Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Som vårdgivare är ni skyldig att gallra formulär snarast och utan onödigt dröjsmål. Detta görs från fliken Alla formulär. Formulär som är märkta för gallring gallras kl. 0600.30 följande dag. Om du har gjort ett fel och vill återta gallrade formulär kan du göra det innan kl. 0600.30. 

Table of Contents

Gallra baserat på filter

...

På fliken Alla formulär, markera de formulär du vill gallra och klicka på knappen Gallra. Formulär som är märkta för gallring flyttas till fliken Formulär markerade för gallring. Kl. 0600.30 följande dag rensas formulären permanent och går därefter inte att återskapa.

...

Formulär markerade för gallring kan återtas före kl. 0600.30 nästföljande dag. Gå till fliken Formulär markerade för gallring och markera de formulär du vill återta. Klicka Återta gallrade formulär.

...