir lättare för vård- och omsorgspersonal, närstående eller patienten själv att hålla reda på läkemedlen och ta dem i rätt dos vid rätt tidpunkt. Det minskar risken för att det blir fel.

  • Mindre risk för felaktig administration av läkemedel - genom receptlista. Pascal ökar även säkerheten vid iordningställande och administration av läkemedel, eftersom vårdpersonalen stämmer av dospåsarna med receptlistan för att kontrollera att patienten får rätt läkemedel. Detta gäller även i de fall läkemedlen administreras av personal som inte har behörighet att använda Pascal men som har fått delegerat ansvar att ge läkemedel (exempelvis en undersköterska). Då skriver personal ofta ut receptlistan åt de som fått delegerat ansvar. Inera rekommenderar inte ett sådant arbetssätt eftersom utskrivna receptlistor snabbt blir inaktuella och även saknar ordinationer. Samtidigt är detta arbetssätt vanligt, eftersom alternativen för personalen som fått delegerat ansvar är att ringa och fråga eller ta emot fax med information om vilka läkemedel patienten ska få - vilket i praktiken ofta är svårt för dem att göra.

  • Tidigare insatser mot missbruk. Eftersom vård- och omsorgspersonal kan se uthämtade läkemedel i Pascal, har de möjlighet att upptäcka missbruk tidigt, och kan sätta in insatser mot det. Uthämtade läkemedel går att se för alla patienter, inte bara dospatienter.

Ökad trygghet för dospatienter. Det finns flera delar i användandet av Pascal som kan bidra till att patienter känner en ökad trygghet:

 • Att veta vilka läkemedel man ska ta när. Eftersom läkemedlen är förpackade i dospåsar.

 • Att inte behöva känna ansvar för att ha koll på alla recept. Eftersom personalen kan se en komplett läkemedelslistan i Pascal, slipper patienten få frågan om vilka läkemedel hen tar eller hur de ska tas. Det kan öka tryggheten att veta att ansvaret inte ligger hos en själv.

Frigjord tid för vård- och omsorgspersonal. Flera delar i användandet av Pascal bidrar till att frigöra tid för vård- och omsorgspersonal, jämfört med om Pascal inte skulle användas:

 • Förskrivare behöver inte ringa kollegor för att få en överblick. Tack vare Pascals receptlista behöver inte förskrivare ringa runt till kollegor för att få en överblick av patientens läkemedel.

 • Färre telefonsamtal mellan apotek och läkare. Eftersom Pascal har en meddelandefunktion kan apotek och läkare kommunicera utan att ringa varandra, något som i många situationer frigör tid.

 • Behöver inte hämta ut på apotek. Dosläkemedel kan i många fall levereras direkt till boendet, så att personalen inte behöver be om legitimation och fullmakt från patienten, och hämta ut den på apotek.

 • Behöver inte öppna förpackningar och dosera själva. Utan dosförpackningar, som Pascal möjliggör, skulle vård- och omsorgspersonal behöva lägga mer tid på iordningställande och administration av läkemedel. De skulle behöva öppna förpackningar, ta reda på information om vad patienten ska få, och dela ut läkemedlen i dosetter, vilket är mycket tidskrävande.

Minskad klimatpåverkan för kommuner. I de fall dospåsar levereras direkt till boenden, går det att samordna leveranserna så att personalen inte behöver åka och hämta ut läkemedlen på apotek. Det kan minska kommunernas klimatpåverkan genom minskat resande.

Minskade transportkostnader för kommuner. I de fall resandet minskar, minskar även transportkostnaderna för kommunerna.

Smidigare för dosaktörer. På grund av Lagen om offentlig upphandling, upphandlas nya dosaktörer ungefär vart tredje år. I Pascal finns möjlighet att lägga in spärrar vid överlämningar mellan dosaktörer, vilket gör övergångarna smidigare för dem.

Möjlig framtida nytta

Frigjord tid i kommuner. Pascal arbetar för att det ska gå att se och förskriva läkemedel för icke-dospatienter. En sådan förändring skulle frigöra tid i kommuner som idag saknar elektroniska förskrivningssystem och istället använder kontaktar förskrivare i regionen (vårdcentral eller sjukhus).

Möjlig framtida nytta

Frigjord tid i kommuner. Pascal arbetar för att det ska gå att se och förskriva läkemedel för icke-dospatienter. En sådan förändring skulle frigöra tid i kommuner som idag saknar elektroniska förskrivningssystem och istället använder kontaktar förskrivare i regionen (vårdcentral eller sjukhus).

Kostnader

Priset för förvaltning och utveckling av Pascal. Regioner och kommuner finansierar Pascal genom årliga betalningar till Inera:

 • Solidarisk finansiering regioner: 0,22 kr/invånare/år= 2 279 000 kr (2022)

 • Abonnemang för kommuner: 1.56 kr/invånare/år

Ökad tidsåtgång för läkare. Pascal är en webbapplikation som inte alltid är integrerad i användarens vårdinformationssystem. I dessa fall behöver användaren logga in ett annat system som hen behöver ha kunskap i att använda, samt journalföra aktiviteterna gjorda i Pascal i sitt vårdinformationssystem.

Risk för att patientsäkerheten äventyras. I de fall användaren inte journalför aktiviteterna gjorda i Pascal i sitt vårdinformationssystem, kan det finnas en risk för osynkade läkemedelslistor. Det finns också en risk att vård- och omsorgspersonal misstar Pascal för ett vårdinformationssystem med ordinationer, och utgår från att ordinationer också syns - vilket de inte gör.  

Sammanfattning

När användandet av Pascal jämförs med ett scenario där Pascal eller en tjänst med liknande funktioner inte fanns, framgår att Pascal medför flera viktiga nyttor.

Bland de främsta är att patienter som behöver hjälp att hantera sina läkemedel får en bättre hälsa, eftersom Pascal ger stöd både för förskrivare och för den vård- och omsorgspersonal som iordningställer och administrerar läkemedel så att den felaktiga läkemedelsanvändningen minskar. Pascal ökar också tryggheten för patienterna, som får stöd att ta rätt dos vid rätt tid, och som inte behöver ansvara för att hålla ordning på alla recept. En tredje stor nytta är frigjord tid för vård- och omsorgspersonal: dels vid förskrivningen, då förskrivare inte behöver leta efter information om vilka läkemedel patienten har, och dels vid administration av läkemedel då vård- och omsorgspersonal inte behöver hämta ut läkemedel på apotek eller dela ut i dosetter.

Att använda Pascal innebär även kostnader. Utöver kostnaden för förvaltning och utveckling av Pascal, finns omfördelningskostnader i form av ökad tidsåtgång för vård- och omsorgspersonal som behöver använda en tjänst som är fristående från vårdinformationssystemet som de annars jobbar i.

Bilagor

Effektkedja

Klicka på filen nedan och sedan på ikonen med ett moln och en pil i övre högra hörnet.