Livscykel för versioner

Detta avsnitt beskriver versionshanteringen för Personuppgiftstjänstens tjänstedomän, inklusive information om avveckling av äldre tjänstekontrakt.

Följande datum är beslutade end of life för respektive domänversion som finns för Personuppgiftstjänsten idag. Se även avsnitt End of life nedan.

Domänversion

End of life

Domänversion

End of life

v3

2024-05-31

v4

2025-10-31

v5

Har inget end of life eftersom den är den senaste tillgängliga major-versionen.

Tabell 1: End of life för respektive domänversion av Personuppgiftstjänsten

Versionsnumrering av tjänstekontrakt och domän

Personuppgiftstjänsten följer RIVTA-standarden för versionsnumrering av tjänstekontrakt och tjänstedomän.

PU-tjänsten omfattar ett flertal tjänstekontrakt, vilka är webbtjänster enligt RIVTA-standard. Tjänstekontrakten benämns med ett tjänstekontraktsnamn samt ett versionsnummer, exempelvis "GetPersonsForProfile v4". När så pass stora förändringar görs av ett tjänstekontrakt att de inte är bakåtkompatibla så kommer en ny version av detta tjänstekontrakt att införas med dessa förändringar. Införandet görs normalt så att den gamla versionen samtidigt finns kvar en viss period, för att ge befintliga kunder tid att gå över till den nya versionen.

En tjänstedomänversion, även kallat domänversion, är en samling av tjänstekontrakt. I varje domänversion ingår alla de senaste versionerna av tjänstekontrakt som Personuppgiftstjänsten erbjöd vid tillfället då domänversionen tillkom. Det är vanligt att en domänversion kommer att innehålla tjänstekontrakt med olika versionsnummer; Till exempel kan domänversion v4 innehålla tjänstekontraktet "GetPersonsForProfile v4" och samtidigt "GetFilesForOrderId v3". Versionsnumret på ingående tjänstekontrakt behöver alltså inte vara desamma som versionsnumret på domänen. En domänversion kommer aldrig att innehålla flera versioner av samma tjänstekontrakt.

Vid nyanslutningar av kund till PU-tjänsten är det alltid de tjänstekontraktversioner som ingår i den senaste domänversionen som skall användas, om inte väldigt starka skäl finns att välja en äldre version vilket då måste godkännas av PU-tjänstens förvaltning.

Tjänstekontraktversioner

Följande tabell visar vilka tjänstekontraktversioner som ingår i respektive domänversion av Personuppgiftstjänsten.

Tjänstekontrakt

Domänversion
v3

Domänversion
v4

Domänversion
v5

Tjänstekontrakt

Domänversion
v3

Domänversion
v4

Domänversion
v5

GetFilesForOrderId v3

x

x

x

GetPersonContactInformation v3

x

x

 

GetPersonContactInformation v4

 

 

x

GetPersonContactInformationUnrestricted v3

x

x

 

GetPersonContactInformationUnrestricted v4

 

 

x

GetPersonsForProfile v3

x

 

 

GetPersonsForProfile v4

 

x

 

GetPersonsForProfile v5

 

 

x

GetPersonsForProfileUnrestricted v3

x

 

 

GetPersonsForProfileUnrestricted v4

 

x

 

GetPersonsForProfileUnrestricted v5

 

 

x

LinkPersonIdentity v3

x

x

 

LinkPersonIdentity v4

 

 

x

SearchPersonsForProfileByOrder v3

x

 

 

SearchPersonsForProfileByOrder v4

 

x

 

SearchPersonsForProfileByOrder v5

 

 

x

SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted v3

x

 

 

SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted v4

 

x

 

SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted v5

 

 

x

SearchPersonsForProfile v3

x

 

 

SearchPersonsForProfile v4

 

x

 

SearchPersonsForProfile v5

 

 

x

SearchPersonsForProfileUnrestricted v3

x

 

 

SearchPersonsForProfileUnrestricted v4

 

x

 

SearchPersonsForProfileUnrestricted v5

 

 

x

UnlinkPersonIdentity v3

x

x

 

UnlinkPersonIdentity v4

 

 

x

UpdatePersonContactInformation v3

x

x

 

UpdatePersonContactInformation v4

 

 

x

UpdatePersonContactInformationUnrestricted v3

x

x

 

UpdatePersonContactInformationUnrestricted v4

 

 

x

UpdatePerson v3

x

 

 

UpdatePerson v4

 

x

 

UpdatePerson v5

 

 

x

Tabell 2: Tjänstekontrakt enligt RIVTA-standard som ingår i respektive domänversion av Personuppgiftstjänsten.

REST-tjänster

Personuppgiftstjänsten har förutom tjänstekontrakten kompletterats med ett antal REST-tjänster, som formellt sett inte kan beskrivas av RIVTA-standarden. Dessa REST-tjänster ingår därför ej heller formellt i någon domänversion, men olika versioner av REST-tjänsterna kommer ändå att vara kompatibla med olika domänversioner på motsvarande sätt som tjänstekontrakt. REST-tjänsterna benämns med ett namn och i vissa fall med ett versionsnummer, exempelvis  "SearchPersonsByFile" eller "SearchPersonsByFile v2".

Följande tabell visar vilka REST-tjänster som är kompatibla med vilken domänversion av Personuppgiftstjänsten.

REST-tjänst

Domänversion
v3

Domänversion
v4

Domänversion
v5

REST-tjänst

Domänversion
v3

Domänversion
v4

Domänversion
v5

SearchPersonsByFile

x

 

 

SearchPersonsByFile v2

 

x

 

GetPersonsByFile v1
(Namnbyte av SearchPersonsByFile)

 

 

x

Order/Get

x

x

x

Attachment/Put

x

x

x

Attachment/Get

x

x

x

Attachment/Delete

x

x

x

Tabell 3: REST-tjänster som är kompatibla med respektive domänversion av Personuppgiftstjänsten.

End of life

Alla äldre versioner av tjänstekontrakt och REST-tjänster avvecklas en viss tid efter att nya versioner har blivit tillgängliga, normalt efter 18 månader, vilket kallas att de då når end of life. Administrativt hålls detta ihop genom domänversioner, på så sätt att när en ny domänversion införs så ges den föregående domänversionen ett datum för end of life. End of life för en domänversion innebär då att alla ingående versioner av tjänstekontrakt samt kompatibla REST-tjänster avvecklas, förutsatt att det specifika tjänstekontraktet eller REST-tjänsten har en nyare version tillgänglig. Det kommer alltså ofta vara fallet att vissa tjänstekontrakt ingår med samma tjänstekontraktversion både i den nya och gamla domänversionen, och i dessa fall så avvecklas naturligtvis ej denna tjänstekontraktversion.

Datumet för end of life är "till och med", det vill säga det anger det sista datum då domänversionen kommer att vara tillgänglig.

Ansökan om dispens

Skulle det av någon anledning finnas ett behov av att fortsätta använda något tjänstekontrakt längre än normal livscykelhantering tillåter måste en dispensansökan skickas in till Inera för ett godkännande.
Fyll i och skicka in dokumentet ”Ansökan dispens tjänstekontrakt PU” som en bilaga i ett ärende till Inera. Välj att det gäller ”Personuppgiftstjänsten”. Ange i ärendetexten att det gäller ”Dispensansökan PU”.
En dispens medför ökade förvaltningskostnader som kommer att faktureras de kunder som väljer att behålla äldre versioner.