Ansluta vårdenheter till webbtidbokning

Nedan följer instruktioner för att ansluta en ny vårdenhet till webbtidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Instruktionerna kan följas förutsatt att det aktuella tidbokningssystemet redan är anslutet till webbtidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1. Säkerställ att vårdenhetens HSA-id är aktiverat i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Webbtidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster är uppdelad i två webbtidbokningstjänster (ärendetyper); en där invånaren kan boka en ny tid, en annan där invånaren kan se sina redan bokade tider. I den senare webbtidbokningstjänsten kan invånaren även av- eller omboka en tid, förutsatt att tidbokningssystemet i fråga tillåter det. För att kunna dela ut en webbtidbokningstjänst till en vårdenhet/mottagning måste dess HSA-id vara aktiverat i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I produktionsmiljön är det de regionala förvaltningarna för 1177 Vårdguidens e-tjänster som aktiverar vårdenheter/mottagningar.

I QA-miljön är det den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster som aktiverar vårdenheter/mottagningar. Kontakta den nationella supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster på e-tjanster@1177.se för att beställa aktivering av vårdenheter/mottagningar i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Uppge följande uppgifter om respektive vårdenhet i din beställning:

  • HSA-Id
  • Namn
  • Län
  • Kommunkod (frivilligt)
  • Kommunnamn (frivilligt)
  • Besöksadress(frivilligt)

2. Säkerställ att lokala system är konfigurerade

Om man i landstinget eller regionen har en regional tjänsteplattform eller motsvarande, måste man säkerställa att den är konfigurerad för att dirigera inkommande anrop till rätt tidbokningssystem. Detta måste göras innan man går vidare till nästa steg eftersom förvaltningen för Nationella tjänsteplattformen utför kommunikationstester när en ny vårdenhet ansluts till tjänstekontrakten för Tidbokning. Misslyckas kommunikationstesterna kommer inte beställningen att utföras och ärendet kommer snabbt bli rörigt.

Om det behöver göras inställningar i själva tidbokningssystemet för att webbtidbokning mot vårdenheten ska fungera, måste även detta göras innan man går vidare till nästa steg.

3. Lägg beställning till Nationella tjänsteplattformen

När 1177 Vårdguidens e-tjänster skickar en begäran om att hämta, skapa, ändra eller ta bort information i ett tidbokningssystem genom att anropa ett tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen, så adresserar 1177 Vårdguidens e-tjänster sitt anrop till en logisk adressat. Tjänstekontrakten för Tidbokning tillämpar verksamhetsbaserad adressering, vilket innebär att den logiska adressaten utgörs av den aktuella vårdenhetens HSA-id. Tack vare verksamhetsbaserad adressering behöver inte 1177 Vårdguidens e-tjänster (konsumenten) känna till vilket system (vilken producent) som innehåller den efterfrågade informationen.

När Nationella tjänsteplattformen tar emot ett anrop till ett tjänstekontrakt kollar den först att konsumenten har nödvändiga behörigheter. Därefter slår Nationella tjänsteplattformen upp producent för den logiska adressaten och det aktuella tjänstekontraktet, för att därefter dirigera anropet vidare till den tekniska adressen (url:en) hos producenten. Kopplingarna mellan logiska adressater och producenter känner Nationella tjänsteplattformen till tack vare att landstingen och regionerna redogör för dem i sina beställningar på att konfigurera Nationella tjänsteplattformen.

Vid beställning på att ansluta en ny vårdenhet (logisk adressat) inom webbtidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster, måste alltså det aktuella landstinget eller regionen uppge vilken producent som vårdenhetens tidbokningsinformation finns hos, till vilka tjänstekontrakt vårdenheten ska anslutas till, samt vilken konsument som ska ha behörighet att anropa dem. Detta görs via Ineras digitala beställningsstöd: https://www.inera.se/tjansteplattformen/anslutning. När beställningen är utförd får beställaren en bekräftelse på detta från Ineras kundservice.

Beställningsstödet

Instruktioner för hur ni använder beställningsstödet finns i följande guide, Inera beställningsstöd. När ni beställer anslutning via beställningsstödet är det viktigt att ni beställer rätt tjänstekontrakt för att det ska kunna fungera som avsett.

Beroende på vilka funktioner som invånaren ska kunna göra i mottagningens tidbok väljer ni följande kontrakt:


NybokningVisa bokade tider

Ombokning

(beror av Visa bokade tider)

Avboka

(beror av Visa bokade tider)

Kräver följande kontrakt

GetAllTimetypes

GetAvailableDates

GetAvailableTimeslots

MakeBooking

GetSubjectOfCareSchedule

GetBookingDetails

GetSubjectOfCareSchedule

GetBookingDetails

GetAvailableDates

GetAvailableTimeslots

UpdateBooking

GetSubjectOfCareSchedule

GetBookingDetails

CancelBooking

Valfria kontrakt

GetAllPerformers

GetAllHealthcareFacilitites


GetAllPerformers

GetAllHealthcareFacilitites4. Dela ut webbtidbokningstjänster

När Ineras kundservice återkopplat och bekräftat att den aktuella vårdenhetens HSA-id är upplagt som en logisk adressat i Nationella tjänsteplattformen, kan den regionala förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster dela ut webbtidbokningstjänsterna enligt instruktionerna på sidan Användarmanual för tjänsteutdelningen webbtidbok.

5. Ange villkorstexter för webbtidbokningstjänster

När ovan nämnda beställning är lagd kan 1177 Vårdguidens e-tjänster hämta tidbokningsinformation kopplat till vårdenheten. Bara ett par steg återstår innan webbtidbokningstjänsterna kan börja användas av invånarna. Först måste vårdenheten lägga in villkorstexter för webbtidbokningstjänsterna. Detta görs inne i 1177 Vårdguidens e-tjänster av någon på vårdenheten med behörigheten Lokal administratör. Invånarna kommer att behöva bocka i att de tagit del av villkoren innan de kan använda en webbtidbokningstjänst.

6. Aktivera webbtidbokningstjänster

I det sista steget måste någon på vårdenheten med behörigheten Lokal administratör aktivera webbtidbokningstjänsterna i 1177 Vårdguidens e-tjänster. En webbtidbokningstjänst kan antingen aktiveras för "Alla" eller för ett "Begränsat urval".

När en webbtidbokningstjänst aktiveras för "Alla" blir den tillgänglig för alla invånare som faller inom vårdenhetens geografiska betjäningsområde. Vårdenhetens geografiska betjäningsområde ställs in i 1177 Vårdguidens e-tjänster av någon på vårdenheten med behörigheten Lokal administratör.

När en webbtidbokningstjänst aktiveras för ett "Begränsat urval" måste personalen på vårdenheten dela ut webbtidbokningstjänsten manuellt till de invånare (personnummer) som ska kunna använda den.