Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Se information om tidbokningsflödet mot covid-19 under “Aktuellt”: Översikt “Manualer och utbildning”: Vaccination mot covid-19