Kopplingen mellan Personuppgiftstjänsten och 1177 Vårdguidens e-tjänster - invånarens egna kontaktuppgifter

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten förser idag 1177 Vårdguidens e-tjänster med invånarnas personuppgifter. Det är en nationell tjänst som består av ett antal funktioner med tillhörande så kallade tjänstekontrakt (tekniska kontrakt).

Information om Personuppgiftstjänsten hittar ni här: https://www.inera.se/personuppgiftstjansten

Mer information om tjänstens olika funktioner och all teknisk information hittar ni här: https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/tjanster/personuppgiftstjansten/

Alla anslutande system måste följa Verksamhetsramverk för användning av personens kontaktuppgifter i Personuppgiftstjänsten. Ni hittar ramverket här:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/SRFS/pages/3739788
Observera att verksamhetsramverket ska uppdateras innan det första verksamhetssystemet ansluter.

Supportens användarmanual och FAQ kommer att publiceras här på tisdag 10 december.

 

Vid frågor om Personuppgiftstjänsten: https://www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/

Allmänt om kopplingen mellan 1177 Vårdguidens e-tjänster och Personuppgiftstjänsten

Från och med den 10 december 2019 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster, om invånaren väljer att dela sina kontaktuppgifter med hälso- och sjukvården, att förse Personuppgiftstjänsten med invånarens mobilnummer och e-postadress. Under våren 2020 kommer det även att bli möjligt för invånare att dela med sig av kontaktuppgifter till närstående. Invånarens närstående kommer att kunna bli kontaktade av hälso- och sjukvården direkt, inte via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1177 Vårdguidens e-tjänster kommer både att förse och hämta kontaktuppgifter från Personuppgiftstjänsten. Det innebär att e-tjänsterna, Personuppgiftstjänsten och på sikt anslutande verksamhetssystem kommer att ha tillgång till invånarens senast uppdaterade kontaktuppgifter. För att en invånarens uppgifter ska kunna delas med Personuppgiftstjänsten krävs det att invånaren aktivt har valt att kontaktuppgifterna ska delas. Under Inställningar kan invånaren välja att dela dela sms och/eller e-post med hälso- och sjukvården. Vid markering “Ja” delas uppgiften med Personuppgiftstjänsten. Vid markering “Nej” delas uppgiften inte med Personuppgiftstjänsten. Om en invånare ändrar från “Ja” till “Nej” kommer kontaktuppgifterna att raderas i Personuppgiftstjänsten. Informationstexter i gränssnittet beskriver detta för invånaren.

Exempel: En invånare anger via en markering “Ja” i e-tjänsterna att hen vill dela mobilnummer med hälso- och sjukvården, varvid mobilnumret läses upp till Personuppgiftstjänsten. Invånaren har sedan kontakt med vården och meddelar att hen inte samtycker till att mobilnumret används av annan part än aktuell vårdgivare. Om invånaren därefter går till sidan för inställningar ser hen markeringen “Nej” vid delning med hälso- och sjukvården.

Personer med skyddad identitet kommer inte att kunna dela kontaktuppgifter med Personuppgiftstjänsten. Det kommer inte heller vara möjligt att i ombudsläge dela kontaktuppgifter med Personuppgiftstjänsten.

 

Vid frågor om kopplingen mellan 1177 Vårdguidens e-tjänster och Personuppgiftstjänsten: e-tjanster@1177.se

Hantering av felaktiga uppgifter

Felaktigt angivna kontaktuppgifter i e-tjänsterna genererar i dag en hel del supportärenden, cirka 20 stycken i veckan. Inera, i rollen som personuppgiftsbiträde, får endast radera felaktiga uppgifter på begäran av personuppgiftsansvarig, vilket i praktiken blir verksamhetschefen på den mottagning som invånaren senast hade kontakt med via e-tjänsterna. Rutinen är komplicerad och tidsdrivande, för alla inblandade.

Den 26 november gjorde Inera ett utskick med rekommendationen att varje region ställer sig bakom att felaktiga kontaktuppgifter direkt får raderas av Inera. Detta gäller både 1177 Vårdguidens e-tjänster och Personuppgiftstjänsten samt både invånares egna kontaktuppgifter och på sikt även kontaktuppgifter till hens närstående. Med start vid utskickets angivna svarsdatum kommer Inera att agera enligt rekommendationen, för de regioner som har givit ett positivt svar.

Utskicket gjordes till regionkontoren, med kopia för kännedom till programrådet. Regionernas formella svar ska gå till avsändaren.

Vid frågor om utskicket: e-tjanster@1177.se och skriv: Till förvaltningen

Informationsmaterial till vårdpersonal

Nationella förvaltningen ser inte något behov av att i nuläget skicka ut information till vårdpersonal.

Innan en anslutning av ett verksamhetssystem görs måste berörd vårdpersonal informeras.

Påverkan för invånare

När en invånare loggar in för första gången efter releasen kommer hen att komma till inställningar, där invånaren uppmanas att kontrollera sina kontaktuppgifter, slå på aviseringar samt ta ställning till att dela kontaktuppgifter med hälso- och sjukvården.

I dagsläget är inga verksamhetssystem anslutna till Personuppgiftstjänsten vilket innebär att invånarens val inte kommer ha någon påverkan i praktiken.

Kommunikationsplan

Målgrupp

Innehåll/budskap

Kanal

Tidpunkt

Status

Målgrupp

Innehåll/budskap

Kanal

Tidpunkt

Status

Invånare

 

Eventuellt lägga information på 1177.se när flera system inom hälso- och sjukvården har anslutit till Personuppgiftstjänsten

 

-

Regionalt ansvariga

 • Information

 1. Release 10 dec

 2. Information om Personuppgiftstjänsten

 3. Produktion/konsumtion, delning av information

 4. Anslutning

 5. Hänvisning till verksamhetsramverket på Confluence, ska uppdateras

 6. Kontakt vid frågor om Personuppgiftstjänsten

 • Kommunikationsplan

 • Rekommenderade aktiviteter för regionerna

 • Påverkan på invånare - registrering i e-tjänsterna

 • Supportens användarmanual och FAQ

Confluence/Information från nationella förvaltningen

6 dec

och

10 dec

Klar

Vårdpersonal

-

 

 

-

Nätverket för kommunikation

Informationen till regionalt ansvariga

Mejl

13 dec

Klar

Supporten

 1. Informationen till regionalt ansvariga

 2. Uppdaterad kunskapsdatabas

De normala kanalerna

9 dec

Klar

Rekommenderade aktiviteter för regionerna

I dagsläget finns inga rekommenderade aktiviteter.