5.0.1 Release Notes

Datum

Följande datum gäller för införandet av releasen.

Miljö

Datum för införande

Miljö

Datum för införande

NTjP QA

May 1, 2024

Produktion

Jun 4, 2024

Tillkommet Lokalt ReservID

Stöd för följande lokala reservidentitet (LRID) har införts. Fullständig specifikation av formatet på respektive LRID dokumenteras här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/PU/pages/3790995694

Lång-namn

Kort-namn

Lång-namn

Kort-namn

Region Norrbotten

RN

Förändringar av Tjänstekontrakt och REST-tjänster

Följande förändringar gäller funktionalitet via Tjänstekontrakt, REST-tjänster eller generell funktionalitet i Personuppgiftstjänsten. Alla förändringar gäller samtliga domänversioner, om ingenting annat anges. I de fall tjänstekontrakt finns i både en variant “Unrestricted” och en variant utan det suffixet så gäller förändringarna båda varianterna, om ingenting annat anges.

Regeländring av format för utlandsadress-land hos reservidentiteter

Inera personuppgiftstjänst innehåller information om personers utlandsadress, varav ett av attributen för detta är aktuellt land för adressen. När det gäller personnummer och samordningsnummer så innehåller attributet den data som Skatteverket levererar, vilket är en sträng (tex “DANMARK”) som följer ett kodverk vilket förvaltas av Skatteverket.

För reservidentiteter har PU-tjänsten dock haft en egen regel för utlandsadress-land som refuserar alla strängar som är längre än två tecken långa, vilket påverkade användning av tjänstekontraktet UpdatePerson. Detta har alltså inneburit att länder i dessa fall inte kunnat lagras som fulltextnamn utan behövt lagras som förkortning (tex “DK”). I och med nuvarande release så ändras detta så att begränsningen till två tecken tas bort, och att land för utlandsadress ska anges för reservidentiteter på samma sätt som för personnummer och samordningsnummer. Skatteverkets kodverk ska nu därmed användas även när det gäller reservidentiteter.

Se tabell nedan för attributets namn i Personuppgiftstjänsten.

Skatteverkets kodverk per 2024-05-29:

Notera följande:

  • Ingen förändring sker i schema-filer för tjänstekontraktet UpdatePerson, utan förändringen berör den bakomliggande PU-tjänsten och det felmeddelande som tidigare returnerades av UpdatePerson om strängen var längre än två tecken lång.

  • Ingen teknisk begränsning införs i UpdatePerson som tvingar utlandsadress-land att följa Skatteverkets kodverk, utan regeln är en mjuk regel där ansluten konsument har ansvaret att se till att kodverket följs.

  • Om en ansluten konsument får ett värde från PU-tjänsten på attributet för utlandsadress-land som inte följer Skatteverkets kodverk så har konsumenten rätt att vid skrivning till PU-tjänsten ändra detta värde till “OKÄNT LAND”, vilket är en godkänd landskod enligt Skatteverkets kodverk.

Klass

Aktuellt attribut i klassen

Attributet är av denna datatyp

Kommentar

AddressAbroadType

countryCode

String40

Attributet ska nu för alla typer av personidentiteter vara en max 40 tecken lång sträng (tex
”DANMARK”) vilken följer Skatteverkets kodverk för landsnamn i fullängdsformat.

Tabell: Attributet som påverkas av regel-förändringen för utlandsadress-land

Rättning av fall där SearchPersonsForProfile returnerat fel antal personer

Det har kunnat uppkomma en situation där svaret från SearchPersonsForProfile inte innehåller alla träffar som fanns i databasen. Detta har specifikt kunnat hända om flaggan primaryidentity = true har använts i SimpleQL-frågan, dvs att man i sökningen begärt att endast träffar som är av typ huvudidentitet ska returneras. För att felet skulle uppstå krävdes även att antalet träffar egentligen överskred maxgränsen om 500 träffar hos SearchPersonsForProfile, dvs PU-tjänsten borde ha returnerat ett fel om för många träffar men returnerade istället en delmängd av dessa sökträffar.

Felet är nu rättat.

Förändringar i PU GUI användargränssnitt 

Följande förändringar gäller för det grafiska användargränssnittet PU GUI som erbjuds av Inera.

Format för utlandsadress-land samt födelseort i utlandet på reservidentiteter

Denna förändring relaterar till förändringen som beskrivs ovan angående format för utlandsadress-land vid användning av tjänstekontraktet UpdatePerson. Attributet land i kontexten utlandsadress ska numera anges med fulltextnamn enligt Skatteverkets kodverk, tex “DANMARK” istället för tidigare förkortning såsom “DK”. PU GUI har därför en ändrad drop down-lista när användaren anger detta attribut på reservidentiteter, för att reflektera den förändringen och följa den nya regeln.

Samma förändring har i PU GUI införts på drop down-listan för fältet “Födelseort utlandet” i kontexten födelse. Detta är dock en rättning endbart i PU GUI, där ingen förändring behövdes i PU-tjänsten/tjänstekontrakten.

Om ett av dessa lands-värden i databasen skulle innehålla ett värde i fältet som inte finns med i Skatteverkets kodverk så visar PU GUI värdet “OKÄNT LAND”, vilket är ett godkänt värde i kodverket. Sparar man då reservidentiteten så skrivs “OKÄNT LAND” tillbaks till databasen.

Debiteringskod ska ej vara aktivt

Fältet “Debiteringskod” för reservidentiteter har gjorts inaktivt. Tooltipen över fältet har redan tidigare sagt att fältet är inaktivt, men det har fram tills nu varit möjligt att skriva in värden. Detta är nu korrigerat.